VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska (2010)

FF > 2010

Opatření děkana č. 24/2010 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2009/2010

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2009/2010 ve výši 10 000,- Kč. Seznam studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky bude zveřejněn nejpozději do 25.11.2010. Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, uvede na předepsaném tiskopise (formuláři) potřebné údaje (číslo bankovního účtu […]

Opatření děkana č. 23/2010 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2010

zpět V návaznosti na plán inventarizací na rok 2010 a v souladu s opatřením děkana č. 17/2010, kterým byla vydána Pravidla FF UK pro provádění inventarizací majetku a závazků jmenuji ústřední inventarizační komisi: Předseda: Miroslava Jirková Členové: Ondřej Dufek (zástupce AS FF UK) Jan Pelán (zástupce AS FF UK) Mgr. Katarína Feriančíková Ing. Marcela Kvasničková Ing. Jan […]

Opatření děkana č. 22/2010 k elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2010/2011

zpět Čl. 1 – Studenti Studenti bakalářských a magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2003/2004 a později, jsou povinni zapsat si všechny předměty, které budou chtít v akademickém roce 2010/2011 absolvovat, do studijního informačního systému (dále pouze „SIS“). Bez tohoto zápisu nelze konat příslušné kontroly studia předmětu (dále pouze „atestace“). Termíny elektronického zápisu předmětů jsou […]

Opatření děkana č. 21/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

zpět K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK“), čl. 6a odst. 1 Rigorózního řádu UK (dále jen „RŘ UK“) a čl. 13 Opatření rektora č. 6/2010 (dále jen „OR 6/2010“) vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se vypisování témat, odevzdávání, evidence a zpřístupňování závěrečných […]

Opatření děkana č. 20/2010 o doktorském studiu na FF UK. Novelizace k 29. 9. 2011

zpět V souvislosti s dlouhodobým úsilím o udržení kvality doktorského studia, s koncepcí posilování vědeckého charakteru tohoto studia a v návaznosti na formu nově akreditovaných doktorských studijních programů je nutné modifikovat pravidla doktorského studia. Toto opatření je vydáno ve smyslu čl. 19 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze v úplném znění z 22. června 2009. Opatření vychází z ustanovení […]

Opatření děkana 19/2010 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

zpět 1 Čl. 1 – Jednooborové a dvouoborové studium Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty: studium jednooborové, studium dvouoborové. Student dvouoborového studia obhajuje bakalářskou či diplomovou práci pouze na jednom z oborů podle vlastní volby. Student dvouoborového studia může při zápisu do dalšího ročníku požádat o převod do jednooborového studia. Pokud je jednooborové studium požadovaného […]

Opatření číslo 18/2010 – Plán inventarizací na rok 2010

zpět Úvodní ustanovení Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty plán inventarizací na rok 2010. Plán inventarizací na rok 2010 V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona o účetnictví ukládám Provést inventury […]

Opatření děkana č. 17/2010 Pravidla FF UK pro provádění inventarizací majetku a závazků

zpět Úvodní ustanovení Toto opatření stanovuje v souladu s § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v návaznosti na ustanovení vnitřních předpisů Univerzity Karlovy zásady a postupy pro plánování a provádění inventarizace majetku a závazků (dále jen inventarizace) v podmínkách Filozofické fakulty. Podle tohoto opatření se nepostupuje v případě prováděn inventarizací podle zvláštních právních předpisů a […]

Opatření děkana č. 16/2010 – k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2010

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2009 se vydává podle čl. 2, odst. 5, opatření upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami (dále jen „příspěvek“). Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže: […]

Opatření děkana č. 15/2010 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010

zpět Část I. – Základní ustanovení Čl. 1 V době od 4. října do 8. října 2010 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, […]