Kontrola plagiátorství (pro vyučující)

Obsah


Udělení zápočtu v předmětech společenských a humanitních oborů je často podmíněno odevzdáním seminárních prací. Studentům se v posledních letech nabízí mnoho cest, jak nalézt seminární práce svých starších spolužáků nebo kolegů z jiných univerzit a s tím rostou i možnosti jejich vědomého plagiování. Za účelem odhalení plagiovaných prací byl proto do SIS implementován nástroj, který umožňuje poměřit vloženou práci s dostupnými zdroji.

Mnozí se s implementací tohoto nástroje v SIS poprvé setkají tehdy, kdy jsou vedoucím nebo oponentem bakalářské, diplomové nebo jiné závěrečné práce. V těchto případech totiž student musí svou závěrečnou práci odevzdávat přímo do SIS, kterou na základě Opatření rektora č. 6/2010 SIS automaticky zadá ke kontrole. Výsledky analýzy kontroly na plagiát jsou následně vedoucímu, oponentům a studentovi předložené k vyhodnocení.

Tohoto nástroje je však možné využít i pro účely kontroly seminárních prací. Za tímto účelem postupujte následovně:

 • nastavte v modulu Záznamník učitele, aby studenti mohli seminární práce nebo jiné úkoly odevzdávat přímo v prostředí SIS, jak popisuje sekce VKLÁDÁNÍ SOUBORŮ / SEMINÁRNÍCH PRACÍ v tomto návodu,
 • sdělte studentům, že seminární práce musí být odevzdány do SIS a odkažte je na tento podpůrný návod.

Jestliže jste dosud od studentů vkládání seminárních prací do SIS nevyžadovali, avšak přejete si odevzdané práce zkontrolovat, v tomto návodu se dozvíte, jak na to. Současně se zde dozvíte, jak rozumět výsledkům kontroly.

O nástroji na odhalování plagiátů

Nacházení podobností v odevzdaných pracích zajišťuje na Univerzitě Karlově licencovaný nástroj Odevzdej.cz (známý také jako součást systému Theses.cz nebo pod názvem jako vejce vejci). Vytvořili jej informatici z Masarykovy Univerzity v Brně a pak jej postupně implementovali do systémů dalších univerzit. O všech funkcionalitách nástroje Odevzdej.cz nabízených uživatelům licencovaných institucí se dozvíte zde.

Důležité je především to, že tento nástroj dokáže na základě prohledávání velkého počtu dokumentů určit jejich procentuální podobnost s kontrolovanou prací a odhalit v ní možné plagiované úryvky. Procentuální podobnost však považujte pouze za orientační údaj. Jediným důležitým požadavkem je skutečnost, zda jsou odkazované zdroje řádně citovány a parafrázovány. Teprve text, který toto nesplňuje, lze považovat za plagiát.

Implementace v SIS vs. Odevzdej.cz – kterou verzi použít

Nástroj na odhalování plagiátů máte možnost využít ve dvou verzích. Systém odhalování funguje prostřednictvím obou stejně, liší se pouze důvody jejich využití. S implementací v SIS se setkáte, pokud je kontrolovaná práce závěrečná, nebo pokud jste dříve od studentů vyžadovali odevzdávání prací výhradně přes SIS. V případě, že si však přejete zkontrolovat jinou práci, můžete využít veřejně přístupné verze tohoto nástroje na adrese Odevzdej.cz.

Proces kontroly dokumentu přes Odevzdej.cz

Kontrola dokumentu v nástroji Odevzdej.cz sestává ze tří procesů:

 • Nahrání práce
 • Analýza práce
 • Vyhodnocení výsledků analýzy

Ještě před vkládáním vaší práce vám doporučujeme se vpravo nahoře na stránce Odevzdej.cz přes eduID přihlásit vašimi standardními údaji CAS. Po přihlášení totiž budete mít možnost zkontrolovat případně nalezené podobnosti včetně jejich přesného znění.

 1. Nahrání práce

Pro nahrání dokumentu ke kontrole na hlavní stránce v sekci Porovnat dokument na shodu vložte cestu souboru. Následně obdržíte potvrzovací e-mail s přijetím práce k analýze. Kontrolovanou práci uloží nástroj Odevzdej.cz po dobu 5 dnů. Potom ji smaže a ztratíte k ní přístup.

 1. Analýza práce

Po potvrzovacím e-mailu buďte připraveni na několika hodinové/denní čekání na provedení analýzy. Délka čekání se liší v návaznosti na to, kolik lidí majících zájem o kontrolu dokumentu je před vámi v pořadníku.

Mezi zdroji, které nástroj Odevzdej.cz prohledává, jsou:

 • veřejné databáze a repozitáře,
 • veřejně přístupné zdroje na internetu,
 • neveřejné archivy českých a slovenských škol (více než 67 institucí).

Jakmile nástroj analýzu dokončí, obdržíte následující e-mail shrnující informace o podobnostech kontrolované práce s prohledávanými dokumenty:

 • Jestliže nástroj nalezl podobné dokumenty, v e-mailu uvidíte jejich seznam včetně hodnot procentuální podobnosti. Pokračujte na krok Vyhodnocení výsledků analýzy.
 • Jestliže nástroj nenalezl podobnost práce s žádným jiným dokumentem, nemusí to okamžitě znamenat, že studentova práce není plagiátem. Znamená to, že nástroj Odevzdej.cz mezi prohledávanými dokumenty nenalezl žádné takové, z kterých daná práce vychází. I v tomto případě pečlivě zkontrolujte, zda všechny citované úryvky a parafráze (včetně úryvků přeložených z cizojazyčných textů, obrázků, grafů a tabulek), má student řádně ozdrojované.
 1. Vyhodnocení výsledků analýzy

V e-mailu s výsledky analýzy klikněte na Odkaz do systému, v němž naleznete seznam podobných dokumentů seřazených od těch s nejvyšší procentuální podobností po tu nejnižší. Pro zobrazení podobností musíte být přihlášeni.

Poznámka: Pamatujte si, že údaj procentuální podobnosti je pouze orientačním ukazatelem. Neexistuje žádný předpis, jaké hodnoty procentuální podobnosti jsou ještě přípustné a jaké nikoli. Typicky při citování úryvků ze zákona, jejichž znění musí být uvedeno beze změn, může procentuální podobnost dosáhnout i vyšších desítek procent. Vysoká míra shody (např. přes 50%) tak může znamenat pouze značný počet (i zcela řádných) citací, může ale také upozorňovat na poměrně nízký podíl původního textu.

Ve výpisu podobností naleznete sloupec všech podobných dokumentů a sloupec konkrétních podobností, v němž jsou červeným písmem zvýrazněny úryvky, které s daným textem nebo všemi vybranými texty kontrolovaný text sdílí.

Při kontrole, zda práce neobsahuje plagiované úryvky, se tak zaměřte na kontrolu každé z nalezených podobností. Narazíte-li při jejich průchodu na úryvky, které nejsou v plném textu kontrolované práce řádně citované nebo parafrázované, máte důvod práci považovat za plagiát. Důležité je také vzít v úvahu o jaký typ zdroje shodného textu se jedná, může se jednat např. o internetové zdroje včetně textů samotného autora práce. V případě odhalení plagiátu se řiďte Opatřením děkana č. 2/2010. 


Doporučené zdroje

 • Většinu dotazů při používání nástroje Odevzdej.cz vám zodpoví obecná nápověda [WWW, česky]
 • Článek shrnující motivace k vytvoření nástroje [WWW, česky]
 • Výňatek z Opatření rektora č. 6/2010 věnující se Evidenci a zveřejňování závěrečných prací [WWW, česky]

 


Potřebujete poradit?

Kontaktní adresa: akademickepsani@ff.cuni.cz