Kvalifikační práce

Kvalifikační práce obhájené na FF UK

Kvalifikační práce se stejně jako ostatní dokumenty dají vyhledat v Centrálním katalogu FF UK. Zde si můžete ověřit, zda a ve které knihovně je tištěný exemplář práce k dispozici. Práci si lze prezenčně vypůjčit do studovny, případně z ní pořizovat výpisy a kopie pro vlastní potřebu. Podmínky zpřístupňování kvalifikačních prací v knihovnách stanovuje Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty UK (Opatření děkana 19/2019).

Elektronické verze kvalifikačních prací obhájených na UK naleznete v Digitálním repozitáři UK. Pro přístup k pracím obhájeným před rokem 2006 je nutné přistupovat z počítače v rámci počítačové sítě UK a po přihlášení univerzitními údaji.

Tištěné exempláře bakalářských, diplomových a rigorózních prací obhájených po 1. 1. 2011 již knihovny FF UK neuchovávají. Tyto práce naleznete v Digitálním repozitáři UK a po 5 letech od data obhajoby v Archivu UK.
Tištěné exempláře disertačních prací obhájených po 1. 1. 2011 i nadále uchovávají všechny oborové knihovny FF UK.
Obzvláště starší práce, které nenaleznete v žádné z knihoven, uchovává Archiv UK.

 


Přístup do Digitálního repozitáře UK

  • Digitální repozitář UK je přístupný na adrese https://dspace.cuni.cz
    • Pro přístup k pracím obhájeným před rokem 2006 je zapotřebí se přihlásit a přistupovat z počítače v rámci sítě UK.
    • Kvalifikační práce obhájené po roce 2006 jsou veřejně přístupné bez omezení (s výjímkou prací které byly vyloučeny ze zveřejnění).

Informace pro studenty

Podrobné pokyny k úpravě a odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků a přehledu doporučených citačních norem, naleznete zde.
Pro aktuální Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací sledujte vždy platné opatření děkana.
Od 1. 1. 2011 je práci nutné odevzdat nejen v tištěné podobě ale i elektronicky do Studijního informačního systému, v čemž Vám pomůže podrobný manuál.
Kontaktní osoby pro vkládání a vypisování závěrečných prací.
Manuál pro vkládání závěrečných prací do SIS.

Informace pro katedry/ústavy

Vypisujete nová témata prací, chcete vložit nebo finalizovat elektronickou verzi práce?
Zde naleznete přehledný manuál pro práci se Studijním informačním systémem.
Máte na katedře výtisky nově obhájených prací?
Podrobné pokyny odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků odevzdávaných knihovně, naleznete zde.