Studium

Zápis do akademického roku 2017/2018

ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STUDIA

Zápis do akademického roku 2017/2018 se pro studenty fakulty řídí Opatřením děkana č. 14/2014 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech FF UK, konkrétně článkem č. 6. (Zápis přijatých uchazečů do prvních ročníků řešíme níže, v sekci „ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA“.)

Do vyšších ročníků studia se studenti zapisují elektronicky, poté, co dosáhnou kreditové hranice umožňující postup do dalšího ročníku – soupis minimálních kreditových hranic je v článku č. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK. Názorný návod pro provedení zápisu najdete v manuálu na manualy.ff.cuni.czZápis do dalšího ročníku, respektive elektronické podání žádosti o postup do dalšího ročníku, v souladu s harmonogramem akademického roku 2016/2017 je nutné provést do 19. září 2017. Pokud student chce, aby mu byly mezi kredity započítány i ty za uznané předměty, musí žádost o uznání předmětů odevzdat nejpozději 31. srpna 2017.

Studenti, kteří měli studium přerušeno, se před koncem přerušení dostaví k  opětovnému zápisu do studia ke své studijní referentce v úředních hodinách.

Studenti, kteří mají přidělený individuální studijní plán, se nejpozději do 19. září 2017 dostaví k zápisu do dalšího ročníku ke své studijní referentce v úředních hodinách.

K NÁHRADNÍMU ZÁPISU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

  • Termín náhradního zápisu je stanoven na středu 25. října 2017, v úředních hodinách, tj. 14:00-17:30 na studijním oddělení
  • Zapsat se mohou pouze ti studenti, kteří v SIS mají dostatečný počet kreditů k postupu
  • Od pátku 13. října mohou studenti, kteří potřebují využít náhradní zápis do vyššího ročníku, využít klasického elektronického postupu v SIS: požádat o kontrolu a o postoupení výš (viz manuál); pokud vše proběhne dobře, nemusejí se již osobně k zápisu dne 25. října dostavit
  • Podrobnosti k náhradnímu zápisu si prosím projděte zde zde

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA

 

INFORMACE PRO PŘIJATÉ DO AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018

TERMÍNY ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Pondělí 4.9.2017 – aula 131
9:00 prezenční bakaláři podle abecedy A – H
11:30 prezenční bakaláři podle abecedy CH – L
14:00 prezenční bakaláři podle abecedy M – P
Úterý 5.9.2017 – aula 131
12:30 prezenční bakaláři podle abecedy Q – U
15:00 prezenční bakaláři podle abecedy V – Ž
Středa 6.9.2017 – aula 131
9:00 A – M podle abecedy prezenční navazující, kteří už mají BZK
11:30 N – Ž podle abecedy prezenční navazující, kteří už mají BZK
14:00 kombinovaní bakaláři + navazující, kteří už mají BZK
16:00 CNES bakaláři + navazující, s tlumočníkem
Pondělí 18.9.2017 – aula 131
11:00 A – M podle abecedy prezenční navazující, kteří dělají BZK v září
13:30 N – Ž podle abecedy prezenční navazující, kteří dělají BZK v září
15:00 kombinovaní navazující, kteří dělají BZK v září
Pátek 29.9.2017 – aula 131
11:00

náhradní termín

termín pro zářijové dodatečné přijímací řízení

DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU

U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty: 

  1. Platný občanský průkaz, u cizince platný pas.
  2. 1 průkazová fotografie (formátu na pas či občanský průkaz).
  3. Jeden ze dvou následujících dokumentů (o volbě mezi těmito možnostmi viz níže):
  • Ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání (pro bakalářské studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání – výjimky nostrifikací zde; pro navazující magisterské studium ověřenou kopii bakalářského diplomu v případě, že neabsolvovali toto studium na FF UK, absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci svého bakalářského diplomu – výjimky nostrifikací zde).
  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu, vydané fakultou na základě předchozího předložení dokladu o předchozím vzdělání

Doporučujeme nastupujícím studentům využít první možnost, tj. předložit ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání až u zápisu – Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte v tomto případě také při zápisu. Pokud z nějakého nutného důvodu potřebujete získat Rozhodnutí o přijetí ke studiu dříve, můžete ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání předložit při osobní návštěvě studijního oddělení v č. 124 v prázdninových úředních hodinách (úterý 9-12, čtvrtek 14-16), Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte v takovém případě přímo na studijním oddělení.

K povinnosti předložit nostrifikaci zahraničního vzdělání upozorňujeme, že je velmi žádoucí nenechávat její získání na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést.

4. Všichni občané států mimo EU a občané ze Slovenska narození po 1. 1. 1993 předloží navíc doklad o podání žádosti o přidělení rodného čísla – více zde. Všichni občané států mimo EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, musí také doložit povolení k pobytu.

5. Pro nastupující studenty, kteří využívají možnost zápisu do studia v zastoupení, pak je pro toho, kdo nastupujícího studenta u zápisu zastupuje, nutné mít s sebou k výše uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (vyplňovatelné pdf).

Upozorňujeme, že bez předložení či odevzdání výše uvedených náležitostí nelze zápis do studia provést.

 

STARŠÍ INFORMACE

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ 2016/2017

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ 2015/2016