Přijímací zkoušky FF UK aneb Jak to funguje?

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

dokument ke stažení v PDF

Filozofická fakulta UK otvírá jednak tříleté bakalářské, jednak dvouleté navazující magisterské programy a obory.

FF UK postupně přechází na nové akreditace. Nabídku studia pro akademický rok 2020/2021 tvoří částečně staré akreditace, částečně nové. Většinou jde jenom o rozdíly v názvosloví, jak ukazuje tento přehled:

staré akreditace nové akreditace
obor program
jednooborové studium samostatné studium
dvouoborové studium sdružené studium
X dvouspecializační studium

Programy a obory na FF UK se dělí na tři kategorie podle toho, jaké studium umožňují:

  • pouze samostatné (jednooborové) studium – můžete je studovat jen samostatně,
  • pouze sdružené (dvouoborové) studium – můžete je studovat jen společně s jiným programem nebo oborem,
  • samostatné i sdružené (jedno- i dvouoborové) studium – můžete je studovat samostatně i společně s jiným programem nebo oborem.

Některé bakalářské programy se dělí i na tzv. dvouspecializace: např. Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení, Středoevropská studia, Asijská studia, Germánská a severoevropská studia. To jsou specializace, které můžete kombinovat jednak navzájem (tzv. dvouspecializační studium), jednak s jiným programem (sdružené studium). A některé dvouspecializace umožňují i samostatné studium. Na každou dvouspecializaci se podává samostatná přihláška.

Hlásíte se na každý program/obor/dvouspecializaci zvlášť (nejste tedy omezeni pevnými kombinacemi) a můžete si podat libovolný počet přihlášek. Když uspějete u více programů/oborů/dvouspecializací, u zápisu do studia si sami vyberete, který z nich anebo jakou jejich kombinaci budete studovat. U kombinace dvou programů si navíc zvolíte, který z nich bude hlavní a který přidružený („vedlejší“).

Pozor! Nemůžete navzájem zkombinovat program a obor!

Programy navzájem anebo obory navzájem můžete – s několika výjimkami – kombinovat volně. Programy se zaměřením na vzdělávání lze kombinovat výhradně mezi sebou, nikoliv s dalšími programy a obory.

Všechny programy a obory se otvírají v prezenční („denní“) formě. Několik málo z nich se otvírá také v kombinované („dálkové“) formě, tedy s blokovou výukou, což je vhodné například pro studium při zaměstnání. Pozor, „kombinovaná forma“ znamená něco jiného než „kombinace programů/oborů“.

Přesná pravidla přijímacího řízení a další informace najdete v tištěných materiálech FF UK, na webové stránce prijimacky.ff.cuni.cz a v informačním systému UK (přes něj se také podávají elektronické přihlášky) – is.cuni.cz/studium/prijimacky. Pro každý program a obor tu mimo jiné zjistíte, kolik bylo v minulém roce uchazečů a kolik přijatých. Podle toho můžete odhadnout, jaká je šance na přijetí. Pokud vás láká nějaký program nebo obor, na který je těžké se dostat, podejte si raději i další přihlášky.

Abyste uspěli, musíte u přijímací zkoušky získat aspoň 50 bodů a zároveň se vejít do předem stanoveného „předpokládaného počtu přijímaných“ na daný program/ obor/dvouspecializaci.

Pokud se daný program/obor/dvouspecializace nedá studovat samostatně, musíte si navíc podat přihlášku a být přijati aspoň na jeden další kombinovatelný program/obor/dvouspecializaci.