VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2009)

FF > 2009

01

zpět Opatření děkana č. 1/2006 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 text opatření (formát pdf)

02

zpět Opatření děkana č. 2/2006 podmínky a pravidla poskytování finanční podpory z prostředků specifického výzkumu na studentské projekty a projekty spolupráce akademických pracovníků se studenty text opatření (formát pdf)

Opatření děkana č. 10/2006 k organizaci přijímacího řízení 2006/2007

zpět Za provedení přijímacího řízení jsou odpovědni: v rámci koncepce přijímacího řízení proděkanka pro studijní záležitosti Jana Králová; v rámci činnosti studijního oddělení jeho vedoucí Jarmila Handzelová a referát pro přijímací řízení: Eliška Doušová a Michal Novotný; v rámci obsahové přípravy a provedení 1. kola přijímacího řízení garanti a autoři testů dle opatření děkana č. 8/2006; […]

Opatření děkana č. 9/2006 k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2006/2007

zpět Pravidla pro vykonání zkoušky: uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru; v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na studijní oddělení (protokol bude […]

Opatření děkana č. 8/2006 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2006/2007

zpět Za obsahovou a organizační přípravu písemné zkoušky (dále jen „testů“) prvního kola přijímacího řízení jsou zodpovědni garanti jmenovaní proděkankou pro studijní záležitosti. Organizují nezbytnou činnost autorů testů svého studijního programu, skupiny oborů nebo oboru při přípravě, výrobě a distribuci testů v dále stanoveném rozsahu. Schvalují definitivní podobu testů, která musí odpovídat strukturou a typem otázek […]

Opatření číslo 11/2006 – k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2006/2007

zpět Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK, organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatření. […]