Kvalifikační práce

Kvalifikační práce obhájené na FF UK

Kvalifikační práce se stejně jako ostatní dokumenty dají vyhledat v Centrálním vyhledávači UKAŽ. Zde si můžete ověřit, zda a ve které knihovně je tištěný exemplář práce k dispozici. Práci si lze prezenčně vypůjčit do studovny, případně z ní pořizovat výpisy a kopie pro vlastní potřebu. Podmínky zpřístupňování kvalifikačních prací v knihovnách stanovuje Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty UK (Opatření děkana 19/2019).

Elektronické verze kvalifikačních prací obhájených na UK naleznete v Digitálním repozitáři UK. Pro přístup k pracím obhájeným před rokem 2006 je nutné přistupovat z počítače v rámci počítačové sítě UK a po přihlášení univerzitními údaji.

Tištěné exempláře bakalářských, diplomových a rigorózních prací obhájených po 1. 1. 2011 již knihovny FF UK neuchovávají. Tyto práce naleznete v Digitálním repozitáři UK a po 5 letech od data obhajoby v Archivu UK.
Tištěné exempláře disertačních prací obhájených po 1. 1. 2011 i nadále uchovávají všechny oborové knihovny FF UK.
Obzvláště starší práce, které nenaleznete v žádné z knihoven, uchovává Archiv UK.

 


Přístup do Digitálního repozitáře UK

  • Digitální repozitář UK je přístupný na adrese https://dspace.cuni.cz
    • Pro přístup k pracím obhájeným před rokem 2006 je zapotřebí se přihlásit a přistupovat z počítače v rámci sítě UK.
    • Kvalifikační práce obhájené po roce 2006 jsou veřejně přístupné bez omezení (s výjímkou prací které byly vyloučeny ze zveřejnění).

Informace pro studenty

Podrobné pokyny k úpravě a odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků a přehledu doporučených citačních norem, naleznete zde.
Pro aktuální Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací sledujte vždy platné opatření děkana.
Od 1. 1. 2011 je práci nutné odevzdat nejen v tištěné podobě ale i elektronicky do Studijního informačního systému.

Informace pro katedry/ústavy

Vypisujete nová témata prací, chcete vložit nebo finalizovat elektronickou verzi práce?
Máte na katedře výtisky nově obhájených prací?
Podrobné pokyny odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků odevzdávaných knihovně, naleznete zde.