Přijímací řízení

Středoevropská studia – Maďarská studia

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  (To znamená, že můžete Maďarská studia studovat samostatně jako jediný program nebo společně, a to buď s další specializací v rámci Středoevropských studií, nebo si k nim přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost maďarštiny se nevyžaduje
 • další informace naleznete na webových stránkách a sociálních sítích:
   

  Katedra středoevropských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Rozumět maďarštině a Maďarsku je exkluzivní schopnost. V České republice mnoho takových odborníků není. Maďarsko je téměř sousedem České republiky. Tyto dvě země vždy pojily, pojí a budou pojit velmi těsné kulturní, politické a ekonomické vztahy. Oba státy jsou členy Visegrádské čtyřky, regionálního uskupení úzké vzájemné spolupráce. KSES je jediným pracovištěm v České republice, které v současnosti studium maďarštiny a maďarské kultury v takovémto rozsahu nabízí. Výuka maďarštiny má na pražské univerzitě více než stoletou kontinuální tradici. Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup. Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy Maďarského institutu, se kterým naše katedra spolupracuje. Maďarsko není daleko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž na nejlepší maďarské univerzity.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 15
2019/20 15 11 7
2018/19** 25 21 7
2017/18** 35 41 24
2016/17** 25 28 17
2015/16** 22 39 19

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
**/ v letech 2015-2018 se jedná o součet uchazečů a přijatých na Středoevropská studia bez rozlišení jazykové specializace

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky: ústní zkouška
  • motivace ke studiu (max. 20 bodů)
  • obecné jazykovědné znalosti (max. 20 bodů)
  • základní znalosti maďarské literatury (max. 20 bodů)
  • základní znalosti společensko-politického vývoje a reálií Maďarska (max. 20 bodů)
  • diskuze nad seznamem přečtené odborné literatury a maďarské beletrie (max. 20 bodů)
 • Pokud se uchazeč hlásí na více specializací programu Středoevropská studia, vykonává zkoušku z okruhů 1) a 2) pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny specializace.
  Znalost maďarštiny není podmínkou přijetí (studium počítá rovněž s posluchači s nulovou znalostí tohoto jazyka).

Další požadavky ke zkoušce: Seznam přečtené odborné literatury a maďarské beletrie. Seznam se odevzdává u přijímací zkoušky.
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu KSES.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolventi jsou vybaveni praktickými znalostmi maďarštiny na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kromě odpovídající jazykové kompetence mají i základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia (jazykověda, literární věda a historie). Absolventi jsou připraveni k poskytování odborných analytických a poradenských služeb v návaznosti na zvolenou jazykovou profilaci. Uplatní se zejména v kulturním a turistickém průmyslu, v organizacích a firmách rozvíjejících mezinárodní spolupráci a v médiích (např.: pracovník Správy českých center pro příslušnou jazykovou oblast, referent Ministerstva zahraničních věcí, regionální rozvoj, monitoring středoevropských médií a tvorba informačních bází, korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor, editor, referent marketingu pro příslušnou jazykovou oblast, informační podpora domácím a zahraničním firmám vstupujícím na regionální trhy, delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře, odborný průvodce aj.).

Naši absolventi

Jan Blažek
Jan BlažekJan Blažek (*1977) studoval maďarštinu v letech 1998–2002 v kombinaci s germanistikou a kulturologií, doktorské studium kulturologie absolvoval v roce 2011. Do styku s maďarštinou a Maďarskem přichází ve svém profesním a osobním životě opakovaně. V letech 2006–2008 se coby referent ministerstva zahraničních věcí spolupodílel na formulaci spolupráce se zeměmi Visegrádské skupiny, v letech 2008–2011 působil jako diplomat na velvyslanectví České republiky v Budapešti, kde se v těchto přelomových letech věnoval sledování maďarské vnitřní politiky. V roce 2019 se redakčně i autorsky podílel na 111. čísle Revue Prostor, které je asi nejobsáhlejším sborníkem esejí a próz o dění v současném Maďarsku a Polsku. V současnosti působí v nevládní organizaci Post Bellum, podílel se na mezinárodní dimenzi Cen paměti národa, které v jubilejním roce 2019 putovaly mimo jiné i do Maďarska.

Katalin Provazníková Kastner
Katalin Provazníková KastnerKatalin Provazníková Kastner (*1983) studovala maďarštinu v letech 2002–2009 v kombinaci se slovinštinou. Je odmala česko-maďarsky dvoujazyčná, ovšem vyrůstala v Česku, takže systematické vzdělání v maďarštině získala teprve na univerzitě. Již během studia začala pracovat v turistickém ruchu a s českými klienty jezdila do různých oblastí Maďarska. To jí zůstalo až do současné doby, roli turistického průvodce se věnuje i vedle aktuálního zaměstnání, ke kterému ji přivedla právě maďarština a zcela na začátku pozice telefonního referenta. Dnes působí jako business development manažer a znalost jazyků, které vystudovala, využívá prakticky denně. Než však začala pracovat v Ústí nad Labem, využívala znalost maďarštiny v několika dalších zaměstnání. Nejdříve v personální agentuře a poté jako školitel elektronických databází.

Jiří Zeman
Jiří ZemanJiří Zeman (*1978) studoval maďarštinu v letech 1997–2004, své studium zakončil obhájením diplomové práce o maďarském spisovateli Imre Kertészovi, laureátovi Nobelovy ceny za literaturu za rok 2002. Během studia začal pracovat v Maďarském institutu v Praze, kde se začal věnovat nejrůznějším překladům. Postupně bylo čím dál jasnější, že se překládání stane jeho povoláním. Od roku 2006 žije napůl v Čechách a napůl v Budapešti a živí se především překládáním odborných textů a tlumočením. V roce 2007 absolvoval v Budapešti kurzy uměleckého překladu, kterému se věnuje rovněž. Nejraději překládá současnou maďarskou prózu, vydal například překlady knih Krisztiny Tóthové Čárový kód (2011) a Akvárium (2014) nebo překlad románu Tibor Noé Kiss Už máš spát (2016), ale věnuje se také překladu divadelních her, např. Béla Pintér: Špína, Csaba Mikó: Bez otce, Milán Füst: Nešťastníci nebo Ferenc Molnár: Liliom. V posledních letech spolupracuje s ostravských literárním ProtimluvFestem nebo s pražským divadelním Palm Off Festem.

Andrej Tóth
Andrej TóthAndrej Tóth (*1975) vystudoval maďarštinu na FF UK v Praze (2002) a historii na Masarykově univerzitě v Brně, kde v roce 2008 také obhájil doktorskou disertační práci o meziválečných dějinách Maďarska. Věnuje se výzkumu mezinárodních vztahů ve střední Evropě s důrazem na československo-maďarské vztahy mezi dvěma světovými válkami, výzkumu vývoje tehdejšího Maďarska a také menšinové problematiky v první Československé republice právě s ohledem na maďarskou menšinu. Publikoval na tato i další témata desítky odborných studií v různých jazycích a rovněž několik knih – je například hlavním autorem publikace Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? (Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – TOGGA, 2012, 722 s.). Přednášel a přednáší na několika českých vysokých školách, v Opavě, v Českých Budějovicích a v Praze – mimo jiné právě na Katedře středoevropských studií FF UK.

Úspěchy našeho oboru

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které nabízí studium maďarštiny a maďarské kultury v takovémto rozsahu. Maďarština se u nás učí – s výjimkou několika málo let těsně po druhé světové válce – nepřetržitě od roku 1883 dodnes.
Absolventi oboru tvoří významnou část překladatelů maďarské literatury (např. Adéla Gálová, Dana Gálová, Tünde Mészáros, Marta Pató, Anna Valentová, Tomáš Vašut, Jiří Zeman) či vědeckých odborníků v oblasti maďarských dějin a kultury a česko-maďarských vztahů (např. Evžen Gál, Marcela Husová, Eva Irmanová, Lucie Jílková, Jaroslava Pašiaková, Richard Pražák, Andrej Tóth).
Pracovníci pražské hungaristiky zastupují Českou republiku v Mezinárodní společnosti pro maďarská studia, profesor Petr Rákos, který na FF UK působil ve druhé polovině 20. století, byl v letech 1991–1996 předsedou této organizace sdružující odborníky ze tří desítek zemí.
Mezi aktuální aktivity pražské hungaristiky patří také středoevropský překladatelský projekt vedený doc. Simonou Kolmanovou Perspectives of V4 Translation Studies, který je ojedinělý mimo jiné tím, že propojuje překladatelské aktivity univerzitních studentů a pedagogů, například pořádáním workshopů pro studenty jazyků Visegrádské skupiny (čeština, slovenština, maďarština, polština).

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.