Přijímací řízení

Pedagogika (kombinované studium)

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: kombinované bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy jen občas podle konkrétního harmonogramu katedry, a to nejméně 3 roky. Dříve se tato forma studia nazývala „dálkové“ a je vhodná například pro studium při zaměstnání.)
 • kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Katedra pedagogiky

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Pedagogika je v pojetí našeho pracoviště (stručně řečeno) vědní obor zabývající se smyslem, cíli a postupy formování člověka – tedy: formováním jeho vědění, myšlení, postojů, pocitů a samozřejmě jeho chování. A mluvíme-li o formování, pak míníme působení směřující „k dobrému“ jak pro jedince samého, tak pro jeho blízké okolí a koneckonců i pro celou lidskou společnost. Na jedné straně se samozřejmě zabýváme tématy praxe školní edukace a didaktiky (klíčové nauky o vzdělávání a vyučování) a školní pedagogiky vůbec. Zabýváme se ale též pedagogickou péčí, podporou a pomocí lidem, kteří se ocitli v různých typech tíživých nebo znevýhodňujících situací – tedy tématikou, jíž se věnuje sociální pedagogika.
V rámci obou těchto zaměření pak pracovníci naší katedry sledují témata jako např. „různost a vzdělání a inkluzívní vzdělávání“, „strategie učení“, „sociálně patologické jevy u dětí a mládeže“, „rozvoj životních dovedností – osobnostní a sociální výchova“, „poradenství“, „sociálně-pedagogická intervence“ apod. Jakýmsi svorníkem tu je pak téma „kvality lidského života“ jako cíle edukačních snah. Pedagogika je ale zajímavá i řadou dalších „vlastností“, které má. Kupř. tím, že je výrazně interdisciplinární. Z hlediska východisek a cílů je zakotvena ve filosofické reflexi. Neobejde se samozřejmě (ani v našem studiu) bez rozsáhlé spolupráce s psychologií či sociologií. Setkává se ale i s kulturní antropologií, behaviorálními naukami, politologií, začíná komunikovat s neurovědami a tak dále.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 30
2019/20 30 38 22
2018/19 20 43 20
2017/18 20 49 17
2016/17 20 75 21
2015/16 20 61 20

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut):
   základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů)
  • 2. kolo – ústní část:
   • motivace uchazeče ke studiu programu pedagogika (max. 10 bodů)
   • oborové předpoklady (pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata a problémy školství a vzdělávací politiky) (max. 40 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce: životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky)
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu KPed.
Modelové testy: Vzorový test naleznete na webu KPed.
Kurz pro uchazeče: Informace o přípravném kurzu naleznete na webu KPed.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent bakalářského studijního programu pedagogika je po odborné stránce připraven zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i programů příbuzných, budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod. Zároveň je absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.