Terminologický slovník

Autocitace – Označuje bibliografickou citaci vlastního dokumentu.

Autorské publikační poplatky (article processing charge, APC) – Poplatky, které hradí autor, jeho instituce nebo poskytovatel grantu za publikování článku v recenzovaném periodiku.

Impakt faktor (impact factor, IF) – Hodnota používaná za účelem určení orientační prestiže odborného periodika. IF periodika je průměrný počet citací článků v něm vydaných v uplynulých 2 letech. Platí-li v případě výpočtu pro rok 2016, že je hodnota IF daného periodika 3, tak články vydané v letech 2014 a 2015 musely získat v průměru právě 3 citace.

H-index – Hodnota používaná za účelem kvantifikování úspěchu vědce. Její výpočet lze provést ručně nebo k němu využít některou ze služeb, z nichž nejrespektovanější je výpočet nad daty z databáze Web of Science. Hodnota H-indexu (h) se rovná počtu dokumentů jednoho autora, které byly nejméně h-krát citovány. Výpočet H-indexu. Příklady výpočtu H-indexu naleznete zde.

Hybridní periodikum – Licencované periodikum, která za nadstandardní autorský poplatek zveřejní článek v režimu otevřeného přístupu.

Konferenční sborník (conference proceedings) – Publikace shrnující příspěvky z konference. Současný systém hodnocení vědy hodnotí publikování v konferenčních sbornících indexovaných databázemi Web of Science a SCOPUS (záznamy typu D).

Licencované (neotevřené) periodikum – Periodikum zpřístupňující články pod licencí, kterou koncový uživatel buď hradí sám, nebo k článkům přistupuje pod předplatným vědecké instituce.

Otevřený/digitální repozitář – Databázový systém umožňující ukládání, dlouhodobou ochranu a zpřístupňování dokumentů online, tzv. zelená cesta.

Otevřený přístup (Open Access, OA) – Označuje vědecko-výzkumné poznatky dostupné online s bezplatným přístupem a bez licenčních a autorsko-právních omezení. Do roku 2020 budou v tomto režimu publikovány všechny odborné články a výzkumná data financovaná z veřejných financí.

Otevřené periodikum – Periodikum zpřístupňující všechny články v režimu otevřeného přístupu, tzv. zlatá cesta.

Periodikum s pozdrženým přístupem – Odborné periodikum s časovým embargem na publikování článků v režimu otevřeného přístupu. Umožňuje tak otevření článku až po uplynutí stanovené doby (zpravidla 6 – 12 měsíců). V období embarga jsou články dostupné pouze s licencí.

Citační ohlas – Bibliografická citace dokumentu.

Postprint – Verze odborného článku, která prošla recenzním řízením a jsou v ní zapracovány autorovy změny. Některá odborná licencovaná periodika umožňují zveřejnění této verze i mimo periodikum, v němž článek vyšel.

Preprint – Verze odborného článku nabídnutá k publikování, tedy verze před recenzním řízením. Některá odborná licencovaná periodika umožňují zveřejnění této verze i mimo periodikum, v němž článek vyšel.

Recenzní řízení (peer review) – Zpravidla několika měsíční až roční proces odborného kritického posouzení a úprav vědeckého textu před jeho vydáním, v jehož rámci se posuzuje především odborná kvalita práce.

Recenzovaná impaktovaná periodika – Odborná periodika evidovaná v publikaci Journal Citation Reports od společnosti Thomson Reuters (Web of Science), kterým je od roku 1975 přidělován impakt faktor. Publikování v těchto periodicích (Jimp) je současným systémem hodnocení vědy hodnoceno nejvyšší bodovou hodnotou.

Recenzovaná periodika – Periodika zveřejňující články na základě recenzního řízení, jímž zaručují odbornou kvalitu publikovaných vědeckých poznatků. Každý článek recenzují nejčastěji dva anonymní a nezávislí recenzenti. Současný systém hodnocení vědy hodnotí česká recenzovaná periodika (Jrec) a periodika indexovaná v databázích Web of Science (Jimp), SCOPUS (JSC) a ERIH (Jneimp).

Zelená cesta – Označuje publikování zdarma v režimu otevřeného přístupu v otevřených repozitářích.

Zlatá cesta – Označuje publikování v režimu otevřeného přístupu v otevřených periodicích, zpravidla pod autorským poplatkem.