Přijímací řízení

Řecká a latinská studia – ostatní specializace

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné nebo sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete vybrané specializace programu Řecká a latinská studia studovat buď samostatně, nebo společně s dalším programem, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • Sdružené specializace Samostatné specializace
  níže uvedené specializace je nutné studovat ve sdruženém studiu společně s dalším studijním programem každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (uvedených v závorce) a je možné ji studovat samostatně
  • Starořecký jazyk a literatura (SJL)
  • Latinský jazyk a literatura (LJL)
  • Dějiny antické civilizace (DAC)
  • Latinská medievistika (LM)
  • Novořecký jazyk a literatura (NJL)
  • Klasická filologie (SJL+LJL)
  • Řecká filologie (SJL+NJL)
  • Latinský jazyk a kultura antiky a středověku (LJL+LM)
  • Jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC)
  • Jazyk a kultura starověkého Říma (LJL+DAC)
 • upozornění: Když vás zajímá novořečtina, máte dvě možnosti:
  • Pokud chcete novořečtinu kombinovat se starořečtinou, podejte si přihlášku na „Řecká a latinská studia – ostatní specializace“ (při zápisu si zvolíte samostatné studium a na konci 1. ročníku si pak zvolíte kombinaci starořečtiny a novořečtiny, tj. řeckou filologii). S jinými specializacemi Řeckých a latinských studií novořečtinu kombinovat nemůžete.
  • Pokud chcete novořečtinu kombinovat s jiným programem („sdružené studium“), musíte si podat přihlášku ke studijnímu programu „Řecká a latinská studia – novořecký jazyk a literatura“ a být přijati aspoň na jeden další kombinovatelný program z nabídky FF UK.
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: pokud si uchazeč v oborovém testu zvolí test z antických dějin a reálií, znalost latiny ani řečtiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky absolvuje test ze světového jazyka dle vlastního výběru (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština)
 • další informace naleznete na webových stránkách:
   

  Ústav řeckých a latinských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Starořečtinu:
Starořečtina je jazykem národa, který se usadil v egejské oblasti, odkud postupně pronikal na další břehy Středozemního a Černého moře. Po Alexandrově tažení se stala světovým jazykem tehdejší oikumeny a zůstala jím, vedle latiny, po řadu dalších staletí. Díky šťastným okolnostem se přes interval času, který nás od těchto dob dělí, zachovalo leccos z literární tvorby starých Řeků, včetně děl, která měla formující vliv na celé epochy a jejichž studium je živé i dnes. Patří mezi ně homérské eposy, attická dramata, texty historiků, filosofů a řečníků, v řečtině je napsán i Nový zákon. Ke studiu těchto památek v širších historických, náboženských a jazykovědných souvislostech dává již po generace příležitost i pražská klasická filologie.
V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti spolehlivou znalost řeckého jazyka a dobrou orientaci v oblasti antické literatury a historie, seznámí se také s problematikou mytologie a náboženství, filosofie a umění. Bakalářské studium je pojato především jako příprava na navazující magisterské studium starořečtiny nebo dalších, zejména příbuzných oborů (např. religionistika, filosofie, srovnávací jazykověda, literární komparatistika apod.). Umožňuje však absolventům rovněž dobré uplatnění na místech, která vyžadují hlubší historický a kulturní přehled a znalost základů evropské civilizace (dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, na vysokoškolských pracovištích, v knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.).

Latinu:
Latina, původně jazyk malého kmene ve střední Itálii a posléze obrovské římské říše, se počínaje karolinskou renesancí stala hlavním jazykem vzdělanosti, myšlení, náboženství i správy na území téměř celé Evropy. Tyto funkce si podržela po celý středověk i raný novověk až do 18. století, kdy ji zvolna nahradily jazyky nově se ustavujících národů. Znalost latiny je tak klíčem nejen k civilizaci starověkého Říma, ale i k evropské kulturní tradici.
V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti spolehlivou znalost latinského jazyka a dobrou orientaci v oblasti antické literatury a historie, seznámí se i s problematikou mytologie a náboženství, filosofie a umění. Bakalářské studium je pojato především jako příprava na navazující magisterské studium latiny (učitelského i neučitelského zaměření), latinské medievistiky, antických dějin nebo dalších, zejména příbuzných oborů (např. religionistiky, filosofie, srovnávací jazykovědy, literární komparatistiky apod.). Umožňuje však absolventům rovněž dobré uplatnění na místech, která vyžadují hlubší historický a kulturní přehled a znalost základů evropské civilizace (dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, na vysokoškolských pracovištích, v knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.).

Dějiny antické civilizace:
Obor se zaměřuje především na studium dějin národů, jež byly nositeli antické kultury, která je všeobecně uznávána za jeden ze základních zdrojů tradic dnešní kultury evropské. Studijní obor je koncipován především jako studium kulturních dějin antických společností: zaměřuje se jak na politický a sociálně-ekonomický charakter existence antických společností a států, tak i na kulturní aspekty a výsledky jejich historického vývoje. Potřebná pozornost je věnována i vnitřnímu uspořádání těchto společností, problematice státnosti a institucí i hlavním (a v poantické Evropě velmi vlivným) tendencím politického, právního a náboženského myšlení. Studenti jsou seznamováni i s teoretickou problematikou (metodologie, prameny a historiografie) a v základní míře jsou zasvěcováni i do pomocných disciplín, uplatňovaných především v bádání historickém (epigrafika, numismatika, papyrologie). Získávají i znalost klasických jazyků, která je nutná pro jakékoli pramenné studium antické kultury.
Studijní program zajišťuje na bakalářské úrovni odbornou (teoretickou i praktickou) přípravu studentů, která svou vědomostní a pramennou komplexností navíc vybaví absolventy širokým kulturním přehledem a schopností celostního vnímání souvislostí a kontinuity společenského vývoje starověké a pozdější Evropy (a Středomoří). Základem studijního plánu je podrobný přehled dějin starověku počínaje orientálními monarchiemi a konče pozdní antikou. Další předměty jsou zaměřené na seznámení s pramennou situací našeho poznání antických dějin a kultury a na získání základního přehledu o nejdůležitějších oblastech kultury a myšlení, v nichž antické civilizace vynikly. Dále si student volí jeden z modulů (Kultura antického Řecka nebo Kultura antického Říma), v němž je jedna ze dvou antických civilizací představena důkladně, a to jak pokud jde o další kulturní aspekty, tak i o nástroj k jejímu zkoumání nezbytný, tj. především její jazyk (s druhým klasickým jazykem je student seznámen zatím jen rámcově, s jeho dalším osvojením se počítá v navazujícím magisterském studiu).

Latinskou medievistiku:
Těžiště oboru tvoří, vzhledem k filologickému zaměření garantujícího ústavu, studium středověké latiny a široce pojaté studium textové a literární kultury latinského středověku. Vedle literatury v užším slova smyslu, jako např. poezie, prózy a dramatu, jsou studovány také další významné typy středolatinského písemnictví, včetně takových, které sice přesahují moderní definici literatury, jsou však neodmyslitelnou součástí středověké literární kultury (kázání, exempla, filosofické a biblické komentáře a parafráze, legendy, universální kroniky, modlitební a liturgické texty atd.). Velký důraz je přitom kladen na zasazení vývoje středověké latiny a středolatinských literárních textů do kulturního, náboženského a intelektuálně-historického kontextu středověké Evropy, který je pro jejich správné pochopení a interpretaci naprosto stěžejní. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu křesťanství jako určujícímu prvku literárních a kulturních dějin latinského středověku.
S ohledem na skutečnost, že velká část středolatinských literárních památek dosud nevyšla tiskem a je dostupná pouze v rukopisech, tvoří jednu z hlavních priorit studijního oboru zprostředkování dovedností v oblasti paleografie, textové kritiky a editorských technik. Student se naučí samostatné práci se středověkými latinskými rukopisy, počínaje orientací v rukopisných katalozích a sbírkách, pokračuje nabytím schopnosti tyto rukopisy číst a kodikologicky, jazykově a paleograficky analyzovat a konče získáním dovedností k samostatnému vytvoření kritického vydání rukopisně dochovaného textu.
Vzhledem k úzké provázanosti a vysoké míře jednoty literární kultury latinské křesťanské Evropy je program záměrně koncipován jako studium latinského středověku jako celku. Zároveň je však obzvlášť přihlíženo k latinskému středověku českému jako k jeho integrální součásti. Vedle toho si však program také všímá interakcí a souvislostí latinské středověké literární tradice a kultury s literárními tradicemi a kulturami jiných lingvistických okruhů, jakými jsou například řecko-byzantské, arabské a hebrejské písemnictví a především literatury v národních jazycích.

Novořečtinu:
Novořecký jazyk je přímým pokračovatelem klasické řečtiny, novozákonní a byzantské koiné; je oficiálním jazykem dvou členských zemí EU (Řecka a Kypru). Je také jazykem nositelů Nobelovy ceny za literaturu – Jiorgose Seferise a Odyssea Elytise, a světově uznávaných autorů, jako je Nikos Kazantzakis a Konstantinos Kavafis. Novořecký jazyk má nezanedbatelné množství mluvčích: téměř 11 milionů v Řecku a na Kypru, dalších cca 8 milionů tvoří řecká diaspora či Řekové činní v zahraničí.
V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti nejen spolehlivou znalost novořeckého jazyka (odpovídající stupni B2 podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky), ale i rozsáhlý soubor základních znalostí z oblasti novořeckých reálií, historie a literatury. Mimo to studenti absolvují kurz starořečtiny a získají přehled o základech antické a byzantské kultury, aby byli schopni porozumět kulturním a jazykovým historickým souvislostem. Cílem oboru je připravit odborníky se schopností analyticky hodnotit aktuální dění v Řecku na pozadí společenskohistorického vývoje řeckého státu a zasadit je tak do širšího společenskovědního rámce. Zvládnutí jazyka, novořecké literatury a historie je chápáno jako základní podmínka teoretické a metodologické přípravy studentů na navazující magisterské studium Novořecké filologie.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 60
2019/20 60 34 21
2018/19** 88 87 42
2017/18** 88 76 42
2016/17** 88 120 51
2015/16** 121 110 55

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
**/ v letech 2015-2018 se jedná o součet uchazečů a přijatých na tři samostatné obory Dějiny antické civilizace,Latinský jazyk a literatura a Řecká antická filologie, které byly v nové akreditaci sdruženy do programu „Řecká a latinská studia – ostatní specializace“
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
  • ověření předpokladů k filologickému studiu (max. 20 b.)
  • test všeobecného kulturního přehledu (s důrazem na antickou kulturu a její tradice) (max. 35 b.)
  • oborový test (test z latinského jazyka nebo rozšiřující test z antických dějin a reálií – uchazeč volí při přijímací zkoušce) (max. 35 b.)
  • test ze světového jazyka (max. 10 bodů)
 • Světový jazyk pro zkoušku si uchazeči volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na daný program. Pokud si uchazeč podá přihlášku na oba programy (na „novořecký jazyk a literaturu“ i na „ostatní specializace“), píše test ze světového jazyka pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Další požadavky ke zkoušce: žádné.

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚŘLS.
Modelové testy: Ukázkový vědomostní test naleznete na webu ÚŘLS.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent si v průběhu studia osvojí rozsáhlý soubor znalostí a dovedností z latinského nebo starořeckého jazyka, literatury a jejich kulturního kontextu (podle zvolené specializace). Seznámí se se základními oblastmi a etapami antické kultury: s literaturou, dějinami, uměním, náboženstvím a s důležitými reáliemi v oblasti veřejné i soukromé. V intenzivním jazykovém kurzu latiny nebo starořečtiny (podle zvolené specializace) získá dobrou jazykovou kompetenci opřenou o teoretické znalosti gramatiky a o četbu vybraných děl v originále. Je schopen porozumět antickému latinsky nebo starořecky psanému textu a náležitě jej interpretovat s přihlédnutím k jeho kulturním souvislostem. Disponuje rovněž znalostmi a dovednostmi pro odbornou práci (dovede pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné práce, vyhledávat potřebné informace v elektronických databázích, ovládá aktivně jeden světový jazyk).
Úroveň získaných znalostí poskytuje velmi dobrou orientaci v oboru a solidní základ pro další vzdělávání v navazujícím magisterském studiu (zejména programu Řecká a latinská studia, ale i učitelství latiny, literární komparatistiky, obecné a srovnávací jazykovědy a dalších), případně v profesním uplatnění na vybraných pozicích v kulturních, eventuálně vědeckých a vzdělávacích institucích (např. dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, vysokoškolských pracovištích, knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.).


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.