VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2011)

FF > 2011

Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana č. 13/2010)

zpět Z důvodu zavádění elektronického systému rozvrhování ve Studijním informačním systému (SIS) a z důvodu změny ve způsobu zadávání bakalářských a diplomových prací dochází k těmto změnám v Harmonogramu akademického roku 2010/2011: Nový termín zápisu do SIS pro letní semestr: 14. 2. 2011 – 18. 3. 2011. (Původní termín 21. 2. 2011 – 18. 3. […]

Opatření děkana č. 3/2011 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012

zpět 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2010 a dříve: měnit stávající jednooborové studium na […]

Opatření děkana č. 2/2011 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2003/2004

zpět Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 9, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let. Z toho vyplývá skutečnost, že studujícím doktorských studijních programů přijatým ke studiu v akademickém roce 2003/2004 uplyne maximální doba studia dne 30. září 2011. Do tohoto […]

Opatření děkana č. 1/2011 k náhradám při pracovní cestě

zpět K provedení: části sedmé, zákona č.262/2006 Sb. (dále jen „ZP“) I. Obecná ustanovení Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle […]

Opatření děkana č. 25/2010 – Pravidla pro přebírání zpracovaných knih nakoupených z grantů a výzkumných záměrů

zpět S platností od 1. 12. 2010 se upravuje způsob přebírání knih, které byly zaevidovány a zpracovány v elektronické katalogu FF UK. Literatura zakoupená z prostředků grantů a výzkumných záměrů, a kterou budou řešitelé využívat po dobu trvání projektu, bude půjčována řešitelům, spoluřešitelům a dalším oprávněným osobám po dobu trvání grantu či výzkumného záměru, pouze […]