Po přijímačkách

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Děkujeme za zájem o studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Těm, kdo na naší fakultě vykonali přijímací zkoušku dvoukolovou nebo jednokolovou ústní, sdělila jejich bodový výsledek přijímací komise. Ty, kdo vykonali jednokolovou písemnou zkoušku, po zpracování výsledků informujeme hromadným mailem, že si svůj bodový výsledek mohou zjistit po přihlášení do informačního systému. V informačním systému postupně zveřejňujeme i výsledky dvoukolových a jednokolových písemných zkoušek.

Kdo získal méně než 50 bodů, ten bohužel nemůže být přijat ke studiu. Kdo získal aspoň 50 bodů, má šanci na přijetí. Prosíme vás však o trochu trpělivosti: Filozofická fakulta UK letos otevírá 61 bakalářských a 72 magisterských oborů ve stovkách možných kombinací, umožňuje podat libovolný počet přihlášek a řadě uchazečů povoluje náhradní termíny přijímacích zkoušek. Proto zpracování výsledků trvá poněkud déle. Zda jste byl(a) přijat(a), zjistíte po 4. červenci po přihlášení do informačního systému (prosím, předem si ověřte, že vám přihlášení funguje). Ani předběžné pořadí uchazečů do té doby nezveřejňujeme.

Kromě zisku 50 nebo více bodů je potřeba se vejít do maximálního počtu přijímaných na daný obor; a v případě přijetí na povinný dvouobor také úspěch na aspoň jednom dalším oboru, který s ním lze kombinovat.

Po 4. červenci budeme poštou rozesílat rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vytištěná rozhodnutí o přijetí obdrží úspěšní uchazeči u zápisu do studia. V průběhu letních prázdnin bude po dohodě možné nahlížet do materiálů z přijímacího řízení, přesné termíny budou upřesněny.

Poté, co uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podat odvolání. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o obor, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou. Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12. K odvolání je nezbytně nutné přiložit ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání.