Studium

Studium v zahraničí

Zahraniční stáže si doktorandi zajištují individuálně dle svého zaměření a tématu výzkumu. Podrobnou nabídku zahraničních pobytů naleznete na webu Zahraničního oddělení FF UK, kde jsou pravidelně aktualizovány možnosti studijních pobytů v zahraničí.

V zahraničí lze studovat v rámci:

Existují možnosti dofinancování zahraničního pobytu (Fond mobility, stipendia apod.).

COTUTELLE

Jednotliví studenti mohou na zahraničních univerzitách studovat také v rámci doktorského studia pod dvojím vedením (tzv. cotutelle).

Společné (dvojí) vedení disertačních prací probíhá na základě spolupráce mezi UK a zahraniční univerzitou.

Pro každý doktorát uzavírají partnerské instituce individuální Smlouvu o společném vedení disertační práce, která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce.

Studijní pobyty v zahraničí administruje a bližší informace podá Zahraniční oddělení FF UK.

VÝJEZD NA ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Studenti, kteří odjíždějí v rámci studia na studijní pobyt v zahraničí, a to bez ohledu na zdroj financování tohoto pobytu, jsou povinni tuto skutečnost písemně oznámit své studijní referentce na Oddělení vědy (uvést časového rozmezí studijního pobytu, název přijímající instituce a státu pobytu).