Jak nalézt periodika a konference

Během psaní seminárních a závěrečných prací a prací nad rámec studia se setkáte s řadou periodik, konferencí a autorů, jejichž vědecký přístup, výzkumné téma nebo oblast zájmu se mohou stát klíčovými pro vaši odbornou činnost. Zejména začínající publikující vědci především čtou práce ostatních, na nichž staví a vymezují svůj kritický přístup k daným tématům a způsobu jejich zkoumání. Kvalita periodik a konferencí se však přirozeně liší. Výjimkou tak nejsou ani pseudovědecká nebo predátorská periodika a konference, pro něž je věda pouhým byznysem (více o predátorech se dočtete zde.

Návrhy periodik a konferencí vám poskytne web vašeho ústavu nebo se k nim dostanete přímými radami vyučujících v rámci osobních konzultací, oborových proseminářů a předmětů zaměřených na oborovou metodologii. Následující návod vám pomůže se jmenným a oborovým průzkumem databází obsahujících jak periodika a konferenční sborníky hodnocené současným systémem hodnocení vědy, tak ty, které systém hodnocení vědy neodměňuje. Tento návod vám tak pomůže s důkladnou rešerší vašeho tématu a měl by vám pomoci odhalit kvalitní periodika a konference, s nimiž jste se dosud nesetkali.

Jako zájemce o publikování především přihlížejte k tomu, jak se vaše téma vztahuje k zaměření nalezených periodik a konferencí. Při jejich výběru se ptejte na následující otázky:

 • Hraje nebo nehraje roli ve vašem tématu zájmu regionální vymezení?
 • Kdo je publikem vybraných periodik nebo konferencí a koho chcete vaší prací oslovit?
 • Chcete váš článek nabídnout do úzce oborového nebo obecnějšího periodika, abyste oslovili odborníky, kteří jinak o vašem tématu příliš nevědí (a právě vy máte šanci je s tímto tématem seznámit)?
 • Je-li periodikum recenzované, je jasně uvedeno, jak bude recenzní řízení probíhat a jak dlouho obvykle trvá? Krátké (několika denní nebo týdenní) recenzní řízení naznačuje, že buď probíhá nekvalitně, nebo neprobíhá vůbec.
 • Dozvíte se z webu, kolik stojí publikování nebo účast na konferenci s příspěvkem?
 • Další důležité dotazy naleznete v sekci Prověřím na webu vimkdepublikuji.cz.

V případě, že váš obor nabízí omezené množství periodik zahlcených zaslanými články k publikování, můžete zvolit i jinou publikační strategii. Tedy např. nezaměřovat se na psaní článků, nýbrž tvorbu jiných, specifických typů dokumentů (materiálové studie, výzkumné zprávy, recenze, atd.). Jejich publikováním se vám mohou dveře do periodik výrazně pootevřít. Stejně tak, máte-li možnost publikovat byť v České republice vydávaném periodiku v angličtině, může vám to mj. pomoci při navazování zahraničních kontaktů.

Obsah


Průzkum hodnocených odborných periodik

Rešerši periodik hodnocených současným systémem hodnocení vědy lze začít v doporučeném seznamu a hlavních třech databázích.

Začínající autoři naleznou ta pravděpodobně nejvhodnější periodika k publikování mezi periodiky indexovanými v databázi ERIH Plus a českými periodiky ze seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI):

 • Seznam 695 aktuálně doporučených českých periodik naleznete zde na stránkách RVVI zaměřených na podporu vědecké činnosti a výzkumu v ČR.
 • Výpis evropských humanitně a sociálně-vědně zaměřených periodik indexovaných v databázi ERIH Plus si můžete zobrazit otevřením seznamu Show disciplines (1), výběrem vědní disciplíny a potvrzením prázdného pole Title or ISSN, (případně specifikováním klíčového slova) v tomto formuláři (2). Např. vědci v oblasti filozofie se takto dostanou k více než 600 oborovým periodikům.
fix01

Zkušeným autorům nejvíce poslouží periodika nalezená v databázích SCOPUS a Web of Science, které se řadí mezi nejprestižnější databáze vědeckých výstupů obsahující desítky tisíc těch nejkvalitnějších periodik (nicméně známé jsou i případy, kdy do těchto databází pronikli predátoři). Z důvodu velikosti obou databází je často nutné specifikovat dotaz co nejdetailněji. S tím vám pomohou nejen možnosti omezování výpisu na dokumenty vydané v posledních letech, napsané pouze ve vybraných jazycích nebo řazených do vybrané vědní disciplíny, ale také četné možnosti filtrování.

 • Nejrozsáhlejší celosvětovou databázi vědeckých výstupů SCOPUS lze po přístupu z portálu elektronických zdrojů prohledávat hned několika způsoby. Ten nejpřehlednější seznam periodik, jejichž články se věnují zadanému tématu, však naleznete prostřednictvím rozšířeného vyhledávání (1). Ve zvýrazněném poli zadejte dotaz např. v následující podobě (2): KEY(philosophy, ethics) (anglicky zadaná vědní disciplína nebo klíčové slovo/klíčová slova oddělená čárkami) AND SRCTYPE(j) („j“ omezuje výběr na periodika – journals) AND PUBYEAR AFT 2010 (omezuje výpis na dokumenty publikované po roce 2010, aby se do výpisu dostalo co nejméně již neaktivních periodik). Po potvrzení pokračujte na následující stránce na Analyze search results (3) a dále vyberte kartu Source (4). Následně se vám zobrazí seznam periodik seřazených podle počtu vydaných článků věnujících se zadanému tématu. Periodika dále rešeršujte na jejich webových stránkách a seznam zužte pouze na ta nejvhodnější.
fix02

Databázi periodik s přiděleným impakt faktorem, která se považují za ta nejkvalitnější, obsahuje databáze Web of Science. Čím více zkušeností s publikováním máte, tím větší budou i vaše šance v indexovaných periodicích publikovat.

 • Na hlavní stránce po přístupu z portálu elektronických zdrojů vyberte sadu Web of Science™ Core Collection (1). V základním vyhledávání specifikujte vědní disciplínu nebo klíčové slovo/klíčová slova oddělená čárkami, rozsah publikovaných let (z důvodu omezení výpisu na co nejaktuálnější periodika), typ hledaného dokumentu (se stlačenou klávesou Ctrl lze takto zároveň vybrat i více položek, např. Article, Review a Letter) a stiskněte Search (2). Seznam dokumentů věnujících se vyhledávanému tématu lze v této chvíli v levém sloupci filtrovat. V případě velkého počtu nevyhovujících výsledků se tak vyplatí např. specifikovat vědní disciplínu ve filtru Research Areas nebo omezit jazyky pouze na angličtinu. K přehlednému seznamu periodik, z nichž pochází nalezené dokumenty, se lze dostat prostřednictvím kliknutí na more options / values… ve filtru Source titles (3). Na následující stránce se vypíše prvních 100 periodik. Tento seznam lze rozšířit kliknutím na Analyze results (4), nastavením zobrazení 500 periodik (a případně také řazení zdrojů podle názvu – Source titles) a potvrzením tlačítkem Analyze (5). Následující seznam prvních 500 periodik (6) vám dále poslouží při stanovení periodik nejbližších tématu vašeho zájmu. Při vysokém počtu nalezených periodik vyzkoušejte zadat dotaz znova a detailněji. Vytipovaná periodika důkladně rešeršujte, abyste se vyvarovali nabídnutí vašeho článku periodikům, která se vaším tématem zabývala ojediněle nebo jsou z jiného důvodu nevhodná.
fix03

Průzkum dalších odborných periodik

Průzkum dalších humanitních a sociálně-vědných periodik vám usnadní seznam následujících databází. Některé z periodik v nich obsažených jsou současně indexovány databázemi Web of Science, SCOPUS nebo ERIH Plus.

Multioborové (rovněž humanitně a společensko-vědné) databáze a nakladatelství umožňující vyhledávání podle vědních disciplín:

 Čistě humanitně a společensko-vědné databáze:


Průzkum hodnocených odborných konferencí

Současný systém hodnocení vědy doporučuje publikování v konferenčních sbornících indexovaných v databázích SCOPUS a Web of Science:

 • K tomu nejpřehlednějšímu seznamu konferenčních sborníků v nejrozsáhlejší celosvětové databázi vědeckých výstupů SCOPUS, jejichž příspěvky se věnují zadanému tématu, si zobrazíte po přístupu z portálu elektronických zdrojů prostřednictvím rozšířeného vyhledávání (1). Ve zvýrazněném poli zadejte dotaz např. v následující podobě (2): KEY(philosophy, ethics) (anglicky zadaná vědní disciplína nebo klíčové slovo/klíčová slova oddělená čárkami) AND SRCTYPE(p) („p“ v závorce omezuje výběr na konferenční sborníky – proceedings) AND PUBYEAR AFT 2010 (omezuje výpis na příspěvky publikované po roce 2010, aby se do výpisu dostalo co nejméně již neaktivních konfrencí). Po potvrzení pokračujte na následující stránce na Analyze search results (3) a dále vyberte kartu Source (4). Následně se vám zobrazí seznam konferencí seřazených podle počtu příspěvků, které se věnují zadanému tématu. Konference dále rešeršujte na jejich webových stránkách a seznam zužte pouze na ty nejvhodnější.
fix04
 • Seznam kvalitních konferencí obsahuje také databáze Web of Science. Na hlavní stránce po přístupu z portálu elektronických zdrojů vyberte sadu Web of Science™ Core Collection (1). V základním vyhledávání specifikujte vědní disciplínu nebo klíčové slovo/klíčová slova oddělená čárkami, rozsah publikovaných let (z důvodu omezení výpisu na co nejaktuálnější konference), typ hledaného dokumentu na Proceedings Paper a stiskněte Search (2). Seznam příspěvků ve sbornících věnujících se vyhledávanému tématu lze v této chvíli v levém sloupci filtrovat. V případě velkého počtu nevyhovujících výsledků se tak vyplatí např. specifikovat vědní disciplínu ve filtru Research Areas nebo omezit jazyky pouze na angličtinu. K přehlednému seznamu konferencí, z nichž pochází nalezené dokumenty, se lze dostat prostřednictvím kliknutí na more options / values… ve filtru Source titles (3). Na následující stránce se vypíše prvních 100 konferencí nebo jiných záznamů. Tento seznam lze rozšířit kliknutím na Analyze results (4), nastavením zobrazení 500 záznamů (a případně také řazení zdrojů podle názvu – Source titles) a potvrzením tlačítkem Analyze (5). Následující seznam prvních 500 záznamů (6) vám dále poslouží při stanovení konferencí nejbližších tématu vašeho zájmu. Při vysokém počtu nalezených konferencí vyzkoušejte zadat dotaz znova a detailněji. Vytipované konference důkladně rešeršujte, abyste se vyvarovali nabídnutí vašeho příspěvku konferencím, které se vaším tématem zabývaly ojediněle nebo jsou z jiného důvodu nevhodné.
fix05

Průzkum dalších odborných konferencí

Zajímavé fakultní akce včetně konaných konferencí jsou přidávány do fakultního kalendáře akcí, který vám doporučujeme průběžně navštěvovat. O dalších konferencích se můžete dozvědět ze seznamů odborných konferencí:


Průzkum vědců

Začínajícím i zkušeným autorům se může osvědčit také inspirace periodiky a konferencemi, v nichž publikovali a na nichž vystoupili vaši vyučující, zahraniční autority nebo jiní kolegové. V tomto ohledu vám doporučujeme:

 • prozkoumat jejich profily na oborových webech, kde často naleznete nejen seznam publikací, článků, monografií a edicí vydaných vybranými autory v posledních 5 letech, ale často i konferenční příspěvky;
 • nalézt jejich profily na vědeckých sociálních sítích ResearchGate, Academia.eduMendeley, jejichž prostřednictvím si můžete zažádat o zaslání plných textů článků, nebo si na základě mnohých metrik můžete vytvořit jistý úsudek o jejich impaktu v komunitě,
 • prozkoumat jejich účty prostřednictvím databází Google Scholar, Web of Science nebo SCOPUS.

Doporučené zdroje

 • Srovnání databází Google Scholar, SCOPUS a Web of Science [SpringerLink, anglicky]
 • Porovnání pokrytí periodik v databázích SCOPUS a Web of Science [SpringerLink, anglicky]

Potřebujete něco objasnit, poradit nebo byste si přáli zařídit školení na uvedené téma?

Kontaktní adresa: akademickepsani@ff.cuni.cz