VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2011)

FF > 2011

Opatření děkana č. 23 /2011 k realizaci přijímacího řízení podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ pro akademický rok 2012/2013

zpět 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji přijímací řízení, které umožňuje studentům: měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru; měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské studium stejného […]

Opatření děkana č. 24/2011 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2010/2011

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2010/2011 ve výši 10 000 Kč. Seznam studentů, jimž je stipendium za vynikající studijní výsledky přiznáno dle platných Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě UK, byl zveřejněn na konci listopadu 2011. Studenti, kteří mají na toto […]

Opatření děkana č. 22/2011 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2011

Opatření děkana č. 21/2011 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2011

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2009 (dále jen „Opatření rektora“) se vydává podle čl. 2, odst. 5 a čl. 2a, odst. 5 Opatření rektora, následující opatření děkana FF UK upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související […]

Opatření děkana č. 20/2011 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

zpět Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád UK (dále jen „SZŘ UK“) a na Pravidla pro organizaci studia na FF UK v Praze schválená dne 23. 5. 2010 (viz článek 12 těchto pravidel) a nahrazuje opatření děkana 19/2010. Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty: studium jednooborové, studium dvouoborové. Student […]

Opatření děkana č. 19/2011 – k elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2011/2012

zpět Čl. 1 Studenti Studenti bakalářských a magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2003/2004 a později, jsou povinni zapsat si všechny předměty, které budou chtít v akademickém roce 2011/2012 absolvovat, do studijního informačního systému (dále pouze „SIS“). Bez tohoto zápisu nelze konat příslušné kontroly studia předmětu (dále pouze „atestace“). Termíny elektronického zápisu předmětů jsou stanoveny […]

Opatření děkana č. 18/2011 – Postup pro pořizování elektroniky, kancelářské techniky a software

zpět Bez předchozího vyjádření EO a LVT nejsou pracovníci fakulty oprávněni pořizovat žádnou techniku, materiál a zařízení, ani jakkoli jinak vstupovat do závazkových vztahů. Filozofická fakulta nebude vázána závazky, které vzniknou v rozporu s tímto postupem, tzn. objednávky, které se nebudou řídit touto směrnicí, nebudou považovány za platné a jako takové nemusí být proplaceny. Veškerá pořizovaná elektronika, […]

Opatření děkana č. 17/2011 – k elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia

zpět Čl. 1 Studenti, jichž se elektronický zápis týká Elektronický zápis do akademického roku 2011/2012 se týká studentů, kteří: studují v bakalářském, navazujícím magisterském a pětiletém magisterském studiu; zapisují se do dalšího ročníku studia (netýká se tedy prvních ročníků); zahájili studium od akademického roku 2006/2007 včetně; nestudují podle individuálního studijního plánu. Pro studenty uvedené v čl. 1 […]

Opatření děkana č. 16/2011 – Ochrana osobních údajů

zpět Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví v návaznosti na § 5 a § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů zaměstnanců, studentů a posluchačů Filozofické fakulty (dále jen „dotčené osoby“) a opatření proti jejich zneužití. Filozofická fakulta jakožto správce osobních údajů […]

Opatření děkana č. 15/2011 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011

zpět Část I. – Základní ustanovení Čl. 1 V době od 3. října do 7. října 2011 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, […]