Pravidla půjčování v Knihovně anglistiky a romanistiky

Knihovna anglistiky a romanistiky (dále jen Knihovna AA a ROM) je jednou z oborových knihoven Filozofické fakulty UK. Metodicky úzce spolupracuje s oběma ústavy anglistiky a s Ústavem románských studií (ÚRS, ÚAJD a ÚALK ). Služby knihovny však mohou využívat nejen interní uživatelé, ale i externí uživatelé – včetně kolektivních, tj. jiných knihoven a informačních pracovišť. Knihovna se řídí závaznými dokumenty, které vymezují postupy práce. Stěžejním dokumentem je Výpůjční řád, se kterým by měl být seznámen každý uživatel knihovny, což podepisuje při přihlašování se do knihovny. Výpůjční řád je vyvěšen ve studovně Knihovny AA a ROM a též je vyvěšen na webových stránkách Fakulty. Knihovna AA a ROM disponuje studovnou (15 míst) s příručkovou literaturou a pěti počítači, které jsou určeny především pro vyhledávání v katalogu a databázích.

  • Stručné  shrnutí pravidel platných pro studenty anglistiky a romanistiky

Každý student, který chce využívat služby knihovny nebo přidružené studovny, se musí řádně zapsat. Potřebuje k tomu platný průkaz totožnosti, průkaz studenta UK nebo průkaz studenta s licencí ISIC* a vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři, který je k dispozici v Knihovně AA a ROM. Student uvede i svoji platnou e-mailovou adresu pro komunikaci s knihovnou. Tento údaj je povinný.

Průkaz studenta UK je nutný pro půjčování a prodlužování publikací.

* Pozn.: průkazy studenta UK  se vydávají ve výdejním centru v Celetné 13. Student obdrží zároveň s kartou tzv. LDAP heslo, které musí do 5ti dnů změnit, a zároveň při tomto úkonu si volí další přístupová hesla. To je nezbytný úkon pro přístup k Centrálnímu katalogu FF UK nejen z počítačové sítě na Fakultě, tedy i v naší studovně, ale i pro vzdálené přístupy ke Katalogu nebo elektronickým zdrojům, které jsou zakoupeny naší fakultou.

  • Hledání  publikací v katalozích 

Platí  zásada, že studenti (ale i ostatní  čtenáři) si hledají signatury publikací  sami.

  • Jak se dostat k požadované knize

Čtenáři si hledají signatury požadovaných publikací sami, a to buď v počítači, nebo přímo v lístkovnicích ve studovně. (Rozsáhlý a různorodý fond Knihovny anglistiky a romanistiky je zpřístupňován v elektronické podobě postupně.)

  • Elektronický katalog

Čtenáři mohou hledat v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy a zadat specifikaci na Filozofickou fakultu – zkratka FF. Centrální katalog Univerzity Karlovy naleznete na této adrese: http://ckis.cuni.cz. Pokud si otevřete webovou stránku Filozofické fakulty, pokračujte: Knihovna – Katalogy – Katalog Knihovny FF UK. Tak se dostanete do Centrálního katalogu UK. Obecně lze říci, že v tomto Centrálním katalogu lze nalézt publikace získané do Knihovny AA a ROM počínaje rokem 1997, ale snažíme se o postupnou rekatalogizaci celého fondu. Doporučujeme začít vaše vyhledávání vždy v počítači. U nalezeného titulu klikněte na příslušnou knihovnu, sloupec je nadepsán „Exempláře“. Pak se vám otevře další okno a vy se tak dostáváte k signatuře knihy, kterou opíšete spolu s názvem a autorem na samostatný lístek, ale jen pokud je u titulu napsáno „na místě“ .

Prosíme, nežádejte o publikaci, pokud status jednotky zní „grantová výpůjčka“ – jedná se o knihy, které mají vypůjčeny řešitelé výzkumných záměrů, a v knihovně tedy nejsou k dispozici po dobu trvání výzkumného záměru.

  • Autorský (lístkový) katalog – anglistika

Pokud žádaný  dokument nenaleznete, je možné, že záznam o publikaci existuje zatím pouze v lístkovém katalogu, který je umístěn přímo ve studovně  Knihovny AA a ROM. Tento katalog obsahuje přírůstky do knihovny získané do roku 1997. Signaturu naleznete v pravém rohu katalogizačního lístku.

Ať  už naleznete signaturu v počítači, nebo v lístkovém katalogu, postupujete dále takto:

Zapište název a signaturu požadované publikace na objednací lístek – každá publikace se píše jednotlivě na objednací lísteček. Požadujete-li vyhledání např. čtyř různých titulů, předáte knihovnici, která má službu u výpůjčního pultu, čtyři samostatné objednací lístky.

  • Důležitá poznámka

Všechny dílčí knihovny této fakulty mají pro své rozrůstající  se fondy nedostatek místa. Publikace jsou umístěny i na chodbách a v učebnách, a není k nim proto vždy možný okamžitý přístup. Někdy je i jedna signatura uložena na několika místech. Proto se objednací lístky třídí dle místa uložení požadované publikace.

Většinu publikací  se snažíme obstarat na počkání. Některé signatury jsou však přesto přístupné až do druhého dne, některé i déle (knihy umístěné v učebnách, kde se přednáší, depozitář ve Veleslavíně – viz seznam těchto signatur umístěný v knihovně).

Choďte si, prosím, půjčovat publikace s určitou časovou rezervou a nepředkládejte dlouhé seznamy požadavků. Požadavky rozepište na jednotlivé lístky – viz výše uvedené zdůvodnění. Děkujeme.

Publikace lze objednávat on-line. Výjimku tvoří výpůjčky, které mají status „běžná výpůjčka“ (volný výběr), „prezenční“, „přísně prezenční“, „krátkodobá“ (volný výběr) a „specifická“, ty si musíte objednat osobně. Po zadání online požadavku počkejte na potvrzující e-mail.

Výpůjčky, prodlužování, vracení publikací
Počet výpůjček se liší u jednotlivých kategorií uživatelů. Celkový počet výpůjček uživatele nesmí převyšovat limit počtu, který je stanoven ve výpůjční matici. Viz Přílohu k Výpůjčnímu řádu.

Některé  publikace jsou pouze prezenční – to znamená, že vám je půjčíme pouze do studovny.

Do prezenčních výpůjček patří závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační) a příručková literatura, která je převážně umístěna v prosklených skříních ve studovně (antologie, různé typy slovníků a encyklopedií).

O  prodloužení  výpůjček je třeba žádat vždy před uplynutím výpůjční lhůty.

Pokud student nedodrží výpůjční lhůty, je knihovna povinna vybírat poplatky za zpoždění dle platného ceníku.

Ztracené  publikace musí čtenář nahradit. Knihovník může požadovat cenu několikanásobně vyšší, než byla pořizovací, vzhledem ke kategorii ztraceného dokumentu a možnosti dokument opět získat. Nabádáme studenty, aby nenechávali vypůjčené knihy na přednáškách, na chodbách, v restauracích, ve vlacích, a také je nepůjčovali dalším osobám!!! Ztrácet knihovnou získané dokumenty je, mimo jiné, i nekolegiální vzhledem k ostatním uživatelům knihovny.

Zahraniční  studenti výměnných programů (ERASMUS, aj.) mají zpravidla stejná výpůjční práva jako řádní studenti anglistiky a romanistiky. Podmínkou vydání transkriptu studijních výsledků na FFUK je vrácení všech vypůjčených publikací.

Studovna Knihovny anglistiky a romanistiky
Studovna Knihovny AA a ROM má sloužit k prezenčnímu studiu uživatelů. V prosklených skříních jsou umístěny většinou v jednom exempláři publikace pro prezenční studium. Skříně jsou očíslovány a zamčeny.

Elektronické  informační zdroje
Ve studovně  Knihovny AA a ROM je také možný přímý přístup k elektronickým zdrojům, které FF zakoupila. Dostanete se k nim touto cestou z této adresy: http://pez.cuni.cz/ezdroje.
Přímý přístup k elektronickým zdrojům je dále možný z počítačů zapojených do fakultní sítě. Z jiných počítačů (např. z domova) je potřeba využít přístup vzdálený, ke kterému potřebujete mít zřízeno LDAP heslo. Další informace o elektronických zdrojích najdete na webové stránce Knihovny FF UK.