Zápis do prvního ročníku

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Informace pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2017/2018

Termíny a organizace zápisu do studia:

 • Zápis je možné provést také v zastoupení na základě plné moci zhotovené k tomuto účelu. Plná moc nemusí být právně ověřena. Je na ní ovšem nutné uvést účel zplnomocnění, tj. „zastoupení ve věci zápisu ke studiu na FF UK“. Formulář plné moci je ke stažení na webu FF UK.

CO SI PŘINÉST K ZÁPISU?

U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty:

1. Platný občanský průkaz, cizinci pas.
2. Dvě průkazové fotografie (formát 3,5×4,5 cm).
3. Jeden z těchto dokumentů:

A) Absolventi Mgr. studia na FF UK
 • ověřenou kopii magisterského diplomu (ti, kteří již diplom obdrželi)
  nebo
 • potvrzení o absolvování magisterského studia (ti, kteří na svůj diplom ještě čekají)
B) Absolventi Mgr. studia jinde než na FF UK
 • ověřenou kopii magisterského diplomu
 • potvrzení o absolvování magisterského studia (v případech, kdy diplom zatím nebyl vydán)
   Ověřenou kopii magisterského diplomu bude třeba předložit dodatečně po jeho vydání, a to nejpozději do 31. prosince 2017.

4. Občané států mimo EU navíc doloží povolení k pobytu (vízum nebo dlouhodobý pobyt).
5. Absolventi studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci magisterského vzdělání, pokud to předpisy vyžadují (informace zde).

Bez předložení všech požadovaných dokladů nelze zápis provést.

         Při zápisu studenti obdrží:

 • rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • potvrzení o studiu (včetně anglické verze)
 • výkaz o doktorském studiu na vysoké škole (index)
 • kupón  stvrzující platnost studentského průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě

Po zápisu jsou studenti povinni:

  • vyzvednout si studentský průkaz ve výdejních místech UK
  • aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)
  • založit si ORCID ID

 

Seznam dokumentů, s nimiž se student seznámí při nástupu do studia.

ISIC/STUDENTSKÝ PRŮKAZ

Průkaz studenta Univerzity Karlovy vyjadřuje příslušnost k univerzitě a s platnou revalidační známkou slouží jako doklad k prokázání, že student je zapsán v daném akademickém roce. Po zápisu si student může vyzvednout studentský průkaz ve výdejních místech UK.

Průkaz studenta může být využit v Pražské integrované dopravě (PID) a slouží též jako karta na použití kopírovacích zařízení v rámci UK. Bližší informace k tiskovým a kopírovacím službám na FF UK naleznete zde.

Více informací naleznete na webu UK.

Kupón stvrzující platnost studentského průkazu obdržíte u zápisu do prvního ročníku. Zápis do dalších ročníků se v doktorském studiu nekoná a kupón si studenti vyzvedávají u svých studijních referentek.

AKTIVACE STUDENTSKÉHO ÚČTU

Studentské účty jsou spravovány v Centrální autentizační službě (CAS) Univerzity Karlovy. V tomto systému si student nastavuje heslo pro přístup do CAS a kontaktní informace. Heslo a přihlašovací jméno studenta pak slouží jako přístupové údaje do řady aplikací UK a fondů knihoven UK. Důležitým údajem je číslo osoby, které je přiděleno studentovi na začátku studia a slouží též jako identifikátor. Číslo studenta je uvedeno též na studentském průkazu.

Po zápisu je každý student povinen aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS. (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)

OBECNÉ INFORMACE K POČÍTAČOVÉ SÍTI A STUDIJNÍMU INFORMAČNÍMU SYSTÉMU

(Pozn. Tyto inforamce jsou primárně určeny studentům pregraduálu, a proto ne všechny inforamce jsou relevatní pro doktorské studium.)

Obecné informace k počítačové síti a SIS pro nově přijaté studenty

ODDĚLENÍ VĚDY A VAŠE REFERENTKA

Studenti jsou k referentce přirazeni dle počátečního písmene svého příjmení. Martina Baslová vede složky studentů s počátečním písmenem příjmení A–M a dále administruje agendu doktorandských stipendií a Jana Pavlíčková asistuje studentům s počátečním písmenem příjmení N–Ž a současně také zajišťuje agendu účelových stipendií. Veškeré dotazy týkající se obhajob disertačních prací zpracovávají Romana Jensenová a Vojtěch Šarše. Kontakty na jednotlivé pracovnice a pracovníky Oddělení vědy naleznete zde.

ŠKOLITEL A OBOROVÁ RADA

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta. Studium sleduje a hodnotí oborová rada. Více informací naleznete na stránce OBORY.

IMATRIKULACE

Pro více informací klikněte zde.

ÚVODNÍ SEMINÁŘE

Jazykové centrum UK každoročně pořádá (v období říjen až prosinec) úvodní seminář, jehož cílem je poskytnout souhrnně podstatné informace o požadavcích a podmínkách spojených s jazykovou přípravou v doktorském studiu.

Většina oborů doktorského studia pořádá informační setkání se studenty prvního ročníku. Doporučujeme proto sledovat webové stránky katedry nebo ústavu, které váš obor zajišťují.

Rektorát UK pořádá pravidelně Orientační týden pro studenty prvních ročníků.

Zápis do druhého a dalších ročníků se v doktorském studiu neuskutečňuje. Na sklonku akademického roku probíhá podle zveřejněného harmonogramu hodnocení plnění povinností stanovených individuálním studijním plánem. V případě, kdy oborová rada konstatuje, že student neplní individuální studijní plán, je vydáno rozhodnutí děkana o ukončení studia. Výsledky hodnocení ISP jsou studentům dostupné v SIS v modulu „Individuální studijní plán PhD studentů“. Kupón, stvrzující platnost studentského průkazu v daném akademickém roce, je možné si vyzvednout u studijní referentky.