Studium

FAQ

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací


 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Doktorské studium ve zkratce:

  • Zahájeno dnem zápisu do studia.
  • V prezenční nebo kombinované formě.
  • Standardní doba studia je tři/čtyři roky. 
  • Maximální doba studia je osm let.
  • Jde převážně o individuální studium. Probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta.
  • Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
  • Studentům prezenčního studia je poskytováno stipendium.
  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  • Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
  • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ za jménem).

Doktorské studium:

Mohu změnit studijní obor?

Změna oboru možná není. Vždy studujete jen ten obor, na který jste byli přijati na základě přijímacího řízení. „Přestup“ z oboru na obor předpisy neumožňují.

Komu mám nahlásit změnu svých osobních údajů?

Všechny změny (příjmení, adresa, telefon, emailová adresa, číslo účtu apod.) nahlaste co nejdříve své referentce na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a ověřte si, které doklady budete muset pro zaznamenání změny doložit.

Musím na začátku studia absolvovat zdravotní prohlídku? 

Povinnost studenta absolvovat lékařskou prohlídku není nikde stanovena.

Kdy se mě týkají poplatky za studium? 

V doktorském studiu se platí pouze poplatky za studium v cizím jazyce (tj. studium oboru, který je v cizím jazyce akreditován).

Kdy nejpozději se mám přihlásit ke státní doktorské zkoušce?

Na řádné termíny dané harmonogramem akademického roku je potřeba podat přihlášku na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací nejpozději 2 měsíce předem, nejpozději však 3 měsíce před uplynutím standardní doby studia. Na konkrétní individuální termín je možnost přihlásit se 1 měsíc před tímto termínem.

Je možné se ke státní doktorské zkoušce zapisovat přes SIS?

Přihlašování k SDZK přes SIS zatím není možné. Přihlášku na počkání vytiskne Vaše studijní referentka.

Co si mám přinést s sebou, když se půjdu přihlásit k SDZK na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací?

Pokud se půjdete hlásit k SDZK, doneste s sebou index.

Jsem v kombinované formě doktorského studia. Mohu žádat a dostat účelové stipendium za aktivní/pasivní účast na konferenci, na studijní pobyt, terénní výzkum a podobně?

Ano, můžete. Oproti studentům prezenční formy jste ale limitován/a konkrétní částkou, která Vám může být za akademický rok přiznána (aktuální částky viz Stipendijní řád UK a příslušná opatření děkana FF UK).

Jaký je minimální počet kreditů za akademický rok?

Žádný. Kreditové ohodnocení jednotlivých předmětů v doktorském studiu bylo zrušeno.

Mohu si nějaké předměty odložit do dalšího ročníku? Mám si podat žádost?

Ano, pokud s tím bude souhlasit školitel/ka a oborová rada. Speciální žádost v listinné ani v elektronické podobě se v této souvislosti nepodává. O převod nesplněných atestací se žádá v rámci ročního elektronického hodnocení v SIS na konci akademického roku.

Jsem v třetím ročníku prezenční formy doktorského studia. Kdy mám zažádat o převod do kombinované formy?

Žádost není třeba podávat. Do kombinované formy budete po uplynutí standardní doby studia převeden/a automaticky.

Kdy probíhá výplata doktorského stipendia?

Doktorské stipendium se vyplácí zpětně, zpravidla kolem 20. dne v měsíci (např. říjnové stipendium tedy obdržíte cca kolem 20. listopadu).

Vyplácí se doktorské stipendium i o prázdninách, tedy za červenec a srpen?

Ano. I v těchto měsících stipendium dostanete, pokud na něj máte dle Stipendijního řádu UK nárok.

Zapomněl/a jsem heslo do SIS. Co mám dělat?

Obnovit ho můžete na https://ldap1.cuni.cz/reset/search.

Kdy se mám zapsat do dalšího ročníku doktorského studiu?

V doktorském studiu zápisy do vyšších ročníků neprobíhají. Na konci akademického roku probíhá podle zveřejněného harmonogramu hodnocení plnění povinností stanovených ISP.

Chtěl/a bych si nechat uznat zkoušku z předchozího studia. Co mám dělat?

Je třeba si podat žádost a splnění zkoušky doložit kopií indexu, příp. protokolem o vykonané zkoušce. Od vykonání zkoušky nesmí ale uplynout více než deset let.

Mám vystudovanou anglistiku/germanistiku apod. Mohu žádat o uznání jazykové zkoušky?

Jako zkoušku z cizího jazyka lze uznat pouze obdobnou studijní povinnost, kterou student splnil během posledních deseti let na UK či na jiné vysoké škole v ČR anebo v zahraničí, a to na základě písemné žádosti.

V uvedeném případě je zkoušku z cizího jazyka možné složit způsobem popsaným jako možnost 4) na webových stránkách Jazykového centra FF UK. S tímto pracovištěm je také možné konzultovat další dotazy.

Chtěl/a bych změnit školitele. Co pro to mohu udělat?

Návrh na změnu školitele může podat pouze příslušná oborová rada. Doporučujeme obrátit se s tímto podnětem na předsedu/kyni vaší oborové rady.

Jsou imatrikulace povinné? Už jsem je absolvoval(a) v rámci bakalářského a magisterského studia.

Povinné nejsou, avšak budeme velmi rádi, když se jich zúčastníte, přece jenom je imatrikulace do doktorského studia něco jiného než do pregraduálního studia.

Disertační práce a obhajoba:

Potřeboval/a bych změnit jazyk dizertační práce. Na koho se mám obrátit?

Podejte si žádost o změnu jazyka DP.

Chci odevzdat dizertační práci a jsem ve 3., příp. 4. až 7. ročníku a nestihnu ji odevzdat do 31. března. Co mám dělat?

Termín 31. března platí jen pro studenty posledního, tedy 8. ročníku. Je nezbytné odevzdat dizertační práci nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia.

Jsem v 8. ročníku a nestihnu odevzdat dizertační práci do 31. března. Mohu si studium nějak prodloužit?

Vzhledem k tomu, že na konci akademického roku Vám uplyne maximální doba studia a disertační práci je třeba odevzdat nejpozději 6 měsíců před jejím uplynutím, je termín 31. března nepřekročitelný. Doporučujeme konzultovat Vaši situaci co nejdříve se studijní referentkou.

Jaké jsou požadavky na grafickou úpravu disertační práce?

Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text a 10–11 pt pro poznámkový aparát.

Doporučené okraje stránky (horní, dolní, pravý, levý) jsou 2,0–2,5 cm.

Doporučené řádkování je 1–1,5.

Pokud není v oborových požadavcích na úpravu disertační práce stanoveno jinak, lze práci tisknout oboustranně.

Jaký má být minimální rozsah disertační práce?

Minimální rozsah disertační práce není stanoven. Standardní rozsah doporučený na daném oboru je vhodné konzultovat se školitelem.

Za jak dlouho po neúspěšné obhajobě je možné obhajobu opakovat?

Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Je jeden řádný a jeden opravný termín.

V této souvislosti upozorňujeme, že pokud budete odevzdávat disertační práci v nejzazším možném termínu (tedy 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia), přicházíte tak z časových důvodů o možnost korekce případné neúspěšné obhajoby.

Od kdy může student po obhajobě používat titul Ph.D.?

Absolventem se student stává dnem vykonání poslední studijní povinnosti – tedy obhajoby a od tohoto dne má právo používat vysokoškolský titul „Ph.D.“.