VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska (2008)

FF > 2008

Aktualizace dlouhodobého záměru

zpět Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2006/2007 Tato aktualizace je připravena v návaznosti na Dlouhodobý záměr FF UK z roku 2001. Rozvíjí v konkrétních krocích obecně nastavené priority na konkrétní akademický rok 2006/2007, který vedení FF UK cítí jako zásadní přelomové období pro strukturální změnu fakulty a její moderní nasměrování. Základně je tato aktualizace […]

Opatření číslo 30/2007 – ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2006/2007

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2006/2007 ve výši 9 .000,- Kč. Seznam studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky bude zveřejněn 21.12.2007 na vývěsce a na webové stránce studijního oddělení pod odkazem Student. Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, […]

Opatření číslo 29/2007 – k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2007 se vydává podle čl. 5, odst. 2, opatření upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby (dále jen „příspěvek“). Čl. 1 – Podmínky přiznání příspěvku Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže: jeho pracovní poměr k FF trval nejpozději ke dni podání žádosti o […]

Opatření číslo 28/2007 – k provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka

zpět K provedení: §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění I. Působnost opatření Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy v Praze, jimž byl svěřen výkon správy majetku (dále jen „fakulty a další součásti“), jsou povinny provádět […]

Opatření číslo 27/2007 – k zadávání diplomových a bakalářských prací. Novelizace k 12.5.2009.

zpět Zadání diplomové/bakalářské práce musí být podáno na předepsaném tiskopise v následujících úsecích studia: nejpozději v ZS pátého úseku pětiletého magisterského studia nejpozději v ZS druhého úseku dvouletého magisterského studia nejpozději v ZS třetího úseku tříletého magisterského studia nejpozději v ZS třetího úseku tříletého bakalářského studia Pro akademický rok 2007/2008 stanovím tyto konkrétní termíny pro odevzdání řádně vyplněných formulářů na […]

Opatření číslo 26/2007 – k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení

zpět I. Poplatek Výše poplatku činí: 3.000,- Kč v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část rigorózní zkoušky, 4.500,- Kč v případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní, 6.000,- Kč v ostatních případech. Poplatek je splatný formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty […]

Opatření číslo 25/2007 – k aktualizaci databáze WHO IS

zpět Ukládám tímto vedoucím základních součástí FF UK určit osoby pověřené na jednotlivých ZS vedením a aktualizací databáze Who Is. Jména konkrétních pověřených osob budou sdělena proděkanu pro informační zdroje do 30. 9. 2007 (albert.kubista@ff.cuni.cz) Osoby pověřené vedením a aktualizací databáze Who Is aktualizuji databázi do 21. 10. v souladu se stavem kateder a ústavů doplněním všech údajů, které má […]

Opatření číslo 24/2007 – k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci č. 3/2007

zpět K odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí č. 3/2007/OK, která byla uskutečněna Oddělením kontroly RUK na Filozofické fakultě UK na základě příkazu rektora čj.: 3/2007/OK ze dne 18.4.2007, ukládám : Čl. 1 Tajemník fakulty je povinen informovat příslušná pracoviště děkanátu o výsledcích kontrolní akce č. 3/2007 a o zjištěných nedostatcích ve smyslu Protokolu. Čl. 2 […]

Opatření číslo 23/2007 – k organizaci přijímacího řízení konaného v září 2007

zpět 1. přijímacího řízení září 2007 Filozofická fakulta UK vypisuje přijímací řízení nově akreditovaných studijních oborů konané v září 2007: Studijní program překladatelství a tlumočnictví: Mezikulturní komunikace: čeština – angličtina (pouze dvouoborové bakalářské studium) Mezikulturní komunikace: čeština – němčina (pouze dvouoborové bakalářské studium) Mezikulturní komunikace: čeština – francouzština (pouze dvouoborové bakalářské studium) Mezikulturní komunikace: čeština – španělština […]

Opatření číslo 22/2007 – k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia) v akademickém roce 2007/2008

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK upravuje toto opatření povinnosti vyučujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti studujících jsou upraveny opatřením č. 20/2007 a č. 21/2007. Toto opatření se týká zapisování výsledků všech atestací (forem kontroly studia) studujícím, na které se vztahuje povinnost elektronického zápisu do kurzů dle opatření děkana […]