Studium

Zkouška z cizího jazyka

Kompletní informace o jazykové přípravě a zkoušce z cizího jazyka naleznete na stránkách Jazykového centra FF UK.

Informace o uznávání jazykových zkoušek:

 • uznávání upravuje čl. 8 odst.16 Studijního a zkušebního řádu UK
 • jako jazykovou zkoušku lze uznat pouze obdobnou studijní povinnost, kterou student splnil během posledních deseti let na UK či na jiné vysoké škole v ČR anebo v zahraničí
 • jazykovou zkoušku lze uznat pouze na základě písemné žádosti studenta
 • žádost se podává prostřednictvím Oddělení vědy FF UK
 • o uznání rozhoduje děkan FF UK na základě posouzení Jazykového centra FF UK

Žádost o uznání jazykové zkoušky:

Formulář žádosti

Žádost musí obsahovat (použijte výše uvedený univerzální formulář):

  • jméno a příjmení,
  • současný/é studovaný/é obor/y,
  • dříve studovaný obor,
  • vysoká škola a fakulta, kde byl obor studován,
  • současný typ studia (bakalářský – magisterský – doktorský – jiný),
  • dřívější typ studia (bakalářský – magisterský – doktorský – jiný),
  • typ/charakter vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce – CEFR),
  • konkrétní obsah a rozsah zkoušky (popis testovaných dovedností v písemné části zkoušky a náplň ústní části zkoušky, rozsah přečteného odborného textu),
  • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení/certifikátu/indexu je nutno přiložit, zkoušku lze uznat pouze v případě výsledku 1 či 2, příp. A až C,
  • ověřenou převodní tabulku, má-li hodnocení zkoušky formu písmen (A, B, C, …), aby bylo zřejmé, jakou hodnotu jednotlivá písmena mají.

Bez uvedených náležitostí nemůže Jazykové centrum FF UK žádost kvalifikovaně posoudit a případně doporučit ke kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.