Studium

Reforma doktorského studia

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Jako jednu ze svých priorit si paní děkanka již od začátku svého působení na FF UK vytkla zkvalitnění doktorského studia. Již v průběhu roku 2014 bylo učiněno množství technických kroků, které fungování doktorského studia zásadně usnadnily (přechod na jeho plnou elektronickou správu pomocí Studijního informačního systému aj.). Pro obsahovou proměnu studia bylo nicméně nutné provést jeho důkladnější analýzu. Zásadní roli v ní sehrály evaluace doktorského studia, které byly uspořádány v prosinci 2014 a v jejichž rámci byli osloveni nejen všichni stávající studenti, ale také všichni absolventi a zanechavší od roku 2011.

Výsledky těchto evaluací byly v únoru poskytnuty předsedům oborových rad a vedoucím základních součástí, a to jednak v podobě odpovědí na všechny otázky pro daný obor, jednak formou celkové analýzy, kterou nyní zveřejňujeme.

Na základě toho vedení fakulty vypracovalo návrh reforem doktorského studia, který byl v průběhu jara diskutován s předsedy oborových rad a vedoucími základních součástí, byl projednán komisí pro vědu a posléze byl ve zkrácené verzi začleněn i do strategického plánu FF, k němuž se AS FF na červnovém zasedání vyjádřil kladně.

Reformy se projeví především na podobě nových akreditací se čtyřletou standardní dobou studia, jejichž postupná příprava byla v létě zahájena. Řada kroků se nicméně dotkne již stávajících doktorandů.

Banner_evaluace_583x250v1

Otázky položené v evaluacích doktorského studia a analýza odpovědí na ně

Kroky přijaté vedením na základě evaluací a diskuse s akademickou obcí

Instrukce pro sestavování studijních plánů v nových akreditacích