Doktorské studium

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svůj výsledek zjistíte po přihlášení do informačního systému.

Počty přijatých uchazečů a bodů nutných pro přijetí najdete zde: bakalářské studium, magisterské studium, doktorské studium.

Uchazeči, kteří u přijímací zkoušky uspěli, se dostaví k zápisu do studia, u něj předloží doklad o předchozím vzdělání a poté obdrží rozhodnutí o přijetí. Zápisy do bakalářského a navazujícího magisterského studia organizuje Studijní oddělení FF UK, zápisy do doktorského studia Oddělení vědy FF UK. Se Studijním oddělením nebo Oddělením vědy se řeší i veškeré záležitosti týkající se studia (kombinace dvouoborů, uznávání předmětů, studijní plán doktorského studia atd.).

Uchazečům, kteří u přijímací zkoušky neuspěli, nyní rozesíláme rozhodnutí o nepřijetí (z něj se též dozvědí, na kolikátém místě mezi uchazeči se umístili). Poté, co uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podat žádost o přezkum. V žádosti je potřeba uvést, proč konkrétně uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím děkanky. Žádost o přezkum nemá charakter odvolání, tudíž nelze vyhovět žádostem zdůvodněným motivací ke studiu nebo tím, že uchazeč jen těsně nedosáhl požadovaného počtu bodů. U povinných dvouoborů nemusí být maximální počet přijímaných naplněn (viz Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016, bod 5.8); těsně nepřijaté uchazeče však nelze na tyto obory dodatečně přijmout. Uchazeče, kteří neuspěli, není možné přijmout ani v případě, že se někteří úspěšní uchazeči nezapíšou do studia.

Od 22. července do 30. září 2015 bude možné nahlížet do materiálů z přijímacího řízení.

Všem uchazečům děkujeme za zájem o studium na Filozofické fakultě UK; a doufáme, že ti, kteří neuspěli, znovu zkusí štěstí příští rok. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. listopadu 2015 do 29. února 2016.

Upozorňujeme, že naše fakulta nabízí veřejnosti řadu volně přístupných akcí, kurzů, knihovnických služeb a knižních i časopiseckých titulů.

 

Další informace k přijímacímu řízení do doktorského studia

Poplatek za studium se řídí Přílohou č. 6 Statutu UK.