Studium

Stipendium za vynikající studijní výsledky

Stipendium za vynikající studijní výsledky, zkráceně a často nazývané „prospěchové“ stipendium, uděluje fakulta studentům vždy před koncem roku kalendářního za předchozí rok akademický. Student si nepodává o toto stipendium žádost, je přiznáváno zpětně na základě studijních výsledků zanesených do SIS k 31. říjnu.

Podmínky přiznání stipendia stanoví články 4 a 13 Stipendijního Řádu UK a článek 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK.

„Prospěchové“ stipendium se týká pouze studentů bakalářských a magisterských studijních programů, a to jen těch, kteří nestudují v prvním ročníku studia (viz čl. 2 odst. 1a Pravidel pro přiznávání stipendií). Zároveň ho nelze přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok.

Výši „prospěchového“ stipendia stanoví po projednání Akademickým senátem fakulty opatření děkana. Většinou jde o 10 000 Kč, tuto částku každý rok obdrží cca 300 studentů.

Student, který má na stipendium nárok, obdrží zpravidla na přelomu listopadu a prosince Rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky, a to elektronicky přes SIS.

K výplatě stipendia student potřebuje bankovní účet v české bance  a zároveň musí mít číslo tohoto účtu uvedené v SIS. To lze zkontrolovat či změnit v modulu Osobní údaje -> Změna údajů, viz návod v manuálu. (Výplata stipendií je technicky závislá na tom, aby všichni jejich adresáti číslo účtu v SIS měli uvedeno – jinak neproběhne.)

Aby fakulta peníze mohla odeslat ihned (před Vánoci), a ne až po třicetidenní lhůtě určené k odvolání, musí se student elektronicky svého práva na odvolání vzdát. To lze provést po doručení Rozhodnutí v modulu Osobní údaje -> Písemnosti, viz návod v manuálu. (Povinná lhůta pro možnost podat odvolání trvá 30 dní od doručení rozhodnutí; pokud se student práva na odvolání nevzdá, fakulta mu peníze odešle až po jejím uplynutí.)

 

Stipendium za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019

  • Akademický senát FF UK projednal výši stipendia 14. listopadu 2019 a přijal usneseníAS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019 v předloženém znění“.
  • Výše stipendia 10.000,- Kč byla stanovena Opatřením děkana 17/2019.
  • Studenti s nárokem na stipendium byli informováni v týdnu od 9. 12. 2019.