Knihovna

Knihovna anglistiky a romanistiky

Adresa nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
(1. patro, č. dv. 107)
Telefon 221 619 372   221 619 343
e-mail libar@ff.cuni.cz
Odborný konzultant anglistika: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
romanistika: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Knihovnice Mgr. Ywette Šmahelová (vedoucí knihovny), Mgr. Veronika Dvořáková
Výpůjční doba uvedena na webu knihovny

Dokumenty knihovny je možné objednat on-line.