VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 22/2013 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013

Obsah Opatření děkana č. 22/2013 stanovuje stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013 ve výši 11.000 Kč. Plný text opatření

Opatření děkana č. 21/2013 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013

Obsah Opatření děkana č. 21/2013 stanovuje předsedy a členy ústřední a dílčích inventarizačních komisí a jejich povinnosti v rámci řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013. Plný text opatření

Opatření děkana č. 20/2013 – Harmonogram akademického roku 2013/2014

Obsah Opatření novelizuje harmonogram akademického roku 2013/2014 a ruší účinnost opatření děkana č. 13/2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014. Plný text opatření

Opatření děkana č. 19/2013 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poslání děkanátu Čl. 3 Sídlo děkanátu Čl. 4 Organizační členění děkanátu Část II. Řízení děkanátu Čl. 5 Základní principy Čl. 6 Děkan Čl. 7 Proděkani Čl. 8 Tajemník fakulty Čl. 9 Vedoucí organizačních útvarů děkanátu Čl. 10 Pracovníci děkanátu Část III. Tajemník fakulty Čl. […]

Opatření děkana č. 18/2013 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Jednooborové a dvouoborové studium Čl. 3 Studijní plán Čl. 4 Konkretizace studijních plánů: rozvrh a anotace Čl. 5 Zápis do studia Čl. 6 Zápis do dalšího ročníku Čl. 7 Zápis předmětů na začátku semestru Čl. 8 Zkoušky a ostatní formy kontroly studia předmětu (atestace) Čl. 9 Uznávání splnění […]

Opatření děkana č. 17/2013 – Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Studijní plán a realizace studia Čl. 3 Školitel Čl. 4 Individuální studijní plán Čl. 5 Změna individuálního studijního plánu Čl. 6 Průběh studia a jeho hodnocení Čl. 7 Zápis předmětů na začátku semestru Čl. 8 Kontrola studia předmětu Čl. 9 Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství Čl. […]

Opatření děkana č. 16/2013 – Elektronický zápis předmětů a kontrol studia předmětu (atestací) pro akademický rok 2013/2014

Obsah Čl. 1 Studenti bakalářských a magisterských studijních programů Čl. 2 Studenti doktorských studijních programů Čl. 3 Vyučující a základní součástí fakulty (tj. katedry, ústavy apod.) Čl. 4 Doplňující a technická ustanovení Čl. 5 Závěrečné ustanovení Plný text opaření

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí, pedagogických praxí a studentských pomocných sil

Paha 13. září 2013 Sdělení děkana č. 2013FF5841 Část I. EXKURZE Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných případech na základě […]

Opatření děkana č. 15/2013 – Plán inventarizací na rok 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření stanovuje plán inventarizací na FF UK na rok 2013, termíny pro provedení inventur a povinnosti vedoucí ekonomického oddělení, vedoucím všech pracovišť a ústřední inventarizační komisi. Plný text opatření

Opatření děkana č. 14/2013 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013

Obsah Opatření stanovuje termín od 7. října do 11. října 2013, kdy bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků. Dále stanovuje nejzazší data příjmu požadavků na zálohové platby bankovním převodem, předkládání dokladů o pořízení majetku, příjmu všech dokladů i vyúčtování zálohových plateb, vyúčtování služebních cest, předkládání návrhů pro výplatu odměn z dohod a odměn a podání žádosti o pracovní cestu v prosinci 2013. Plný […]