Knihovna

FAQ k vykazování v OBD

FAQ k vykazování v OBD

 

Jaký mám vybrat typ financování, pokud nebyl výstup součástí žádného grantu, ale jsem doktorandem FF UK? 
Pokud záznam není určen pro RIV (není zaškrtnuté pole „jde do RIV“), není potřeba pole pro financování vyplňovat vůbec, resp. formulář lze uložit i bez něj.
Pokud záznam je určen pro RIV (je zaškrtnuté pole „jde do RIV“), vyberte některou z následujících možností:

  • doktorand je řešitelem vnitřního grantu – vyberte číslo VG v příslušném číselníku v OBD
  • doktorand žádný grant nemá:
    1. zkonzultujte se svým školitelem případné přiřazení výsledku k příslušnému PRVOUKu, jehož je školitel členem
    2. není-li možné přiřadit výsledek konkrétnímu financování, vyberte možnost „Institucionální podpora“ (do pole „Číslo grantu/kód“ napište „I-FF“ a příslušné financování vyhledejte v číselníku).

 

Jak poznám, co má být odesláno do RIV?
Typy výsledků, které mohou být odeslány do RIV, najdete v Metodice pro hodnocení výsledků – http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/03/M2013-0815-kor2.pdf (Příloha č. 2, str. 32- 61).

 

Mám do OBD pro potřeby mimořádných stipendií vykazovat jak příspěvek na konferenci, tak i publikování tohoto příspěvku ve sborníku? Nebudu tak vykazovat stejnou věc dvakrát?
Do OBD by měly být vloženy všechny výsledky. Uveďte tedy jak účast na konferenci, tak i příspěvek. Pozor pouze ve vykazování pro RIV – oba výsledky nemohou být odeslány, RIV je považuje za duplicitní, vyberte pouze jeden.

 

Vztahuje se kolonka „editor“ k článku nebo k celé monografii, jejíž je tento článek součástí?
V poli „Editor“ (formulář pro monografie) má být uveden editor celé publikace. Toto platí i pro formulář pro kapitolu v knize.

 

Je článek přijatý do tisku v roce 2015 v OBD považován za uložený?
Vkládáte-li do OBD záznam výsledku, který je v tisku, označte tuto skutečnou zatržítkem „V tisku“. Takto označený záznam nemůže být uložen, zůstává ve stavu „Rozpracovaný“. Jakmile budete mít výtisk k dispozici, k záznamu ve vraťte, doplňte chybějící údaje (stránkování), zrušte zatržítko „V tisku“ a záznam uložte. Teprve nyní je záznam hotov.

 

Chápu to správně, že do OBD se vkládají pouze již publikované texty?
Do OBD lze vkládat i výstupy, které jsou přijaty do tisku. Ovšem záznam nelze uložit, neboť v různé pokročilosti přípravy tisku nemá autor k dispozici všechny povinné údaje pro uložení záznamu (viz předchozí otázka).

 

Mám do OBD zadávat své výstupy, pokud pracuji v jiné instituci a své výstupy vykazuji za ni? A co v případě, že jsou moje výstupy financovány z grantu jiné instituce?
Do OBD zadávejte všechny své výstupy, neboť databáze slouží jako přehled Vaší publikační činnosti – prokázání schopnosti vědecké práce s financováním výstupů nesouvisí. U doktorandů jsou pak výsledky z databáze OBD importovány do SIS.
U výstupů, které chce autor vykazovat pro RIV za jiného poskytovatele, v OBD označí, že FF tento výsledek nevykazuje do RIV (zrušením zatržítka za začátku záznamu).
U doktorandů se do SIS importuje vše, bez ohledu na RIV.

 

Můj článek, publikovaný v češtině, má v časopise pouze anglickou anotaci podle tamních zvyklostí. Mám vytvořit zvláštní českou anotaci, přestože není v časopise uvedena?
I když je u článku pouze anotace v angličtině, tak pokud se jedná o článek v češtině, musí být v OBD (s ohledem na požadavky RIVu) vyplněna anotace česky. Nemusí to být překlad anotace anglické, stačí jedna věta.
Pro snadnější orientaci slouží barevné podbarvení: ve formuláři v OBD musí být vyplněna všechna modře podbarvená pole. Nastavení kontrol vychází z požadavků RIV.

 

Lze do OBD vložit jazykový korpus?
Ano, formulář „Jiný výsledek“ je určen pro všechny typy výsledků, pro které konkrétní formulář neexistuje.

 

Mám v OBD u výstupů, které nejdou do RIV, z důvodu importu do ročního hodnocení uvádět anglickou anotaci a klíčová slova, přestože například u recenze není nic takového relevantní?
Pokud zrušíte zaškrtnutí pole „jde do RIV“, některá pole přestanou být povinná (ztratí modré podbarvení (týká se i angl. anotace a klíčových slov u recenze).  Záznamy určené i pro RIV vyžadují více údajů než záznamy, které do RIV odesílány nejsou.