Unikátní obory

Filozofická fakulta UK je výjimečná širokou paletou nabízených oborů, z nichž jsou mnohé v rámci České republiky unikátní.

Arabistika(Ústav Blízkého východu a Afriky) Studium poskytuje rozsáhlou jazykovou kompetenci v moderní spisovné arabštině, schopnost práce s jazykem na tlumočnické a překladatelské úrovni a odborné znalosti o kultuře, literatuře a dějinách arabského světa.
Čeština v komunikaci neslyšících(Ústav jazyků a komunikace neslyšících) Cílem studia je seznámit se s lingvistickou teorií a se strukturou jazyků komunikace neslyšících i jejich fungování a dosáhnout pokročilé kompetence v českém znakovém jazyce i v češtině.
Egyptologie(Český egyptologický ústav) Navazující magisterský studijní obor Egyptologie navazuje na bakalářský studijní obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku. Absolvent oboru Egyptologie získá detailní znalosti egyptské archeologie a její metodologie včetně jednotlivých vývojových fází staroegyptského jazyka. Získá rovněž detailní přehled o vývoji egyptského státu v období od jeho vzniku na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. Kr. po začlenění do římského impéria, prohloubí znalosti o některém z odvětví egyptologického bádání (archeologie, studium jazyka a literatury, duchovní kultury ad.) a získá dovednosti potřebné pro práci na archeologických výzkumech v Egyptě a při čtení a interpretaci staroegyptských textů. V současné době probíhá akreditační řízení oboru.
Etnologie se specializací vietnamistika Studium poskytuje základní znalosti etnologie i moderní psané a mluvené vietnamštiny, dále pak přehled o dějinách, literatuře, etnologii a kultuře Vietnamu.
Koreanistika Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem (studium jazyka a literatury) s doplňující nabídkou výuky z oblasti historie a kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského studia se předpokládá znalost jazyka na středně pokročilé úrovni a zevrubný kulturně-historický přehled, umožňující pokračování v navazujícím magisterském studiu (na českých či zahraničních univerzitách) i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, firmy, oblast cestovního ruchu apod.).
Fonetika Cílem tohoto interdisciplinárního studia je získat důkladnou znalost základů produkce a percepce řeči, orientaci v problematice řečové komunikace, praktické dovednosti v oblasti sluchové analýzy řeči a vlastní mluvní praxe a praktické zkušenosti s počítačovým zpracováním řečového signálu.
Indologie Studium poskytuje ucelené indologické vzdělání se znalostí jednoho ze čtyř nabízených jazyků a se znalostí literatury, kultury a dějin, které mohou být využity v prekladatelské, diplomatické, badatelské a všeobecné kulturní oblasti.
Mongolistika Absolvent bakalářského studia je vybaven znalostmi hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace, disponuje základními znalostmi literárního jazyka umožňujícími četbu jednodušších textů. Má vhled do náboženství dané oblasti, dále základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti a základní orientaci v sociokulturních specifikách dané oblasti umožňující mj. i fundované působení v terénu. Studijní obor se v ak. roce 2015/2016 vypisuje pouze v navazujícím magisterském studiu.
Romistika Studium připravuje postojově orientované, teoreticky připravené odborníky s vysokou schopností orientace ve veškeré problematice související s romským etnikem, vybavené solidní znalostí romštiny, romské kultury, historických i aktuálních, stejně jako lokálních a globálních dimenzí romské problematiky. Studijní obor se v ak. roce 2015/2016 nevypisuje.
Srovnávací jazykověda Absolvent bakalářského studia srovnávací jazykovědy disponuje solidními filologickými a jazykovědně-historickými znalostmi vybraného starého indoevropského/semitského jazyka, a orientuje se v materiálu dalších hlavních dokladových jazyků, jakož i ve vývoji celé jazkykové rodiny. Je schopen pracovat s texty i odbornou literaturou, etymologicky analyzovat materiál, samostatně formulovat a ověřovat vlastní hypotézy v širším teoretickém rámci teorií jazykové  změny i historické jazykovědy. Je vybaven znalostí současných lingvistických přístupů k jazykové změně, state-of-the art rekonstrukce prajazyka, tedy otázky dokladů, kulturního významu textů, písemných systémů a dalších aspektů sociolingvistického charakteru.
Studia nových médií Navazující magisterské studium připravuje pracovníky schopné moderním způsobem vytvářet a rozvíjet občanské a informační služby a aktivity díky širokému rozsahu znalostí z oblastí soudobých filozofických a sociálních aspektů komunikace a elektronických médií.
Tibetanistika Absolvent bude disponovat znalostí hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace, základní znalostí literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů a základním vhledem do náboženství dané oblasti. Bude mít základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti a bude schopen základní orientace v sociokulturních specifikách dané oblasti umožňující mj. i fundované působení v terénu.