Studium

Imatrikulace

Imatrikulace

  • Imatrikulace je slavnost, při níž student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulován) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.
  • Chtěli bychom Vám připomenout, že účast na imatrikulaci je integrální součástí Vašeho nadcházejícího studia. Zvažte prosím, zda Vaše případná neúčast na imatrikulaci je skutečně způsobena závažnými důvody.
  • Řád imatrikulací a promocí UK

Znění imatrikulačního slibu:

„Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.“

Pokyny k průběhu imatrikulace

  • Imatrikulace se koná ve Velké aule Karolina (Ovocný trh, Praha 1).
  • Imatrikulace je neveřejná, je na ni umožněn vstup pouze studentům.
  • Protože se jedná o slavnostní akademický obřad, žádáme o dodržení společenských pravidel, která se týkají oděvu.
  • Na imatrikulaci se prosím dostavte nejpozději 20 minut před jejím zahájením. Předpokládaná doba trvání je cca 45 minut. Žádáme Vás, abyste si před zahájením tohoto slavnostního aktu vypnuli své mobilní telefony.

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní promoce probíhá, toto bere každá osoba na vědomí. Pokud by se některý z absolventů nechtěl z takového důvodu slavnostní imaktrikulace zúčastnit, může požádat o vyřazení ze slavnostní imatrikulace.

Termín

  • Imatrikulace se koná v měsíci říjnu, o přesném termínu konání imatrikulací budou studenti včas informováni e-mailem.