Kvalifikační práce

Kvalifikační práce obhájené na FF UK

Kvalifikační práce se stejně jako ostatní dokumenty dají vyhledat v Centrálním katalogu FF UK. Zde si můžete ověřit, zda a ve které knihovně je práce k dispozici. Práci si lze prezenčně vypůjčit do studovny, případně z ní pořizovat výpisy a kopie pro vlastní potřebu. Více informací viz platný Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty UK.
Práce obhájené po 1. 1. 2006 naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK.
Tištěné exempláře bakalářských, diplomových a rigorózních prací obhájených po 1. 1. 2011 již knihovny FF UK neuchovávají. Tyto práce naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK a po 5 letech od data obhajoby v Archivu UK.
Tištěné exempláře disertačních prací obhájených po 1. 1. 2011 i nadále uchovávají všechny oborové knihovny FF UK.
Obzvláště starší práce, které nenaleznete v žádné z knihoven, uchovává Archiv UK.

Přístup do Repozitáře závěrečných prací UK

Pro přístup k pracím uloženým v Repozitáři závěrečných prací UK je zapotřebí se přihlásit.
Uživatelé s vydaným průkazem UK nebo účtem v CAS UK se mohou přihlásit a nahlížet na elektronickou podobu prací bez registrace pomocí přihlašovacích údajů evidovaných v CAS UK.
Ostatní uživatelé se musí zaregistrovat.

Informace pro studenty

Podrobné pokyny k úpravě a odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků a přehledu doporučených citačních norem, naleznete zde.
Pro aktuální Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací sledujte vždy platné opatření děkana.
Od 1. 1. 2011 je práci nutné odevzdat nejen v tištěné podobě ale i elektronicky do Studijního informačního systému, v čemž Vám pomůže podrobný manuál.
Kontaktní osoby pro vkládání a vypisování závěrečných prací.
Manuál pro vkládání závěrečných prací do SIS.

Informace pro katedry/ústavy

Vypisujete nová témata prací, chcete vložit nebo finalizovat elektronickou verzi práce?
Zde naleznete přehledný manuál pro práci se Studijním informačním systémem.
Máte na katedře výtisky nově obhájených prací?
Podrobné pokyny odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků odevzdávaných knihovně, naleznete zde.