Nejčastěji kladené dotazy

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Podání přihlášky

 1. Jak a kdy si mám podat přihlášku ke studiu?
 2. Mohu si podat více přihlášek?
 3. Jaká je výše poplatku za přihlášku a jak mám provést platbu?

Termíny, modifikace

 1. Kdy zjistím přesný termín přijímací zkoušky?
 2. Co dělat, když jsem si podal více přihlášek a překrývají se mi termíny přijímaček?
 3. Mohu si požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?
 4. Jsem uchazeč se speciálními potřebami. Mohu požádat o modifikaci přijímací zkoušky?

Průběh přijímacích zkoušek

 1. Můžu se na FF UK dostat bez přijímaček?
 2. Jaké dokumenty musím předložit u přijímacích zkoušek?
 3. Jaké jsou podmínky a průběh přijímacího řízení?
 4. Jsou někde uvedeny modelové testy k přijímacím zkouškám? Zohledňují se výsledky SCIO testů?
 5. Pořádá FF UK přípravné kurzy pro uchazeče?

Výsledky

 1. Kdy a kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?
 2. Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?
 3. Nebyl/a jsem přijat/a. Můžu podat odvolání?

Jak a kdy si mám podat přihlášku ke studiu?

  • Přihlášky na bakalářské obory / programy je možné podávat vždy od 1. října do konce února.
  • Přihlášky na navazující magisterské obory / programy je možné podávat vždy od 1. října do konce března.
  • Přihlášky na doktorské obory je možné podávat vždy od 1. prosince do konce dubna.
  • Přihláška se podává pouze elektronicky prostřednictvím formuláře, který najdete na webových stránkách fakulty. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit stisknutím tlačítka „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku.
  • Průběh přijímacího řízení můžete následně sledovat po přihlášení do informačního systému SIS.

Mohu si podat více přihlášek?

  • Ano, přihlášek můžete podat libovolné množství. Pro každý obor / program pak budete absolvovat samostatnou přijímací zkoušku.
  • Pokud uvažujete o dvouoborovém / sdruženém studiu, pak doporučujeme podat přihlášek více, abyste i v případě neúspěchu u některého z oborů / programů měli stále alespoň dva obory / programy do kombinace.
  • Není možné navzájem zkombinovat program (nové akreditace) a obor (staré akreditace); programy navzájem anebo obory navzájem lze – s několika výjimkami – kombinovat volně.

Jaká je výše poplatku za přihlášku a jak mám provést platbu?

  • Přihláška na obor / program umožňující samostatné (jednooborové) studium : 760,- Kč.
  • Přihláška na obor / program, u něhož samostatné (jednooborové) studium není možné: 380,- Kč (musíte ale podat nejméně 2 přihlášky, abyste měli vždy 2 obory / programy do kombinace).
  • Hlásíte-li se na obory /programy neumožňující samostatné (jednooborové) studium, zaplatíte za jednotlivou přihlášku 380,- Kč. Je-li ovšem některá z vašich přihlášek na obor / program, který umožňuje samostatné (jednooborové) studium, poplatek za tuto je vždy 760 Kč bez ohledu na to, jak budete daný obor / program následně kombinovat. Výhodou oborů / programů, které umožňují jak samostatné (jednooborové), tak sdružené (dvouoborové) studium při podání více přihlášek je, že v případě úspěchu pouze u tohoto oboru / programu jej lze studovat i samostatně.
  • Poplatek můžete uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK. Po potvrzení elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou.
  • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.

Kdy zjistím přesný termín přijímací zkoušky?

  • Termín zjistíte koncem dubna v informačním systému SIS v sekci Průběh přijímacího řízení. Přijímačky pro všechny obory / programy obvykle probíhají v průběhu května a června. Aktuální termíny najdete vždy na ff.cuni.cz.
  • Pozvánky k přijímačkám rozesíláme prostřednictvím informačního systému nejpozději 30 dnů před termínem zkoušky. Pozorně si prostudujte přílohu pozvánky. Najdete v ní informace o tom, jaké doklady je třeba přinést ke zkoušce, popis průběhu zkoušky a další důležité pokyny k organizaci dne vaší zkoušky.

Co dělat, když jsem si podal více přihlášek a překrývají se mi termíny přijímaček?

V případě, že budete pozváni k přijímací zkoušce na FF UK na:

  1. více písemných zkoušek ve stejný den i hodinu,
   můžete požádat o náhradní termín přijímací zkoušky prostřednictvím webového formuláře.
  2. písemnou zkoušku a ústní zkoušku na jiný obor / program ve stejný den,
   kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o přesunutí zkoušky na jinou hodinu či jiný den;
  3. ústní zkoušky na dva a více oborů / programů ve stejný den i hodinu,
   kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušky, a požádejte o přesunutí zkoušek na jinou hodinu či jiný den. Pokud se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky. Elektronický formulář k žádosti bude zveřejněn po rozeslání pozvánek.

Mohu si požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

  • V odůvodněných případech můžete a je na posouzení fakulty, zda náhradní termín umožní. O náhradní termín si můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole apod. Více informací naleznete zde. V informačním systému se v případě vyhovění žádosti změní termín vaší zkoušky. V případě zamítnutí obdržíte písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín.
  • Pokud jste se přihlásili na více než jeden jazykový program v mezikulturní komunikaci, termíny písemné zkoušky se vám budou u všech těchto programů shodovat. V tomto případě, prosím, o náhradní termín nežádejte. Zkoušky jsou sloučeny záměrně, abyste zkoušky vykonali v jeden den.

Jsem uchazeč se speciálními potřebami. Mohu požádat o modifikaci přijímací zkoušky?

  • Ano, z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia požádat o modifikaci přijímací zkoušky.
  • Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí být součástí přihlášky při jejím podání. Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Více informací společně s formulářem Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky naleznete v sekci Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Můžu se na FF UK dostat bez přijímaček?

  • Upuštění od přijímací zkoušky umožňují pouze vybrané obory / programy. Tato možnost je vždy uvedena v aktuálních odborných podmínkách přijímacího řízení.
  • Pro konkrétní podmínky a bližší informace je též možno kontaktovat katedru, která daný obor / program zajišťuje.
  • Naskenovaná a doložená Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí být součástí elektronické přihlášky. Pokud jste elektronickou přihlášku již podali, zašlete naskenovanou žádost společně s přílohami na prijimacky@ff.cuni.cz.

Jaké dokumenty musím předložit u přijímacích zkoušek?

  • U přijímací zkoušky je zapotřebí vždy předložit doklad totožnosti a horní díl pozvánky (v případě ztráty pozvánky se obraťte na Oddělení přijímacího řízení).
  • Veškeré další doplňkové dokumenty, které jsou na konkrétních oborových zkouškách vyžadovány, se zpravidla předkládají u ústní zkoušky a uchazeči se nevracejí. Doklad o absolvování předchozího studia (např. maturitní vysvědčení) se předkládá při zápisu ke studiu. Informace o nostrifikaci zahraničního maturitního vysvědčení naleznete na stránkách fakulty.
  • Podrobnosti najdete v příloze k pozvánce k přijímačkám.

Jaké jsou podmínky a průběh přijímacího řízení?

  • Informace o konkrétních podmínkách a podobě přijímacích zkoušek najdete v informačním systému SIS. Další informace na webových stránkách dané katedry či ústavu, které obor / program otevírají. Zde najdete např. doporučenou literaturu a modelové testy.
  • Obecné podmínky a odborné požadavky přijímacího řízení najdete zde.
  • Doporučujeme také navštívit Den otevřených dveří.

Jsou někde uvedeny modelové testy k přijímacím zkouškám? Zohledňují se výsledky SCIO testů a jazykové certifikáty?

  • Modelové testy z minulých ročníků najdete vždy na webových stránkách kateder a ústavů.
  • Výsledky SCIO testů se v přijímacím řízení na FF UK nezohledňují, jednotlivé katedry a ústavy si připravují vlastní testy. Stejně tak se nezohledňují certifikáty o jazykové způsobilosti (pokud tak není explicitně uvedeno v odborných požadavcích. Je-li jazyková zkouška požadována, prověřuje se v rámci přijímací zkoušky v písemném nebo ústním kole, jak je uvedeno v odborných požadavcích.
  • Součástí přijímací zkoušky může být test obecných studijních předpokladů (ukázky můžete najít na webových stránkách kateder a ústavů), například:

program Sociologie Ukázka testu obecných studijních předpokladů

obor Psychologie    Ukázka testu obecných studijních předpokladů

Pořádá FF UK přípravné kurzy pro uchazeče?

  • Přípravné kurzy jsou na FF UK pořádány jednotlivými ústavy a katedrami, pouze na některých oborech / programech (aktuální nabídka kurzů).

Kdy a kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?

  • Výsledky 1. kola a poté i celkové výsledky budou zveřejněny v informačním systému SIS. FF UK uchazeče o výsledku 1. kola jiným způsobem neinformuje.
  • Celkové výsledky budou zveřejněny na konci června (nejpozději 25. 6. 2020).

Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?

  • Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Toto rozhodnutí obdrží uchazeč u zápisu ke studiu po doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení či diplomu.
  • Rozhodnutí o nepřijetí jsou rozesílána (na uvedenou korespondenční adresu), a to hned po zveřejnění výsledků v informačním systému SIS, tedy přibližně v polovině července.

Nebyl/a jsem přijat/a. Můžu podat odvolání?

  • Účelem řízení o odvolání je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst, a důvodem pro vyhovění odvolání není například motivace uchazeče, zájem o obor / program, nebo umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí. Pokud jste však přesvědčeni, že jste nebyli přijati na základě vážného pochybení fakulty, můžete podat odvolání proti rozhodnutí děkana fakulty. Odvolání se podává děkance prostřednictvím Oddělení přijímacího řízení, konečné rozhodnutí je na rektorovi. Náležitosti odvolání najdete v  čl. 12 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK.