Po přijímačkách

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Děkujeme za zájem o studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Těm, kdo na naší fakultě vykonali přijímací zkoušku dvoukolovou nebo jednokolovou ústní, sdělila jejich bodový výsledek přijímací komise. Ty, kdo vykonali jednokolovou písemnou zkoušku, po zpracování výsledků informujeme hromadným mailem, že si svůj bodový výsledek mohou zjistit po přihlášení do informačního systému. V informačním systému postupně zveřejňujeme i výsledky dvoukolových a jednokolových písemných zkoušek.

V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů. Ve dvoukolové přijímací zkoušce můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů. Do druhého kola dvoukolové zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů. Průběh přijímacího řízení — uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, výsledky 1. kola, celkové výsledky přijímacího řízení — můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (is.cuni.cz/studium/prijimacky). Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému postupně, nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky; bodové výsledky ostatních zkoušek v řádném termínu do 21. 6. 2019; a bodové výsledky zkoušek v náhradním termínu do 24. 6. 2019. Celkové výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 25. 6. 2019 ve večerních hodinách. O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

Přijmout ke studiu vás můžeme, pokud doložíte předchozí vzdělání, získáte aspoň 50 bodů a umístíte se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný obor/program. (Pokud daný obor/program otvíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť.) U povinně dvouoborových oborů/pouze sdruženého studia musíte navíc ještě být přijat(a) aspoň na dva vzájemně kombinovatelné obory/programy. Přesný popis kritérií přijetí najdete v Podmínkách přijímacího řízení (bod 5.3).

Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky neuspěl(a), odešleme vám poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu. Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky uspěl(a), dostavíte se ve stanoveném termínu k zápisu do studia, kde předložíte ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání a obdržíte rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu. Dotazy týkající se zápisu do studia směřujte prosím na studijní oddělení fakulty.

Poté, co uchazeč obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí, může podat odvolání. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o obor, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou. Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12. K odvolání je nezbytně nutné přiložit ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání.