Přijímací řízení

Germánská a severoevropská studia – Finština

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • tento program se neotevírá každoročně!
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium).
  (To znamená, že můžete Finštinu studovat pouze společně, a to buď s další specializací v rámci Germánských a severoevropských studií, nebo si k ní přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost finštiny se nevyžaduje
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav germánských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Dvouoborový bakalářský obor Finská studia i dvouoborový navazující magisterský obor Finská filologie, které lze studovat v oddělení finských studií ÚGS FF UK, se profilují jako obory filologické, to znamená, že jsou zaměřené převážně na jazyk a literaturu, ale zahrnují i studium reálií Finska, částečně i v širším celoseverském kontextu.
Vzhledem k dlouhodobé tradici kulturních, politických, společenských, hospodářských a dalších styků České republiky s Finskou republikou, potažmo všemi severskými zeměmi, a rovněž vzhledem ke vzrůstající rozmanité spolupráci těchto zemí v rámci Evropské unie má vysokoškolské studium finštiny jako úředního jazyka Finské republiky i Evropské unie nadále své nezastupitelné místo ve skladbě filologických oborů pěstovaných na Filozofické fakultě UK. Jak ukazuje současný geopolitický vývoj, důkladné znalosti jednotlivých regionů Evropy, včetně znalostí jazykových a kulturních, budou hrát v dalších vzájemných vztazích uvnitř Evropské unie velmi důležitou roli. Absolventi obou oborů se mohou uplatnit v řadě oblastí, například v kulturních institucích, médiích a v nakladatelstvích, na zastupitelských úřadech, v cestovním ruchu či v oblasti obchodu jako specialisté na Finsko.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 20
2019/20 18 25 9
2018/19 X X X
2017/18 18 45 13
2016/17 18 73 15
2015/16 X X X

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 40 minut)
  • orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině (max. 40 bodů)
  • finské reálie a kultura v celoseverském kontextu (max. 20 bodů)
  • obecná orientace v literatuře, základy finských literárních dějin a vlastní četba (viz další požadavky ke zkoušce) (max. 40 bodů)
 • Obsah zkoušky: orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině, obecná orientace v literatuře, literárních pojmech a dějinách literatury, základy finských literárních dějin, znalosti o finské literatuře na základě vlastní četby (viz další požadavky), rámcová znalost finské historie i současnosti Finska, orientace v geografických reáliích a ve finské kultuře (hudba, výtvarné umění, architektura, design, divadlo, film aj.), vše v základním celoseverském kontextu.

Další požadavky ke zkoušce:
Předepsaná literatura:

 • Odborná:
  • Jutikkala, E. – Pirinen, K.: Dějiny Finska. NLN, Praha 2001
  • Humpál, M. – Kadečková, H. – Parente–Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870–2000. Karolinum, Praha 2006, strany: 368–452
  • Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2007, strany: 58–80 a 202–215
 • Beletrie:
  • Tommi Kinnunen: Čtyřcestí. Argo 2016
  • Timo K. Mukka: Země je hříšná píseň. Odeon 1980/ Ivo Železný 1993
  • Arto Paasilinna: Zajícův rok. Hejkal 2004

Další doporučená literatura:

 • Skalička, V. – souborné dílo I. – III. (vybrané kapitoly). Praha 2004–2006
 • Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004
 • Překlady finské beletrie do češtiny – viz např. přehledová bibliografie překladů na stránkách oddělení finských studií.

Modelové testy: Modelové přijímací testy jsou k dispozici na webu Finských studií ÚGS.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent si spolehlivě osvojí základní komunikační znalost finského jazyka a seznámí se s reáliemi Finska a s literaturou, kulturou a historií Finska v kontextu celého severského regionu.

Absolvent bude schopen:

 • běžné pohotové komunikace v cizojazyčném (finském) prostředí v osobním i písemném styku na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • vypracovávat souhrnné výstupy z finských informačních zdrojů pro využití např. v domácích médiích – monitoring regionálních, resp. finských médií
 • zprostředkovávat vědecké a odborné informace (knihovnické a kulturně-informační služby)
 • vypracovávat na základě finských informačních zdrojů odborné analýzy pro potřeby domácích státních i soukromých subjektů působících v oblasti např. kulturního, informačního, turistického a komerčního marketingu
 • realizovat komerční překlady pro potřeby státních a soukromých subjektů zaměřené na společensko-kulturní nebo obchodní styky s Finskem
 • podílet se na tvorbě specifických projektů v oblasti regionálního rozvoje se zapojením finských státních i soukromých institucí

Uplatnění absolventa bakalářského studia v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Znalost jazyka, kultury a společenského vývoje Finska vytváří podmínky pro uplatnění absolventů zejména:

 • v kulturních institucích,
 • v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialistů na finský region – např. odborný redaktor či korespondent,
 • v nakladatelstvích a vydavatelstvích,
 • na zastupitelských úřadech na nediplomatických pozicích,
 • v oblasti cestovního ruchu jako delegátů cestovních kanceláří, programových koordinátorů cestovních kanceláří,
 • jako asistentů v podnicích a společnostech obchodujících s Finskem, resp. ve finských podnicích a společnostech operujících na území České republiky.
 • V neposlední řadě absolvent bakalářského oboru Finská studia získá kvalifikaci, která mu umožní vedle magisterského oboru finština pokračovat i v navazujících magisterských studijních oborech příbuzných.

.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.