Studium

Stipendia

Obecné informace

 AKTUALITA: Od 1. října 2017 se mění řada univerzitních i fakultních předpisů. Dřívější terminologie (např. “účelová stipendia”) již neplatí. Podrobněji níže.

Druhy stipendií

 1. Prospěchové
 2. Za vědecké výsledky
 3. Na výzkum
 4. Sociální
 5. Ubytovací
 6. Zvláštního zřetele
 7. Na studium v zahraničí
 8. Na studium v ČR
 9. Doktorandské
1.„Prospěchové“ (za vynikající studijní výsledky), bez žádosti
 1. podmínky stanoví čl. 4 a 13 StipŘ UK a čl. 2 PPS FF UK
 2. nežádá se o něj, přiznává děkan z moci úřední zpětně na základě studijních výsledků k 31. 10.
 3. pouze pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
 4. nelze přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok
 5. výši stanoví opatření děkana na podzim každého roku, v rozmezí 10 000 až 50 000 Kč
 6. výplata před Vánoci
2. „Za vědecké výsledky“ (za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí), student žádá děkana
 1. podmínky stanoví čl. 5 a 13 StipŘ UK a čl. 3 a 9 PPS FF UK
 2. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky
 3. zejména za vědecké publikace
 4. žádá se dvakrát ročně, a to k 31. 3. a 30. 9.
 5. žádosti hodnotí Komise pro vědu FF UK
 6. přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední
 7. limit 100.000 Kč na ak. rok
3. „Na výzkum“ (na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu), řešitel navrhuje děkanovi
 1. podmínky stanoví čl. 6 a 13 StipŘ UK a čl. 4 PPS FF UK
 2. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky
 3. pro řešitele projektů GAUK, SVV
 4. přiznává se z moci úřední na základě návrhu řešitele projektu dle rozpočtu projektu
 5. limit 360.000 Kč na ak. rok pro GAUK a 300.000 Kč na ak. rok pro SVV
4. „Sociální“ (v případě tíživé sociální situace studenta), student žádá rektora
 1. podmínky stanoví čl. 7 a 13 StipŘ UK a opatření rektora
 2. nelze přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia
 3. žádost se podává přes webovou aplikaci rektorátu, v termínech daných opatřením rektora
5. „Ubytovací“ (na podporu ubytování), student žádá rektora
 1. podmínky stanoví čl. 8 a 13 StipŘ UK a opatření rektora
 2. nelze studentovi přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než jeden rok
 3. žádost se podává přes webovou aplikaci rektorátu, v termínech daných opatřením rektora (http://www.cuni.cz/UK-8384.html)
6. „Zvláštního zřetele“ (v případech zvláštního zřetele hodných), student žádá děkana
 1. podmínky stanoví čl. 9 a 13 StipŘ UK a čl. 5, 7 a 9 PPS FF UK
 2. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky
 3. případy zvláštního zřetele hodné jsou zejména účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií, mezinárodní spolupráce, vynikající sportovní výsledky, reprezentace univerzity nebo příkladné občanské činy, a to v ČR i v zahraničí
 4. zvláštní formou je Cena Jana Palacha
 5. student podává standardní žádost kdykoliv v roce, nicméně nejpozději do 30 dnů po akci; doloží přílohy dle čl. 5 a 7 PPS FF UK
 6. žádosti hodnotí Stipendijní komise FF UK
 7. přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední
 8. limit nestanoven
7. „Na studium v zahraničí“ (na podporu studia v zahraničí), student žádá děkana
 1. podmínky stanoví čl. 10 a 13 StipŘ UK a čl. 6, 7 a 9 PPS FF UK
 2. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky
 3. student podává standardní žádost kdykoliv v roce, nicméně nejpozději do 30 dnů po akci; doloží přílohy dle čl. 6 a 7 PPS FF UK
 4. nelze přiznat studentům 1. ročníků bakalářských studijních programů
 5. limit 180.000 Kč na ak. rok
8. „Na studium v ČR“ (na podporu studia v české republice), cizinec žádá rektora či děkana
 1. podmínky stanoví čl. 11 a 13 StipŘ UK a opatření rektora
 2. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky
9. „Doktorandské“, bez žádosti
 1. podmínky stanoví čl. 12 a 13 StipŘ UK a čl. 8 PPS FF UK
 2. nežádá se o něj, přiznává děkan z moci úřední na základě podmínek daných v čl. 12 StipŘ UK
 3. výši stanoví opatření děkana v září každého roku, rozmezí 7 000 až 20 000 Kč
 4. výplata každý měsíc zpětně