Studium

Účelové stipendium

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jana Rišková

tel. +420 221 619 401

hl. budova, 1.p, místnost  124

 

ODDĚLENÍ VĚDY 

Mgr. Jana Pavlíčková 

tel. +420 221 619 836

hl. budova, přízemí, místnost  4

 • Student podává žádost na předepsaném formuláři do 1 měsíce po uskutečnění studijního pobytu či konference. K této žádosti přiloží doklady (o zaplacení cestovného, konferenčního poplatku apod.). K žádosti studenta se vyjádřuje vedoucí základní součásti, na které student studuje obor související s uskutečněnou akcí; dále studijní oddělení/oddělení vědy ověří studijní stav studenta. Žádost následně projedná Stipendijní komise, která předá své doporučení děkance.
 • Pro udělení účelového stipendia musí být student v prezenční formě studia, ve standardní době navýšené nejvýše o jeden rok. Nesmí mít přerušené studium a nesmí být před ukončení prvního ročníku bakalářského studia.
 • Stipendijní komise žádosti posoudí vždy na svém dalším zasedání a při rozhodování o těchto stipendiích se řídí zásadami, které si vypracovala a které konzultovala a vedením fakulty.

ZÁSADY PŘI UDĚLOVÁNÍ ÚČELOVÝCH STIPENDIÍ

POSTUP PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ ÚČELOVÝCH STIPENDIÍ

 • Žádosti o přidělení účelového stipendia podávají:

1) studenti (na studijní pobyt, konferenci…) dle článku 5c) a 5d)

   • Student, který žádá o účelové stipendium, musí být v prezenční formě studia a ve standardní době studia, nesmí mít přerušené studium. O účelové stipendium může student požádat až po ukončení prvního úseku bc. studia (kromě odst. 5d) např. práce pro knihovny….)
   • Student podává žádost do 1 měsíce po uskutečnění studijního pobytu či konference; žádost podává do podatelny nebo elektronicky. K této žádosti přiloží doklady (o zaplacení cestovného, konferenčního poplatku apod.). K žádosti studenta se vyjadřuje vedoucí základní součásti, na které student studuje obor související s uskutečněnou akcí. Tato žádost je projednána stipendijní komisí a předána k rozhodnutí děkance.

2) katedry/ústavy (práce pro katedru, zajišťování akcí…) dle článku 5d) – bez písemných podkladů.

   • Student, pro nějž ZS žádá stipendium, musí nejdříve do SIS sám zadat číslo svého bankovního účtu vedeného v ČR, kam mu má být stipendium poukázáno. Bez vložení čísla bankovního účtu do SIS nemá cenu o stipendium pro takového studenta žádat (zásada výplaty stipendií na bankovní účet je zakotvena v čl. 4 odst. 4 Pravidel přiznávání stipendií na FF UK).
   • ZS zašle paní děkance emailem jméno a příjmení studenta, jeho osmimístné univerzitní číslo (uvedeno např. pod fotkou na univerzitní průkazce), podrobný popis práce, počet hodin a navrhovanou částku. Pokud žádá o stipendia pro více studentů, je možno uvést v jednom emailu všechny.
   • Paní děkanka žádost zváží, odpoví vám, popř. vás vyzve k doplnění informací; následně vydá předběžné rozhodnutí o schválení vašeho návrhu a zadá příslušný pokyn pro Studijní odd., resp. Odd. vědy k vystavení rozhodnutí o přidělení stipendia.
   • Studijní odd. nebo Odd. vědy prověří, zda student splňuje podmínky pro výplatu stipendia (pokud by nastal nějaký problém, bude vás kontaktovat). Z důvodu flexibility komunikace následuje ověření až po stanovisku paní děkanky. (Může se tedy stát, že paní děkanka se vysloví předběžně kladně, ale pak bude třeba ještě dořešit.)
   • Následně je vydáno rozhodnutí o přidělení stipendia, student je vyzván k jeho převzetí. Po převzetí rozhodnutí následuje výplata stipendia.

 

NÁLEŽITOSTI A FORMULÁŘE K PŘIDĚLENÍ ÚČELOVÉHO STIPENDIA

 • Formuláře žádostí
 • Každá žádost o přidělení účelového stipendia podaná studentem, katedrou/ústavem či děkankou je nejprve předkládána studijnímu oddělení (Mgr. Jana Rišková) nebo oddělení vědy (Mgr. Jana Pavlíčková) k ověření studijního stavu studenta, jemuž má být stipendium přiznáno:

1 ) Žádost studenta:

  • Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Formulářů Studijního oddělení FF UK.
  • Žádost projednává stipendijní komise a navrhuje děkance řešení žádosti. Po schválení děkankou je vystaveno rozhodnutí o přiznání ÚS a vyplaceno studentovi. Rozhodnutí vystaví Mgr. Jana Rišková Mgr. Jana Pavlíčková. Vzhledem k tomu, že stipendium se vyplácí na základě Rozhodnutí děkanky, je třeba vzít v úvahu nabytí právní moci dokumentu. Pro urychlení student může podepsat prohlášení, že se vzdává nároku na odvolání, a stipendium mu bude okamžitě poukázáno na účet.

2) Účelové stipendium od katedry/ústavu

  • Viz výše. Písemné podklady se nepodávají.