Zásady odborného publikování

Předtím, než přejdeme k návodným doporučením jak nalézt periodika a konference, si stručně shrňme základní pravidla, jimiž se při publikování držet.

 Obsah


Obecné zásady

Začněme obecnými zásadami odpovědného publikování, bez jejichž dodržení by vám mohlo hrozit zamítnutí textu ještě před případným recenzním řízením. Mezi ty zdaleka nejdůležitější patří zásady spojené s vědeckou etikou (na UK předepsané opatřením děkana č. 2/2010) a požadavky související s nároky na profesionalitu vědecké práce. Je nutné se držet zejména těchto:

  • původnost/originalita publikovaných výsledků
  • vysoká jazyková úroveň v jazyce, v němž text píšete
  • jasné a výstižné sdělení textu
  • uvedení (spolu)autorů, kteří přispěli ke vzniku textu nebo výzkumu
  • uvedení zdrojů grantů nebo jiných způsobů případného financování
  • citování všech vlastních a cizích prací včetně nevydaných pramenů

Chcete-li se o vědecko-etických zásadách dozvědět více, následujte například tyto obsáhlé zdroje:

  • Dílčí etické pokyny projektů programu Horizon 2020 [PDF, česky]
  • Webový rozcestník o vědecké etice ve výzkumu [WWW, anglicky]

Struktura vědeckého článku

Při strukturování vědeckého článku se téměř vždy budete moci držet dělení textu do logických sekcí uvedených v následující tabulce. O tom, jaké sekce ve vašem článku uvést a jak sekce pojmenovat, se ujistěte ze struktury článků publikovaných ve vybraném periodiku.

Název článkuTitlevystihuje obsah článku
Autoři a jejich afiliaceAuthors and affiliationsautorský kolektiv
AbstraktAbstractstručný popis článku o rozsahu 150-300 slov (výzkumný problém, metody, výsledky, závěr), který vede recenzenty k přijmutí k recenzi a čtenáře k rozhodnutí, zda při čtení článku pokračovat
Klíčová slovaKeywords2-4 hesla z tezauru užívaná ve vědecké komunitě nebo hesla volně vytvořená na základě obsahu textu (důležité pro vyhledávání v databázích)
ÚvodIntroductionnastolení problému, stanovení obecné výzkumné otázky
MetodologieMethodsvysvětlení, jak byla získána výzkumná data s detailním popisem metod pro možné replikování experimentu
VýsledkyResultspopis sledovaných/objevených jevů
DiskuzeDiscussionshrnutí dopadu výsledků a případných omezení
Shrnutí / ZávěrConclusionrekapitulace hlavních výsledků práce a jejích přínosů
PoděkováníAcknowledgmentsuvedení osob a institucí, které intelektuálně pomohly s vedením textu/výzkumu nebo jej podpořily jiným způsobem
Zdroje / ReferenceReferencescitace zdrojů, z nichž autor vycházel
PřílohyAppendixmožnost zveřejnění dodatečných dat

Citování zdrojů

Odborný článek je třeba podepřít kvalitními zdroji. Tím se zvýší i vaše šance na přijetí článku k recenznímu řízení. Jakmile narazíte na téma, kterému se chcete věnovat, zaměřte se však ještě před psaním textu na to, zda se tématu nevěnují disertační práce, výzkumy, odborné recenze nebo články respektovaných periodik a velkých nakladatelství, které byste mohli využít. Bez důkladné úvodní rešerše můžete během psaní narazit na zdroje, které přesně shrnují to, co se chystáte psát a z psaní samotného se tak jednoduše může stát frustrující záležitost.

Všechny vaše vlastní práce, práce jiných autorů, nevydané prameny, webové stránky, obrázky, grafy apod. musí být dále řádně citovány podle citační normy vyžadované vybraným periodikem. Pryč jsou časy, kdy se citace musely psát s citačním manuálem v ruce. S tvorbou bezchybných citací nejrůznějších typů dokumentů vám pomohou tyto služby:

  • Online nástroj Citace PRO tvoří úplné citace ze zadaných identifikátorů ISBN/ISSN/DOI. Jestliže publikace nenalezne, i tak je to jeden z nejpříjemnějších nástrojů na vkládání publikačních metadat a generování citací podle nejpoužívanějších citačních norem. Po přihlášení přes účet UK si navíc začne pamatovat vygenerované citace a umožní vám nainstalovat užitečné doplňky pro váš prohlížeč a MS Word (přístupný již v běžné verzi).
  • Všestranný desktopový manažer Zotero je nápomocný při dlouhodobém systematickém sběru užitečných zdrojů. Když to jde (a když si s desktopovou aplikací stáhnete také doplněk do vašeho prohlížeče), Zotero za vás stáhne metadata požadovaných článků včetně plných textů, z nichž si následně můžete vygenerovat citace.

Potřebujete něco objasnit, poradit nebo byste si přáli zařídit školení na uvedené téma?

Kontaktní adresa: akademickepsani@ff.cuni.cz