VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření číslo 19/2007 – k rigoróznímu řízení

zpět Čl. 1 Zahájení rigorózního řízení Rigorózní řízení podle § 46 zákona o vysokých školách a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v platném znění (dále jen Rigorózního řádu UK) je zahájeno dnem podání přihlášky na předepsaném tiskopise na studijní oddělení prostřednictvím podatelny fakulty. Čl. 2 Státní rigorózní zkouška Státní rigorózní zkoušky (dále jen „SRZK“) se konají ve […]

Opatření číslo 18/2007 – Harmonogram akademického roku 2007/2008

zpět Do 1. 10. 2007 platí harmonogram ak. roku 2006/07 Zahájení akademického roku 1. 10. 2007 Imatrikulace 8., 9. a 10. 10. 2007 od do Výuka v zimním semestru 1. 10. 2007 4. 1. 2008 Vánoční prázdniny 21. 12. 2007 2. 1. 2008 Zkouškové období 7. 1. 2008 15. 2. 2008 Výuka v letním semestru 18. 2. 2008 17. 5. 2008 Zkouškové období 19. 5. 2008 30. 6. 2008 Letní prázdniny 1. 7. 2008 31. 8. 2008 Zkouškové období 1. 9. 2008 19. 9. 20081 Konec akademického roku 30. 9. 2008 září 2006 SZZK […]

Opatření číslo 17/2007 – upřesňující organizaci studia v doktorských studijních programech

zpět I. Preambule Toto opatření upřesňuje IV. Úplné znění STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ze dne 28. dubna 2006, PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Filozofické fakultě UK, které zůstávají v platnosti. II. Oborové rady Oborová rada je ustanovena dle článku 23 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Oborová rada má nejméně 5 členů. Členy jmenuje rektor na […]

Opatření číslo 16/2007 – k tvorbě seznamů základní studijní literatury

zpět Ukládám tímto vedoucím základních součástí FF UK, aby do 15. června 2007 připravili seznamy základní studijní literatury pro účely vybudování fondu Centra studijních a informačních služeb a tyto seznamy následně v elektronické podobě předali k 15. červnu 2007 vedoucímu Střediska vědeckých informací FF UK. Ukládám tímto vedoucímu Střediska vědeckých informací FF UK, aby metodicky a organizačně koordinoval vznik […]

Opatření číslo 15/2007 – kterým se zřizuje Centrum dalšího vzdělávání Filozofické fakulty FF UK

zpět Zřizuji tímto pracoviště Centrum dalšího vzdělávání FF UK /dále jen centrum/, které je administrativním pracovištěm děkanátu FF UK. Centrum je přímo podřízeno děkanovi FF UK. Centrum vytváří vzdělávací, komunikační, informační a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání, poskytuje související organizační, poradenské a informační služby, zabezpečuje program vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku, spolupracuje […]

Opatření číslo 14/2007 – k náhradám při pracovní cestě

zpět K provedení: části sedmé, zákona č. 262/2006 Sb (dále jen „zákon“) PhDr. Michal Stehlík Ph.D. děkan I. Stravné při pracovní cestě v ČR Stravné se stanovuje ve výši spodní hranice zákonem daného rozpětí. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, krátí zaměstnavatel za […]

Opatření číslo 13/2007 – k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2007/2008

zpět Za obsahovou a organizační přípravu písemné zkoušky (dále jen „testů“) prvního kola přijímacího řízení jsou zodpovědni garanti jmenovaní proděkankou pro studijní záležitosti. Organizují nezbytnou činnost autorů testů svého studijního programu, skupiny oborů nebo oboru při přípravě, výrobě a distribuci testů v dále stanoveném rozsahu. Schvalují definitivní podobu testů, která musí odpovídat strukturou a typem otázek […]

Opatření číslo 12/2007 – k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2007/2008

zpět Pravidla pro vykonání zkoušky: uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru; v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na studijní oddělení (protokol bude […]

Opatření číslo 11/2007 – k organizaci přijímacího řízení 2007/2008

zpět Za provedení přijímacího řízení jsou odpovědni: v rámci koncepce přijímacího řízení proděkanka pro studijní záležitosti Jana Králová; v rámci činnosti studijního oddělení jeho vedoucí Jarmila Handzelová a referát pro přijímací řízení: Eliška Doušová a Michal Novotný; v rámci obsahové přípravy a provedení 1. kola přijímacího řízení garanti a autoři testů dle opatření děkana č. 13/2007; […]

Opatření číslo 10/2007 – k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2007/2008

zpět Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK, organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatření. […]