VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření číslo 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty

zpět Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (dále jen fakulta) umožňuje, v souladu s ustanoveními Zákoníku práce, stravování zaměstnanců. I. Zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům stravování formou možnosti odběru jednoho hlavního jídla ve vlastních stravovacích zařízeních, popř. v dalších, smluvně zajištěných zařízeních za podmínek stanovených kolektivní smlouvou. II. Doplňkovou formou zajištění stravování je možnost odběru stravovacích poukázek za podmínek stanovených […]

Opatření číslo 26/2006 – Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Filozofické fakulty UK (dále jen FF UK)

zpět Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FF UK vycházejí z novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změny přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření. 1. Tvorba fondu Zdrojem sociálního fondu je příděl na vrub nákladů zúčtovaných na mzdy, […]

Opatření číslo 25/2006 – k zadávání diplomových a bakalářských prací

zpět Zadání diplomové/bakalářské práce musí být podáno na předepsaném tiskopise v následujících úsecích studia: v LS čtvrtého úseku pětiletého magisterského studia v LS prvního úseku dvouletého magisterského studia v LS druhého úseku tříletého magisterského studia v LS druhého úseku tříletého bakalářského studia Pro akademický rok 2006/2007 stanovím tyto konkrétní termíny: magisterské studium do 22. 6. 2007 (předání SO […]

Opatření číslo 24/2006 – k zápisu studentů přijatých ke studiu na Filozofické fakultě UK v akademickém roce 2006/2007

zpět V souvislosti s požadavky nového Studijního a zkušebního řádu UK stanovím následující pravidla: ruším veškerá omezení kombinací ve dvouoborovém studiu,1 pokud student vytvoří takovou kombinaci oborů, že při plnění studijních plánů bude docházet k překrývání blízkých nebo totožných předmětů, doplní si student příslušný objem kreditů nepovinně volitelnými předměty. V Praze dne 23. srpna 2006 PhDr. Michal Stehlík, […]

Opatření číslo 23/2006 – ke změnám forem kontroly studia (dříve atestací) ve studijních plánech od ak. roku 2006/2007 č. 23/2006

zpět V souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy z  28. dubna 2006, který nově vymezuje formy kontroly studia předmětu a rovněž předpoklady pro jejich konání, a s přechodem celé univerzity na kreditní systém, je nutné ve studijních plánech: změnit názvy forem kontroly studia předmětu, které nejsou uvedeny ve SZŘ UK u studentů přijatých ke […]

Opatření číslo 22/2006 – k realizaci celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v akademickém roce 2006/2007 v rámci akreditovaných studijního programů podle § 60 zákona 111/98 sb. o vysokých školách

zpět Na FF UK lze realizovat program celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů dle § 60 zákona 111/98 Sb. v platném znění (dále jen „program“) za následujících podmínek: Program může být otevřen pouze tehdy, jestliže přijetí většího množství uchazečů na daný obor brání limit státem financovaného počtu studentů a pokud byl v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro […]

Opatření číslo 21/2006 – k elektronickému zapisování výsledků atestací v akademickém roce 2006/2007

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK upravuje toto opatření povinnosti vyučujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti studujících jsou upraveny opatřením č. 19/2006 a č. 20/2006. Toto opatření se týká zapisování výsledků všech atestací studujícím, na které se vztahuje povinnost elektronického zápisu do kurzů dle opatření děkana č. 19/2006 a […]

Opatření číslo 20/2006 – k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2006/2007

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 21/2006. Toto opatření se týká všech studujících přijatých od akademického roku 2003/2004 nebo později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího studijního […]

Opatření číslo 19/2006 – k elektronickému zápisu do kurzů a atestací společného základu v akademickém roce 2006/2007

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 21/2006, povinnosti studujících přijatých ke studiu od akademického roku 2003/2004 nebo později upravuje opatření děkana č. 20/2006. Toto opatření se […]

Opatření číslo 18/2006 – ze dne 1. června 2006. Harmonogram akademického roku 2006/2007

zpět Zahájení akademického roku 2. října 2006 Imatrikulace 9., 10. a 16. října 2006 od do Výuka v zimním semestru 2.10.2006 12.1.2007 Vánoční prázdniny 23.12.2006 2.1.2007 Zkouškové období 15.1.2007 16.2.2007 Výuka v letním semestru 19.2.2007 25.5.2007 Zkouškové období 28.5.2007 29.6.2007 Letní prázdniny 1.7.2007 31.8.2007 Zkouškové období 3.9.2007 27.9.2007 Konec akademického roku 30. září 2007 září 2006 SZZK bakalářské a magisterské – […]