Rady a tipy

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Kde hledat informace k přijímačkám

Vybrané prezentace a záznamy ze Dne otevřených dveří FF UK 12. 1. 2019

Podoby a formy studia

 • Forma studia – prezenční, nebo kombinované?
 • Možnosti starých akreditací: Kombinace oborů – jednooborové, nebo dvouoborové studium?
 • Možnosti nových akreditací: Kombinace programů, samostatné, sdružené a dvouspecializační studium

Základní informace o studiu na FF UK

 • Studijní programy a obory
 • Katedry a ústavy
 • Studijní plány
 • Rozvrh studia

Jak úspěšně podat přihlášku na FF UK

 • Podání přihlášky na dvouborové/sdružené studium
 • Administrativní poplatky
 • Po úspěšném podání přihlášky

Průběh přijímaček na FF UK

 • Termíny přijímacích zkoušek
 • Překrývání termínů
 • Náhradní termíny přijímacích zkoušek
 • Uchazeči se speciálními potřebami – modifikace přijímací zkoušky
Pro získání dalších informací o přijímačkách na FF UK sledujte webové stránky – sekci přijímací řízení a připojte se k nám na Facebooku pro uchazeče.

Kde hledat informace k přijímačkám

Rozmýšlíte se, jaký obor či obory by pro vás byly ty pravé? Přemýšlíte, jak se na zkoušky co nejlépe připravit? Na následujících řádcích vám poradíme, na koho se obracet, jaké akce navštívit a co podniknout, aby vás u přijímaček nic nezaskočilo.

Před uzávěrkou pro podávání přihlášek probíhá řada akcí, které vám pomůžou zorientovat se v nabídce českých vysokých škol. Potkáte se na nich i se zástupci Filozofické fakulty UK, kteří vám fakultu a její studijní obory rádi představí a zodpoví vaše dotazy.

Nejlepší příležitostí, jak poznat fakultu a její obory zblízka a na její domácí půdě, je den otevřených dveří. Ten se koná obvykle druhou lednovou sobotu. Během dne otevřených dveří vám v hlavní budově fakulty jednotlivé obory představí vyučující i studenti. Máte tak jedinečnou příležitost dozvědět se vše nejen o obsahu a průběhu přijímaček a studia od těch nejpovolanějších, ale i poslechnout si zcela konkrétní zkušenosti se studiem a životem fakulty.

Tradiční akcí je evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhá na pozim v Brně a v lednu v Praze. V programu má své pevné místo Univerzita Karlova, součástí jejíž expozice je také stánek FF UK, kde budete opět moci načerpat veškeré informace k průběhu přijímaček.

Při shánění podrobností samozřejmě nejste odkázáni pouze na zmíněné akce, ostatně pokud čtete tento text, již jste našli webové stránky pro uchazeče, kde je i seznam otevíraných oborů a programů – jeden z prvních informačních zdrojů, s nímž je dobré se seznámit.

Období přechodu oborů ze starých akreditací k nově akreditovaným programům vám pomůže objasnit a terminologicky zvládnout přehled Přijímací zkoušky FF UK aneb Jak to funguje. Pokud web nezodpoví všechny vaše otázky, není nic snazšího, než napsat e-mail na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, které má na starosti všechno kolem přijímaček. S konkrétními dotazy na jednotlivé obory se můžete obrátit přímo na ústavy a katedry, které daný obor či program zajišťují.

Vedle oficiálních webových stránek ústavů a kateder, kde najdete profily oborů a programů či ukázky přijímačkových testů, své aktivity mnoho ústavů a kateder prezentuje i na sociálních sítích. Pokud by vás zajímaly zkušenosti studentů s nějakým oborem či se studentským životem obecně, můžete kontaktovat Studentskou radu FF UK a jednotlivé studentské spolky, které sdružují oborové studenty.

Až se rozhodnete pro nějaký konkrétní obor nebo program, můžete v rámci přípravy na přijímačky zvážit přípravné kurzy. Ty ovšem nabízejí jen některé katedry a ústavy. Bližší informace o přípravných kurzech najdete na webu fakulty.

 

Podoby a formy studia

Jaký je rozdíl mezi oborem a programem, prezenčním a kombinovaným studiem? Co znamená, že studovat můžete jedno- i dvouoborově, v samostatném nebo sdruženém studiu? K čemu jsou specializace a co znamená, že kombinace dvou oborů není „kombinované studium“?

Novelizace vysokoškolského zákona na podzim 2016 přinesla do veřejného vysokého školství několik zásadních změn. Tou nejvýznamnější, která se dotýká samotných studentů, je nový systém akreditací studijních oborů a s tím související terminologie. Akreditace probíhá postupně a akademický rok 2019/2020 je prvním, kdy se mísí konec starého systému s novým. Proto považujeme za důležité uchazeče o studium přesně informovat a důsledným vysvětlováním napomáhat srozumitelnému pochopení všech změn. Zlatým pravidlem tohoto období můžeme vyhlásit: NEMÍCHAT STARÉ S NOVÝM. Ale začněme tím jednodušším.

Forma studia – prezenční, nebo kombinované?

Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy probíhá ve dvou formách: prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy (dříve označováno jako „denní studium“) docházejí v období výuky podle svého studijního plánu na přednášky, semináře a praxi. Studenti kombinované formy (dříve „dálkové studium“ nebo „studium při zaměstnání“) mají soustavnou denní výuku nahrazenou individuálními konzultacemi a samostudiem. Přesto do školy také občas zavítají, jejich výuka probíhá obvykle „blokově“, což obnáší týden školní docházky za 1 semestr s vybranými přednáškami, semináři a konzultacemi. Jejich studijní plán je však stejný jako plán studentů prezenčního studia (bez tělesné výchovy a praxe). Úprava studijního plánu prezenční formy podle individuálních potřeb studenta nelze, prezenční forma považuje studium spojené s docházkou do školy za prioritu.

Formu studia lze případně změnit i během studia, pokud je tedy konkrétní obor nabízen ve formě prezenční i kombinované. Ovšem převážná většina bakalářských oborů umožňuje studium pouze ve formě prezenční. Naopak obory doktorské jsou nabízeny v kombinované formě úplně všechny. Distanční studium, kdy by student do školy kromě zkoušek fyzicky nedocházel a s vyučujícími byl ve spojení jen prostřednictvím internetu, FF UK nenabízí.

Termíny, požadavky a pravidla pro všechny zkoušky včetně přijímacích jsou pro obě formy studia stejné. Na studenty kombinované formy se také vztahují veškeré předpisy jako na studenty prezenčního studia, tedy včetně VŠ zákona. Rozdíl je v čerpaných „výhodách“, které z tohoto statutu vyplývají. Student kombinované formy absolvuje méně než 60 % výuky prezenčního studia (to je princip kombinované formy), tudíž se předpokládá, že má dostatek prostoru na výdělečnou činnost. Proto nemá status studenta a stát za něj neplatí zdravotní pojištění. Studenti kombinované formy nedostávají ani kartu ISIC. Mají však nárok na kartu obdobnou – ALIVE, poskytované slevy ale nedosahují takové nabídky jako ISIC.

Možnosti starých akreditací: Kombinace oborů – jednooborové, nebo dvouoborové studium?

Studijní obory na FF UK jsou trojího typu: 1oborové, 2oborové a 1 i 2oborové. Jednoobory se dají studovat pouze samostatně. Opakem jsou 2obory, které lze studovat pouze v kombinaci s druhým (vzájemně kombinovatelným) oborem. U třetí varianty – 1 i 2oboru – si můžete vybrat, zda chcete obor studovat samostatně, nebo v kombinaci s dalším oborem.

Na každý studijní obor si podáváte přihlášku zvlášť (administrativní poplatek za přihlášku k jednooborovému studiu činí 640 Kč, v případě povinně dvouoborového studia zaplatíte administrativní poplatek ve výši 320 Kč za každou přihlášku, které v takovém případě musí být alespoň 2).

Kombinaci dvouoborů si vybíráte sami a finálně ji potvrzujete až u zápisu do studia (konec června). A co získáte studiem dvouoboru? Dvouoborovost je výhodou, protože ten, kdo studuje dva obory, získá dobrý vhled do dvou disciplín, který mu dá schopnost mezioborového pohledu i šanci na lepší pracovní uplatnění. Nejlepší kombinaci právě pro vás vám ani při nejlepší vůli poradit neumíme, protože vás konkrétně neznáme. Můžeme jen pomoci radou, co s čím kombinovat lze, a co ne. Vybrat si ale musíte sami. Sami totiž nejlépe víte, k čemu tíhnete, co vás motivuje, přitahuje, k čemu máte vlohy, nebo čeho chcete studiem dosáhnout, jakou metu zdolat.

Státní závěrečné zkoušky se ve dvouoborovém studiu vykonávají z obou oborů, přičemž bakalářská nebo diplomová práce se píše jen jedna a absolvent získává jeden titul. Je také možné studovat dvě jednooborová studia najednou, například v situaci, kdy obory, o které se zajímáte, nelze studovat v kombinaci. V takovém případě však píšete 2 závěrečné práce a musíte projít 2 závěrečnými zkouškami. Při úspěšném absolvování pak získáváte 2 tituly.

Možnosti nových akreditací: Kombinace programů, samostatné, sdružené a dvouspecializační studium

Nové akreditace vnesly do stávajícího systému novou alternativu – dvouspecializační studium v rámci jednoho programu. To umožňuje zacílit na dvě specifická studia, která ale mají společné zastřešení areálových studií. Možnosti těchto kombinací jsou vždy popsány v podmínkách konkrétních programů. Ostatní kombinace mezi programy se řídí podobným principem oborovosti starých akreditací, tedy možností studovat program samostatně (jako jednoobor), nebo sdruženě (jako dvouobor).

Pro lepší přehlednost zde předkládáme přehled Přijímací zkoušky FF UK aneb Jak to funguje?

 

Základní informace o studiu na FF UK

Následující text vás stručně provede nejzákladnějšími pojmy, které je dobré znát, než si podáte elektronickou přihlášku ke studiu na FF UK. Dozvíte se například, jaký je rozdíl mezi studijním programem a oborem, co to jsou katedry a ústavy a kde naleznete studijní plány jednotlivých oborů.

Studijní programy a obory

Filozofická fakulta UK nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Pokud přicházíte rovnou ze střední školy, můžete se hlásit jen na studium bakalářské. Pětileté magisterské studium FF UK nenabízí a na navazující magisterské studium lze nastoupit až po získání titulu bakalář, případně magistr nebo inženýr na jiné vysoké škole.

V bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu se u starých akreditací setkáte s pojmem studijní programy. Tento termín odpovídá v nových akreditacích pojmu oblasti studia. Tyto však pro vás, uchazeče, nemají žádný význam. Slouží pouze k vysokoškolské evidenci a ke zpřehlednění kategorií studijních oborů/programů. (Např. bakalářský studijní program/oblast studia Filologie zastřešuje všechny jazykové obory/programy, např. Italianistiku, Německý jazyk a literaturu, Obecnou lingvistiku, Ruský jazyk a literaturu a mnohé další.)

To, co je pro vás naopak velmi důležité, jsou studijní obory v terminologii starých akreditací, nebo studijní programy v terminologii nových akreditací. Na ně si totiž budete podávat své přihlášky. Přehled otevíraných oborů/programů pro následující akademický rok zveřejňujeme na webu fakulty k 1. 10. Od tohoto dne je také možné začít s podáváním přihlášek.

Katedry a ústavy

Stejně jako se člení univerzita na jednotlivé fakulty, tak se i každá fakulta dělí na menší celky, které korespondují s konkrétními obory. Nazýváme je základními součástmi. Základní součástí může být katedra nebo ústav. Jednotlivé katedry a ústavy pak mají na starost přípravu a výuku konkrétních studijních oborů/programů.

TIP: Ústavy a katedry mají vždy vlastní webové stránky. Najdete na nich modelové testy z předchozích let, seznamy doporučené literatury a další užitečné informace.

Studijní plány

Každý obor má svůj studijní plán, tedy soupis všech předmětů, které je zapotřebí během studia formou přednášek, kurzů nebo seminářů absolvovat. Studijní plány pro jednotlivé obory si můžete vyhledat v této aplikaci. Postupně se v nich budou objevovat i studijní plány nově akreditovaných programů, ale ne dřív, dokud své studium v nich nezahájí první ročník takového studia.

Rozvrh studia

Při šesti desítkách bakalářských a dalších bezmála sedmi desítkách magisterských oborů a programů lze jen těžko sestavit modelový rozvrh. Stejně tak nelze vytvořit individuální rozvrh pro jednotlivce kteréhokoliv oboru/programu. Studenti musí absolvovat předměty společného základu, povinně volitelné předměty a povinné oborové předměty. Pro doplnění mohou vybírat také z předmětů nepovinných, volitelných. Vše si rozvrhem sestavují tak, aby splnili požadovaný počet kreditů pro každý semestr nebo ročník a zároveň naplnili doporučený studijní plán daného oboru/programu.

Zápis do předmětů probíhá vždy před začátkem každého semestru a děje se tak z nabízených možností ve studentském informačním systému. První ročníky studentů jsou podrobně informovány při zápisech do studia studijními referentkami.

Jak úspěšně podat přihlášku na FF UK

Prvním krokem k tomu, abyste se mohli ucházet o studium na FF UK, je úspěšné podání přihlášky. Na následujících řádcích najdete všechny potřebné informace, jak tento první krok bez obav zvládnout.

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky, a to do 28. 2. 2019 pro bakalářský stupeň studia a do 31. 3. 2019 pro magisterský stupeň studia. Poté se systém uzavře a přihlášení již nebude možné.

Důležité je, že přihlášky na jednotlivé formy i obory/programy studia se podávají vždy zvlášť. Když se třeba chcete přihlásit na obor/program v prezenční i kombinované formě, musíte si podat přihlášky dvě. V každé pak vyberte jinou formu. Přihlášek jinak můžete podat, kolik chcete – od jedné až do takového počtu, kolik je otevíraných oborů a programů.

Výjimkou pro letošní akademický rok jsou programy, které na svou akreditaci čekají a její kladné vyřízení se očekává na jaře 2019. U těchto programů bude v okamžiku otevření možnosti přihlašování (elektronická přihláška) explicitně uvedeno, odkdy dokdy je možné přihlášku podat a v jakém období budou probíhat přijímací zkoušky.

Podání přihlášky na dvouoborové/sdružené studium

Čtete-li tyto řádky, jistě jste už slyšeli o specialitě FF UK – dvouoborovém studiu, které nemá pevně stanovené kombinace. Kdo se hlásí na obory povinně dvouoborové, musí si podat přihlášky minimálně dvě, a to na takové obory, které se dají vzájemně kombinovat (většina dvouoborů je kombinovatelná mezi sebou, ale rozhodně doporučujeme zkontrolovat si to vždy i v oborových podmínkách přijímacího řízení). Stejné pravidlo platí pro programy nových akreditací, toto studium nově nazýváme sdružené.

V případě, že následně uspějete u přijímaček pouze na jeden obor/program, ale na druhý ne, nemůžete bohužel nastoupit ke studiu ani toho prvního. Chyběla by vám totiž potřebná kombinace. Proto doporučujeme všem, kteří chtějí studovat povinné dvouobory, aby si podali přihlášek více než dvě. Kolik si jich podáte, tolik přijímacích zkoušek poté absolvujete. Finální kombinaci oborů si budete volit až u zápisu do studia právě z těch oborů, u kterých budete v přijímacím řízení úspěšní. (Přihlášku tedy nepodáváte na konkrétní kombinaci oborů/programů.)

POZOR NA ZLATÉ PRAVIDLO: NEMÍCHAT STARÉ (obory) S NOVÝM (programy)! Pro osvěžení si připomeňme, jak to funguje.

Administrativní poplatky

A teď zpět k informacím, které budou zajímat i „jednooboráře“. Po vyplnění a odeslání přihlášky je nutné zaplatit poplatek. Tím bude celý proces zdárně dokončen. Za každou podanou přihlášku platíte zvlášť, a to opět do konce února (Bc.), resp. Března (NMgr.). Po založení přihlášky vám na zadaný e-mail pošleme specifický symbol, který při platbě použijete. Poznáme tak, že tento poplatek patří právě k vaší přihlášce. Pouze zaplacené přihlášky jsou považované za řádně přijaté. Platební údaje najdete také v hlavičce každé své odeslané přihlášky, a to včetně možnosti platit kartou (nejrychlejší způsob a bez zadávání specifického symbolu).

Trocha poplatkové matematiky: Za jednu každou přihlášku na jednoobor zaplatíte 640 Kč, za přihlášku na povinný dvouobor platíte 320 Kč, tedy půlku. A to proto, že je zapotřebí podat minimálně dvě přihlášky, abyste mohli studovat. Součet za dva dvouobory je tedy rovnocenných 640 Kč. (Když si podáte tři povinně dvouoborové přihlášky, zaplatíte 3 × 320 Kč atd.) U nepovinných dvouoborů (kategorie 1 i 2obor/samostatné a sdružené studium) je však vždy poplatek 640 Kč, stejně jako u jednooborů.

Po úspěšném podání přihlášky

Až podání přihlášky úspěšně zvládnete, můžete se těšit na přijímačky. Přesné termíny pro vaše obory zjistíte koncem dubna v informačním systému SIS (v tom, ve kterém se odehrává i podání přihlášky) – v sekci Průběh přijímacího řízení. Zkoušky probíhají obvykle během května a června. Dozvíte se je také z pozvánky k přijímačkám, kterou vám elektronicky pošleme nejpozději 28 dnů před konáním zkoušek. V příloze pozvánky najdete všechny informace o tom, co je třeba ke zkoušce přinést a jak bude den Dé probíhat.

 

Průběh přijímaček na FF UK

Od okamžiku podání přihlášky si možná kladete otázku, kde a jak se dozvíte termíny přijímaček. Poradíme co dělat, když se vám překrývají termíny zkoušek. Vysvětlíme, jak je to s náhradními termíny a nastíníme také otázku modifikací přijímaček pro uchazeče se speciálními potřebami.

Termíny přijímacích zkoušek

Přijímačky pro všechny obory většinou probíhají v období května a června. Časové vymezení zkouškového období přijímaček najdete vždy v podmínkách přijímacího řízení pro daný rok. Konkrétní termíny těch vašich zjistíte pak koncem dubna v studentském informačním systému SIS v sekci Průběh přijímacího řízení.

Nejpozději 28 dnů před termínem zkoušky od nás také dostanete elektronickou pozvánku s přílohou. Oba dokumenty si pozorně prostudujte. Nesouhlasí-li některý osobní údaj, uvědomte o tom mailem referát přijímacího řízení (prijimacky@ff.cuni.cz). V příloze pozvánky najdete informace o tom, jaké doklady si máte přinést k prezenci, jak bude zkouška probíhat a další důležité pokyny k organizaci, zejména dvoukolové zkoušky. Zároveň získáte časový přehled následných událostí (zápis, odvolání, nahlížení apod.). K tomu se ale dostaneme v dalších částech tohoto přehledu.

Překrývání termínů

Koncem dubna ze zaslaných pozvánek zjistíte konkrétní data a časy svých zkoušek. Co dělat, když jste si podali více přihlášek a překrývají se vám termíny přijímaček? V případě, že budete pozváni k přijímací zkoušce na FF UK na:

 • více písemných zkoušek ve stejný den i hodinu,
  můžete požádat Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahůo náhradní termín přijímací zkoušky. Vyplněný formulář žádosti o náhradní termín zkoušky je možné zaslat elektronicky přímo z aplikace přihlášky, nebo jako naskenovaný a vlastnoručně podepsaný dokument v příloze e-mailu na prijimacky@ff.cuni.cz;
 • písemnou zkoušku a ústní zkoušku na jiný obor ve stejný den,
  kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o přesunutí zkoušky na jinou hodinu či jiný den (obory s desítkami zájemců konají zkoušky v několika dnech);
 • ústní zkoušky na 2 a více oborů ve stejný den i hodinu,
  v rámci prezence si u všech oborů domluvíte konkrétní čas svých ústních zkoušek. Pokud se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky.

Žádost o náhradní termín lze podat přímo z aplikace přihlášky nejdříve v okamžiku, kdy jsou konkrétní data zkoušek zveřejněna. Více níže.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Pokud se stane, že se z vážných důvodů nebudete moci přijímací zkoušky ve stanovený den zúčastnit, můžete také požádat o účast v náhradním termínu. Data náhradních termínů jsou předem stanovena (viz obecné podmínky) a nemění se. Je na posouzení fakulty, zda vám zkoušku v náhradním termínu umožní. Za oprávněné důvody se považují například zdravotní potíže, konání maturitní či státní zkoušky, studium na zahraniční škole apod.

ŽÁDOSTI O NÁHRADNÍ TERMÍN SE PODÁVAJÍ AŽ POTÉ, KDY JSOU ZVEŘEJNĚNA KONKRÉTNÍ DATA JEDNOTLIVÝCH PÍSEMNÝCH A ÚSTNÍCH ZKOUŠEK V SIS.

Doloženou žádost o náhradní termín je nutné podat (stačí elektronicky) na Oddělení přijímacího řízení nejpozději tři dny po stanoveném dni konání zkoušky. Každá žádost je posuzována individuálně. Nemůžete-li svou žádost doložit (např. lékařským potvrzením), je třeba ji velmi dobře zdůvodnit. V případě kladného stanoviska je změněn termín vaší zkoušky přímo ve informačním systému SIS, kde můžete údaj kontrolovat. V případě zamítnutí žádosti zašleme písemné rozhodnutí a platí původně stanovený termín zkoušky.

Uchazeči se speciálními potřebami – modifikace přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se přijímaček na FF UK nemusejí bát. Mohou si požádat o modifikaci přijímací zkoušky, a to u kteréhokoliv typu studia. Písemnou, zdůvodněnou a doloženou žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) je zapotřebí připojit k elektronické přihlášce přímo při jejím podání. Máte-li už přihlášku odeslanou, pošlete vše do konce února (pro magisterský stupeň do konce března) e-mailem referátu přijímacího řízení. Přijaté žádosti posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Rozhodnutí o konkrétních podmínkách modifikace obdržíte písemně společně s pozvánkou k přijímací zkoušce.