Studium

Rigorózní řízení

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

hl. budova, 1.p, místnost 126

  • Podle § 46 Zákona o vysokých školách č. 111 /1998 Sb. mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce. Uchazeči o rigorózní řízení nemají statut studenta vysoké školy.
  • Uchazeč o rigorózní řízení podává Přihlášku k rigoróznímu řízení na předepsaném formuláři na adresu: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1nebo tamtéž osobně v podatelně.
  • Státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce, po jejímž absolvování je udělován titul PhDr., lze na fakultě konat pouze v oborech, které jsou k tomu akreditovány, přičemž v případě končící akreditace je třeba SRZK a obhajobu práce vykonat před datem konce akreditace.
  • Rozpis státních rigorózních zkoušek v dubnu 2022.

 

K 1. 9. 2016 se novelou zákona o VŠ mění název naší univerzity na Univerzita Karlova, odpadá „…v Praze“. Obdobně dochází ke změně v názvu fakulty.