Přijímací řízení

Řecká a latinská studia – Novořecký jazyk a literatura

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete Novořecký jazyk a literaturu studovat pouze společně s dalším programem, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničním kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • upozornění: Když vás zajímá novořečtina, máte dvě možnosti:
  • Pokud chcete novořečtinu kombinovat se starořečtinou, podejte si přihlášku na „Řecká a latinská studia – ostatní specializace“ (při zápisu si zvolíte samostatné studium a na konci 1. ročníku si pak zvolíte kombinaci starořečtiny a novořečtiny, tj. řeckou filologii). S jinými specializacemi Řeckých a latinských studií novořečtinu kombinovat nemůžete.
  • Pokud chcete novořečtinu kombinovat s jiným programem („sdružené studium“), musíte si podat přihlášku ke studijnímu programu „Řecká a latinská studia – novořecký jazyk a literatura“ a být přijati aspoň na jeden další kombinovatelný program z nabídky FF UK.
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu; uchazeč v rámci přijímací zkoušky absolvuje test ze světového jazyka dle vlastního výběru (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština)
 • další informace naleznete na webových stránkách:
   

  Ústav řeckých a latinských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Novořecký jazyk je přímým pokračovatelem klasické řečtiny, novozákonní a byzantské koiné; je oficiálním jazykem dvou členských zemí EU (Řecka a Kypru). Je také jazykem nositelů Nobelovy ceny za literaturu – Jiorgose Seferise a Odyssea Elytise, a světově uznávaných autorů, jako je Nikos Kazantzakis a Konstantinos Kavafis. Novořecký jazyk má nezanedbatelné množství mluvčích: téměř 11 milionů v Řecku a na Kypru, dalších cca 8 milionů tvoří řecká diaspora či Řekové činní v zahraničí.
V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti nejen spolehlivou znalost novořeckého jazyka (odpovídající stupni B2 podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky), ale i rozsáhlý soubor základních znalostí z oblasti novořeckých reálií, historie a literatury. Mimo to studenti absolvují kurz starořečtiny a získají přehled o základech antické a byzantské kultury, aby byli schopni porozumět kulturním a jazykovým historickým souvislostem. Cílem oboru je připravit odborníky se schopností analyticky hodnotit aktuální dění v Řecku na pozadí společenskohistorického vývoje řeckého státu a zasadit je tak do širšího společenskovědního rámce. Zvládnutí jazyka, novořecké literatury a historie je chápáno jako základní podmínka teoretické a metodologické přípravy studentů na navazující magisterské studium Novořecké filologie.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 15
2019/20 15 13 4
2018/19 22 16 7
2017/18 22 7 2
2016/17 22 18 9
2015/16 30 10 3

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
  • vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 60 bodů)
  • test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů)
  • test ze světového jazyka (max. 10 bodů)
  • seznam četby (max. 5 bodů)
 • Světový jazyk pro zkoušku si uchazeči volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na daný program. Pokud si uchazeč podá přihlášku na oba programy (na „novořecký jazyk a literaturu“ i na „ostatní specializace“), píše test ze světového jazyka pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.
  Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu.

Další požadavky ke zkoušce: Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu.
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚŘLS.
Modelové testy: Ukázkový vědomostní test naleznete na webu ÚŘLS.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění po ukončení bakalářského studia. Absolvent specializace Novořecká filologie je vybaven znalostmi a kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle SERR. Je kvalifikován pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti překládání, redakční a editorské činnosti v nakladatelstvích apod. nebo vzdělávání v soukromých či státních jazykových školách nebo cestovním ruchu. Má přehledné znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích a je odborně připraven pro profese, kde je vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí novořečtiny také prověřenu znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent je dobře vybaven zejména pro práci v oblasti státní správy, v kulturních institucích, ale i v obchodní praxi. Je schopen pracovat s odbornou literaturou a aplikovat metody odborné práce. Základy staré řečtiny, antické i byzantské kultury, dobré povědomí o balkánské problematice a obecné základy práce s literárním textem zajistí širší rozhled v humanitních disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v jeho dalším vzdělávání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým programem.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.