VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2015)

FF > 2015

Opatření děkana č. 16/2015 – Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a jeho využití na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, Poplatky spojené se studiem, v platném znění (dále jen „Příloha č. 6“), postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce (dále jen „poplatek“) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) a jeho využití v rámci fakulty. […]

Opatření děkana č. 15/2015 – Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Obsah Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Plný text

Opatření děkana č. 14/2015 – Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 23 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen„Statut univerzity“  a  „univerzita“),  na  ustanovení  čl.  23  Statutu  Filozofické  fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Statut fakulty“ a „fakulta“) a na Opatření rektora č.10/2013 Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových rad (dálejen „OR 10/2013“). Plný text

Opatření děkana č. 13/2015 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015

Obsah V době od 5. října do 9. října 2015 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, tak formou bankovních převodů. Nezbytnou podmínkou pro […]

Opatření děkana č. 12/2015 – Správa Sbírky odlitků antické plastiky Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) spravuje tuto sbírku muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, zapsanou v Centrální evidenci sbírek (dále jen „CES“), kterou vede Ministerstvo  kultury České republiky (dále jen „MK ČR“). Plný text

Opatření děkana č. 11/2015 – Harmonogram akademického roku 2015/2016

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a příslušná ustanovení opatření rektora č. 10/2015, Harmonogram akademického roku 2015/16. Plný text

Opatření děkana č. 10/2015 – Harmonogram přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2015/2016

Obsah Toto opatření navazuje zejména na ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na ustanovení čl. 10 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řád přijímacího řízení, v platném znění, a na opatření děkana č. […]

Opatření děkana č. 9/2015 – Organizace přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření navazuje zejména na ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na ustanovení čl. 10 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řád přijímacího řízení, v platném znění, a na opatření děkana č. […]

Opatření děkana č. 8/2015 – Postup projednávání akreditací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření upravuje postup projednávání návrhů na podání žádostí o akreditace studijních programů, žádostí o prodloužení platnosti akreditací studijních programů, žádostí o akreditaci rozšíření akreditovaných studijních programů a žádostí o akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále celkově téžjen „akreditační žádosti“ či jednotlivě „akreditační žádost“) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále […]

Opatření děkana č. 7/2015 – Změna opatření děkana č. 22/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015

Obsah Změna opatření děkana č. 22/2014, Harmonogram akademického roku 2014/2015 V čl. 3 se mění termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2015/2016 v případě oborové zkoušky (bakalářské studium) z 1. 6. – 11. 6. 2015 na 30. 5. – 11. 6. 2015. Plný text opatření