Přijímací řízení

Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika (modul „Norština“)

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • moduly: Dánština, Švédština, Norština (Moduly se otevírají v tříletém cyklu)
 • v akademickém roce 2020/21 se otevírá modul Norština
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), jednotlivé moduly specializace Skandinavistika mezi sebou kombinovat nelze
  (To znamená, že můžete Skandinavistiku studovat pouze společně, a to buď s další specializací v rámci Germánských a severoevropských studií, nebo si k ní přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. Studovat současně dva moduly, tj. dva jazyky, ze specializace Skandinavistika nelze.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost dánštiny/švédštiny/norštiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:

  Ústav germánských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Výuka dánštiny, norštiny a švédštiny jako samostatných oborů funguje na FF UK nepřetržitě od roku 1969, v současné době v Oddělení skandinavistiky v rámci Ústavu germánských studií. Kromě českých pracovníků má oddělení i tři lektory-rodilé mluvčí z Dánska, Norska a Švédska. Existence tří oficiálních (tedy spolufinancovaných příslušnými zeměmi) skandinávských lektorátů na jedné univerzitě je v celosvětovém měřítku unikátní a setkáme se s ní pouze na vysoce prestižních univerzitách.
V České republice lze všechny tři hlavní severogermánské jazyky (dánština, norština a švédština) studovat na úrovni vysokoškolských oborů pouze na FF UK. Vedle toho se zde vyučuje i staroseverština a nepravidelně i moderní islandština. Oddělení skandinavistiky na FF UK tak v České republice představuje jediné vskutku celoskandinavistické pracoviště.
Studium jednotlivých severských jazyků představuje filologický obor zaměřený na zvládnutí jazyka a poznání literatury severských zemí (Dánska, Norska, Švédska, výběrově též Islandu).
Dokonalé zvládnutí jazyka je pouze předpokladem, nikoli vlastním cílem studia skandinavistiky.
Cílem a smyslem studia severských jazyků na FF UK je zvládnutí základů jazykovědy a literární vědy, obojí ve vztahu k příslušnému jazyku a celé severogermánské jazykové skupině.
U uchazeče se tedy předpokládá hlubší a speciální zájem o severskou literaturu a jazyk, o kulturní dění a umělecké projevy všeho druhu, především však přirozená potřeba číst.Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MODUL
2020/21 40 Norština
2019/20 55 75 22 Švédština
2018/19 55 75 34 Dánština
2017/18 30 102 22 Norština
2016/17 30 131 26 Švédština
2015/16 30 96 23 Dánština

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 55 minut)
  • skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů)
  • skandinávská literatura (max. 30 bodů)
  • základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, větný rozbor (max. 30 bodů)
  • test z angličtiny (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:

modul Dánština:

 • Peter Høeg: Cit slečny Smilly pro sníh (3. vyd., Praha: Argo, 2013)
 • Helle Helle: Jestli chceš (Praha: Paseka, 2016)
 • Jan Sonnergaard: Poslední neděle v říjnu a jiné temné příběhy (Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017)

modul Švédština:

 • Johannes Anyuru: Bouře se přihnala z ráje (Praha: Argo, 2014)
 • Mikael Niemi: Popmusic z Vittuly (Praha: Mladá fronta 2003, nebo Praha: Argo, 2018)
 • Stig Dagerman: Popálené dítě (Praha: Odeon 1985, nebo Praha: Mot komiks, 2010)

modul Norština:

 • Knut Hamsun: Hlad. Praha (Dybbuk, 2016)
 • Aksel Sandemose: Uprchlík kříží svou stopu (Praha: Argo, 2007)
 • Tarjei Vesaas: Bělidlo (Praha: Kalich, 2015)

Seznam doporučené literatury: Seznam další doporučené literatury je k dispozici na webu Oddělení skandinavistiky ÚGS.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent získá základní znalosti jazyka (na úrovni B2 SERR). Bude znát reálie země a literaturu, kulturu a historii celé Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, ve skandinávských firmách v ČR, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.