Žádost o náhradní termín

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky na obory otevírané v ak. roce 2020/21 mohou uchazeči podávat až poté, co prostřednictvím Informačního systému obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

Žádost o náhradní termín lze podat pouze elektronicky po přihlášení do svého účtu v SIS, kde máte přihlášku. Na žádosti podané e-mailem nebudeme reagovat.

Před podáním žádosti si v „Příloze k pozvánce“ přečtěte, v jakých případech se žádost o náhradní termín nepodává.

Postup:

otevřete si svou přihlášku pomocí ikony „Průběh PŘ“ / dále kliknete na „Žádosti“/ kliknete na „Podat novou žádost“ / vyberete Typ: Náhradní termín přijímací zkoušky. Vyplňte, vložte přílohy a odešlete žádost. 

Ukázka:

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI SI PROSÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE!

Zkoušku v náhradním termínu je možné povolit, pokud se nemůžete zkoušky zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů. O náhradní termín si můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole. V naprosto výjimečných případech i z důvodů rodinných. Je vždy na posouzení fakulty, zda náhradní termín umožní. Žádat můžete do tří dnů po konání zkoušky, nicméně v zájmu rychlého vyřízení doporučujeme podat žádost nejpozději v den konání zkoušky.

O zkoušku v náhradním termínu lze žádat prostřednictvím elektronického formuláře ve svém účtu v SIS. Žádost je nutné patřičně doložit např. naskenovaným potvrzením od lékaře, výpisem ze SISu, pozvánkou k maturitní zkoušce apod. V informačním systému se v případě vyhovění žádosti změní termín vaší zkoušky. V případě zamítnutí obdržíte písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín.

Náhradní termíny přijímací zkoušky jsou pevně stanoveny a jiné vypsány nebudou. Pokud vám bude povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nemůžeme zaručit, že harmonogram náhradního termínu vám skutečně umožní všechny zkoušky vykonat. V takovém případě si budete muset zvolit, které zkoušky v náhradním termínu vykonáte.

Pokud jste se přihlásili na více než jeden jazykový obor v mezikulturní komunikaci, termíny písemné zkoušky se vám budou u všech těchto oborů shodovat. V tomto případě o náhradní termín nežádejte. Zkoušky jsou sloučeny záměrně, abyste je vykonali v jeden den.

O náhradní termín 2. kola dvoukolové zkoušky můžete požádat nejdříve poté, co budou zveřejněny výsledky 1. kola, a bude tedy patrné, že do ústní části postupujete.

Pokud máte písemnou zkoušku a ústní zkouškou na jiný obor ve stejný den nebo ústní zkoušky na dva a více oborů ve stejný den i hodinu, kontaktujte nejprve cca 2-3 dny před konáním zkoušky ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o její přesunutí na jinou hodinu či jiný den. Tuto dohodu není potřeba hlásit Oddělení přijímacího řízení FF UK. Teprve v případě, že se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky prostřednictvím elektronického formuláře ve svém účtu v SIS. Za těchto okolností v žádosti uveďte, že jste ústav či katedru již kontaktovali.

V případě dotazů či nejasností se obracejte na referenty Oddělení přijímacího řízení FF UK.