VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2008)

FF > 2008

Opatření číslo 21/2007 – k elektronickému zápisu do kurzů a atestací (forem kontroly studia) společného základu v akademickém roce 2007/2008

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 22/2007, povinnosti studujících přijatých ke studiu od akademického roku 2003/2004 nebo později upravuje opatření děkana č. 20/2007. […]

Opatření číslo 20/2007 – k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2007/2008

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 22/2007. Toto opatření se týká všech studujících přijatých od akademického roku 2003/2004 nebo později ke studiu bakalářského, […]

Opatření číslo 19/2007 – k rigoróznímu řízení

zpět Čl. 1 Zahájení rigorózního řízení Rigorózní řízení podle § 46 zákona o vysokých školách a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v platném znění (dále jen Rigorózního řádu UK) je zahájeno dnem podání přihlášky na předepsaném tiskopise na studijní oddělení prostřednictvím podatelny fakulty. Čl. 2 Státní rigorózní zkouška Státní rigorózní zkoušky (dále jen „SRZK“) se konají […]

Opatření číslo 18/2007 – Harmonogram akademického roku 2007/2008

zpět Do 1. 10. 2007 platí harmonogram ak. roku 2006/07 Zahájení akademického roku 1. 10. 2007 Imatrikulace 8., 9. a 10. 10. 2007 od do Výuka v zimním semestru 1. 10. 2007 4. 1. 2008 Vánoční prázdniny 21. 12. 2007 2. 1. 2008 Zkouškové období 7. 1. 2008 15. 2. 2008 Výuka v letním semestru […]

Opatření číslo 17/2007 – upřesňující organizaci studia v doktorských studijních programech

zpět I. Preambule Toto opatření upřesňuje IV. Úplné znění STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ze dne 28. dubna 2006, PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Filozofické fakultě UK, které zůstávají v platnosti. II. Oborové rady Oborová rada je ustanovena dle článku 23 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Oborová rada má nejméně 5 členů. […]

Opatření číslo 16/2007 – k tvorbě seznamů základní studijní literatury

zpět Ukládám tímto vedoucím základních součástí FF UK, aby do 15. června 2007 připravili seznamy základní studijní literatury pro účely vybudování fondu Centra studijních a informačních služeb a tyto seznamy následně v elektronické podobě předali k 15. červnu 2007 vedoucímu Střediska vědeckých informací FF UK. Ukládám tímto vedoucímu Střediska vědeckých informací FF UK, aby metodicky […]

Opatření číslo 15/2007 – kterým se zřizuje Centrum dalšího vzdělávání Filozofické fakulty FF UK

zpět Zřizuji tímto pracoviště Centrum dalšího vzdělávání FF UK /dále jen centrum/, které je administrativním pracovištěm děkanátu FF UK. Centrum je přímo podřízeno děkanovi FF UK. Centrum vytváří vzdělávací, komunikační, informační a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání, poskytuje související organizační, poradenské a informační služby, zabezpečuje program vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku, […]

Opatření číslo 14/2007 – k náhradám při pracovní cestě

zpět K provedení: části sedmé, zákona č. 262/2006 Sb (dále jen “zákon”) PhDr. Michal Stehlík Ph.D. děkan I. Stravné při pracovní cestě v ČR Stravné se stanovuje ve výši spodní hranice zákonem daného rozpětí. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, krátí zaměstnavatel […]

Opatření číslo 13/2007 – k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2007/2008

zpět Za obsahovou a organizační přípravu písemné zkoušky (dále jen “testů”) prvního kola přijímacího řízení jsou zodpovědni garanti jmenovaní proděkankou pro studijní záležitosti. Organizují nezbytnou činnost autorů testů svého studijního programu, skupiny oborů nebo oboru při přípravě, výrobě a distribuci testů v dále stanoveném rozsahu. Schvalují definitivní podobu testů, která musí odpovídat strukturou a typem […]

Opatření číslo 12/2007 – k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2007/2008

zpět Pravidla pro vykonání zkoušky: uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru; v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na studijní […]