VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

27_p1

zpět Pravidla pro poskytování stravovacích poukázek Nominální hodnota poukázky činí 60,- Kč. Zaměstnanec hradí za jednu stravovací poukázku částku ve výši 27,- Kč. Zaměstnanci náleží za každý odpracovaný den v daném kalendářním měsíci jedna stravovací poukázka. Zaměstnanci nenáleží poukázka: při čerpání dovolené na zotavenou, mateřské dovolené; při čerpání neplaceného volna; v případě, že vznikl nárok […]

Opatření číslo 16/2006 – zásady pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filosofické fakulty UK

zpět Děkan Filozofické fakulty UK tímto vydává v souladu se zák. č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a dále v souladu s vnitřními předpisy UK, jakož i vnitřními předpisy Filosofické fakulty UK opatření, kterým se stanoví zásady pro nominaci, jmenování a funkční období […]

Opatření číslo 15/2006 – k vyplácení doktorandských stipendií

zpět V souladu se stipendijním řádem UK stanovím pro období duben až září 2006 tuto výši doktorských stipendií pro studenty prezenčních ročníků: ročník 5 000,-Kč ročník 6 500,-Kč ročník 7 500,-Kč ročník 6 000,-Kč. Akademický senát projednal na svém jednání 11.5.2006. V Praze dne 15.5.2006 PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan FF UK

Opatření číslo 30/2006 – ke kopírovacím kartám

zpět 1. Zálohy na kopírovací karty Zálohy na kopírovací karty nelze hradit z prostředků, které podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem („dotační“). Zálohy na nákup kopírovacích karet z nedotačních prostředků lze proplatit na základě předloženého dokladu o nákupu karty proti podpisu pověřené osoby. Takto pořízené karty podléhají inventarizaci, jejíž provedení příslušná pracoviště prokážou doložením formuláře, […]

Opatření číslo 29/2006 – Pravidla tvorby a použití prostředků fondu účelově určených prostředků čl.16a, bod 2 Pravidel hospodaření UK v Praze

zpět 1. Čerpání fondu K zajištění řádné evidence čerpání Fondu účelově určených veřejných prostředků, (tj. prostředků, které nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty), žádám řešitele projektů, kteří budou čerpat v běžném rozpočtovém roce prostředky z FUUP (převedené z roku předchozího), o předložení údajů v následující struktuře: Název projektu a zúčtovací […]

Opatření číslo 28/2006 – k individuálním vzdělávacím pobytům na Filozofické fakultě UK

zpět Individuální vzdělávací pobyt samoplátců (dále jen “vzdělávací pobyt”) se realizuje v rámci celoživotního vzdělávání. Čl. 1 – Podmínky vzdělávacího pobytu Vzdělávací pobyt je možné uskutečnit na všech nabízených oborech bakalářského a magisterského studia pouze za předpokladu, že s ním souhlasí vedoucí příslušné katedry/ústavu FF UK. Výuka probíhá převážně v českém jazyce, některé kurzy mohou […]

Opatření číslo 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty

zpět Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (dále jen fakulta) umožňuje, v souladu s ustanoveními Zákoníku práce, stravování zaměstnanců. I. Zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům stravování formou možnosti odběru jednoho hlavního jídla ve vlastních stravovacích zařízeních, popř. v dalších, smluvně zajištěných zařízeních za podmínek stanovených kolektivní smlouvou. II. Doplňkovou formou zajištění stravování je možnost odběru stravovacích […]

Opatření číslo 26/2006 – Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Filozofické fakulty UK (dále jen FF UK)

zpět Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FF UK vycházejí z novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změny přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření. 1. Tvorba fondu Zdrojem sociálního fondu je příděl na vrub nákladů […]

Opatření číslo 25/2006 – k zadávání diplomových a bakalářských prací

zpět Zadání diplomové/bakalářské práce musí být podáno na předepsaném tiskopise v následujících úsecích studia: v LS čtvrtého úseku pětiletého magisterského studia v LS prvního úseku dvouletého magisterského studia v LS druhého úseku tříletého magisterského studia v LS druhého úseku tříletého bakalářského studia Pro akademický rok 2006/2007 stanovím tyto konkrétní termíny: magisterské studium do 22. 6. […]

Opatření číslo 24/2006 – k zápisu studentů přijatých ke studiu na Filozofické fakultě UK v akademickém roce 2006/2007

zpět V souvislosti s požadavky nového Studijního a zkušebního řádu UK stanovím následující pravidla: ruším veškerá omezení kombinací ve dvouoborovém studiu,1 pokud student vytvoří takovou kombinaci oborů, že při plnění studijních plánů bude docházet k překrývání blízkých nebo totožných předmětů, doplní si student příslušný objem kreditů nepovinně volitelnými předměty. V Praze dne 23. srpna 2006 […]