Přijímací řízení

Asijská studia: Indonesistika

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

 • tento program se neotevírá každoročně!
 • v akademickém roce 2020/21 se program neotevírá
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: určuje se pro konkrétní akademický rok, ve kterém se studium otevírá
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost indonéského jazyka se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav asijských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Ústav asijských studií FF UK je jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní studium indonesistiky.
Asie je okouzlující kontinent tisíců vůní a barev, mnoha náboženství a kultur, na kterém se nacházejí nejlidnatější země světa a nejrychleji se rozvíjející ekonomiky, proto je potřeba stále více odborníků na tuto oblast.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 X X X
2019/20 X X X
2018/19 20 20 12
2017/18 X X X
2016/17 20 39 20
2015/16 X X X

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • test z anglického jazyka – v rámci středoškolských znalostí (max. 10 bodů)
  • indonéské reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů)
  • motivace ke studiu oboru včetně diskuse nad předloženým seznamem přečtené literatury (max. 30 bodů)
  • znalost základních pojmů z oblasti historie, jazykovědy a společenských věd v rozsahu středoškolského studia (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

 • povinně: seznam četby literatury o Indonésii, popř. i další literatury zaměřené na širší region jihovýchodní Asie (předkládá se u ústní zkoušky).
 • nepovinně: středoškolská seminární práce vztahující se k Indonésii nebo jihovýchodní Asii (uchazeč ji rovněž předloží k nahlédnutí u ústní zkoušky).

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚAS.
Modelové přijímací testy: Modelové jazykové testy naleznete na webu Jazykového centra.
Kurz pro uchazeče: nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Na základě získaného vzdělání se absolventi oboru Indonesistika mohou uplatnit v celé řadě povolání. Budou schopni pracovat v oblasti cestovního ruchu i při organizaci kulturních, společenských či obchodních akcí v daném regionu. Co se týče obchodu, v posledních letech český export do Indonésie výrazně roste, což znamená, že na tomto poli bude zapotřebí celé řady odborníků disponujících příslušnou znalostí sociokulturní situace regionu včetně jazykové vybavenosti. Absolventi budou dále moci působit na nižších úrovních státní správy, například v oblasti kulturní výměny. Uplatnění mohou nalézt také v českých i mezinárodních humanitárních organizacích, které potřebují zaměstnance znalé místních podmínek a ovládající indonéštinu. Absolventi mohou dále také pokračovat ve studiu dalších humanitních oborů a profilovat se dále například v oblasti obecné etnologie nebo politologie.

.