VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření číslo 19/2006 – k elektronickému zápisu do kurzů a atestací společného základu v akademickém roce 2006/2007

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 21/2006, povinnosti studujících přijatých ke studiu od akademického roku 2003/2004 nebo později upravuje opatření děkana č. 20/2006. Toto opatření se […]

Opatření číslo 18/2006 – ze dne 1. června 2006. Harmonogram akademického roku 2006/2007

zpět Zahájení akademického roku 2. října 2006 Imatrikulace 9., 10. a 16. října 2006 od do Výuka v zimním semestru 2.10.2006 12.1.2007 Vánoční prázdniny 23.12.2006 2.1.2007 Zkouškové období 15.1.2007 16.2.2007 Výuka v letním semestru 19.2.2007 25.5.2007 Zkouškové období 28.5.2007 29.6.2007 Letní prázdniny 1.7.2007 31.8.2007 Zkouškové období 3.9.2007 27.9.2007 Konec akademického roku 30. září 2007 září 2006 SZZK bakalářské a magisterské – […]

Opatření číslo 17/2006 – k pravidlům emailové komunikace na FF UK

zpět Emailová komunikace (zasílání elektronických zpráv) je považována za oficiální způsob vnitrofakultní korespondence a komunikace fakulty se studenty. Fakulta bude uplatňovat své právo zasílat emailové zprávy všem zaměstnancům a studentům a předpokládá, že tyto emaily budou včas přečteny. Všechny zprávy zaslané elektronickou poštou podléhají stejným pravidlům v oblasti veřejných informací a ochrany soukromí jako jiné typy […]

Opatření číslo 14/2006 – podmínky a pravidla poskytování finanční podpory z prostředků specifického výzkumu na studentské projekty a projekty spolupráce akademických pracovníků se studenty a na stipendia. Novelizace z 1. 12. 2006

zpět Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem podpory je: Podpořit studenty doktorských a magisterských studijních programů ve vědecko- výzkumných aktivitách probíhajících v rámci UK FF, které nelze hradit z prostředků kateder a jejichž rámec přesahuje běžné studijní povinnosti, a dále podpořit společný výzkum akademických pracovníků se studenty magisterských a doktorských studijních programů na UK FF. O finanční podporu […]

Opatření číslo 13/2006 – poplatky spojené se studiem

zpět V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění stanovuji pro akademický rok 2006/2007 poplatky spojené se studiem ve výši: Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zák. o VŠ) za každých dalších započatých šest měsíců studia studijní programy Filologie, USŠ, AA, ČNES, PT , za 6 měsíců […]

Opatření číslo 12/2006 – kterým se stanovují působnost a pravomoci proděkanů FF UK

zpět Na základě Čl. 10 Statutu FF UK a v návaznosti na činnost oddělení děkanátu se stanovují působnosti proděkanů takto: Čl. 1 Proděkan pro vědu Proděkan pro vědu zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty. Oblast činnosti proděkana pro vědu […]

07

zpět Opatření číslo 7/2006 – Pravidla pro užití prostředků z Visegradského fondu. Novelizace k 30. 4. 2009. Stanovuji, že z prostředků Visegradského fondu, které fakulta získává jako neúčelovou podporu v souvislosti s pobytem stipendistů fondu, náleží: 80 % pracovišti kde stipendista pobývá. Prostředky mohou být užity na pokrytí osobních nákladů souvisejících s pobytem stipendisty a vybavení pracoviště včetně pořízení knih, 20 % režie fakultě. Akceptační […]

Opatření číslo 6/2006 – ceník za užívání prostor Filozofické fakulty a související služby

1. Nájem poslucháren Místnost číslo Poznámka Cena v Kč / hodinu 131 náměstí Jana Palacha velká posluchárna mezipatro hlav. budovy s balkonem 400 míst 3000,- 200 náměstí Jana Palacha 2.patro hlav.budovy 170 míst 2000,- 300 náměstí Jana Palacha 3.patro hlav.budovy 144 míst 2000,- 301 náměstí Jana Palacha 3.patro hlav.budovy 120 míst 2000,- 104 náměstí Jana Palacha 1.patro […]

Opatření číslo 5/2006 – pro zajištění urychlení přípravy dalšího postupu v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dle úplného znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 552/2005 Sb., § 71 – § 75. Dále pak příloha ke kritériím pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově v Praze a Řádu habilitačního […]

Opatření číslo 4/2006

zpět Opatření číslo 4/2006 – k přiznávání účelových stipendií studentům doktorských studijních programů podle čl. 5, odst. 1a Stipendijního řádu UK. Stipendium je přiznáváno studentům studujícím poprvé v  doktorském studijním programu v prezenční formě studia. Stipendium lze přiznat studentovi pokud odstudovaná doba dosáhne 1094 dní včetně a zároveň jestliže: student předloží disertační práci, kterou oba oponentské posudky doporučují […]