Fakulta

Zápis z jednání užšího kolegia děkana ze dne 18.3.2008

přítomni:

Děkan dr. Stehlík, proděkanka dr. Šaldová, proděkanka Dr. Gillernová, proděkan prof. Jakubec, proděkan Ing. Gregor, proděkan Dr. Kubišta, tajemník Ing. Marcolla, Mgr. Vavříková

děkanské informatorium:

 • Děkan absolvoval jednání na Svobodné univerzitě v Bruselu. MŠMT český lektorát pravděpodobně na další 4 roky podpoří; MŠMT podpoří Centrum českých studií i materiálně. Jedná se o tom, aby byla FF UK onou konkrétní podpořenou institucí, prof. Rubeš bude v této věci dále jednat na MŠMT.
 • Na setkání filozofických fakult v Záhřebu bude připraven materiál k podpoře humanitních fakult napříč Evropou.
 • Děkan dopracoval materiál k doktorskému studiu. Požádal proděkana pro vědu o zorganizování setkání s vedoucími oborových rad 26.3.2008 ve 14:00.
 • Děkan vypracuje stručné připomínky k Bílé knize terciárního vzdělávání.
 • Děkan poprosil proděkana Kubištu o organizaci tiskové konference k otevření Pekařova fondu, která proběhne 26.3.2008 v 16:00 v Klementinu, vernisáž bude v 17:00 na FF UK.
 • Z důvodu VR UK bude zrušena porada s vedoucími základních součástí dne 26. 3. 2008.
 • Byl vypsán FRVŠ.
 • Tajemník nedodal objem mzdových balíčků, přesouvá se na úterý 25.3.2008.
 • Děkan soustředil připomínky a návrhy ke smlouvě s PNP.
 • Příští týden bude zahájena konference Praha a velká kulturní centra Evropy.
 • FF UK byla požádána o vyplnění formulářů AK ČR týkající se zabezpečení akreditací jednotlivých oborů a programů, zajistí proděkanka Gillernová v koordinaci s Akreditačním referátem.
 • Univerzita bude dále řešit záležitost Scio, proděkanka navrhla zpochybnit žalobu jako takovou, jedná se spíše o spor etický a morální. Fakulta zároveň připraví vlastní postup.
 • Byl připraven dodatek investičního záměru č. 6 k dobudování centrální knihovny.
 • Děkan z proděkanem Gregorem navštíví náměstka ministra kultury ohledně projektu Jezuitské koleje v Kutné Hoře.
 • Kolegium schválilo nově vypsané kurzy CDV.

resort studia:

 • Pro příští akademický rok bude připravena strategie propagace studijních programů FF UK, na dubnový veletrh Gaudeamus v Praze je připravena stručná prezentace (CDV ve spolupráci s AR).
 • Proděkanka informovala o přihlášených studentech na kombinované obory s PřF a podobě přijímacích zkoušek.
 • 23.-24.3.2008 se budou konat promoce (Bc., Mgr., PhDr.).
 • Seminář s garanty oborů přijímacích zkoušek proběhne 18.4.2008 a bude věnován zejména problematice konstrukce testů pro účely přijímacího řízení pro ak.r. 2008/09.

resort vědy:

 • Proděkan informoval o doplňování administrativních náležitostí oborových rad.
 • Žádost o zahájení habilitačního řízení PhDr. Václava Soukupa, CSc., katedra teorie kultury. Obor etnologie. Téma: Dějiny antropologie. Návrhy přednášek: A) Kultura jako předmět výzkumu paleoantropologie. B) Kultura jako předmět výzkumu sociální a kulturní antropologie. C) Kultura jako předmět výzkumu kulturologie. Návrh hodnotící komise: prof. Milan Petrusek – UK FSV, předseda. Členové: prof. Josef Opatrný – UK FF, prof. Tomáš Durdík – Archeologický ústav AV ČR, doc. Viera Gažová – FF UKF Nitra, doc. Jiří Patočka – Fakulta národohospodářská VŠE v Praze. Kolegium předkládá k posouzení VR FF UK, která na místě taktéž v případě souhlasu zvolí téma habilitační přednášky. Kolegium schválilo komisi.
 • Proděkan bude jednat na univerzitní úrovni o postupu u žadatelů o zahájení habilitačních řízení, kteří nesplňují dané požadavky a přesto trvají na jeho zahájení.

resort zahraniční:

 • Pokračují jednání s íránskou ambasádou ohledně perštiny.
 • Pokračuje se v jednání o smlouvě s University of Miami.
 • Doc. Bílek doplní nového člena zahraniční komise za dr. Krejčího za akademickou kurii.
 • Proděkanka Šaldová bude jmenována do komise ECES, komise bude doplněna na lichý počet.
 • Proděkanka zjistí na RUK, jestli mají být započteny studenti ECES do počtu studentů FF UK.
 • 23.4.2008 bude fakultní uzávěrka pro Fond mobility.
 • 1.9.2008 bude uvolněn lektorát na univerzitě v Granadě.
 • Proděkanka zajistí rozšíření žádosti Úřadu vlády o styčné koordinátory.

resort rozvoje:

 • K 5.3. bylo dokončeno stěhování části romanistiky a Institutu Camoes do paláce Oettingen. Ve druhém patře v Jindřišské se tak uvolnily prostory k využití pro výuku.
 • Proděkan Gregor informoval o průběhu jednání s 1. ČS o ukončení smlouvy o dílo.
 • Proděkan Gregor předložil kolegiu materiál „Campus Invalidovna – ekonomika provozních nákladů technických zařízení“, která je druhou částí původní kapacitní studie tohoto objektu. Výpočty v rámci studie provedené dokládají předpoklad provozních nákladů (voda, el. energie, topení, vzduchotechnika, chlazení) objektu Invalidovna a jsou odhadovány na cca 6,5 mil. Kč / rok bez DPH. Studie je zároveň hrubým optimalizovaným návrhem technologických řešení. Předpokládá se, že studie bude s vedením univerzity projednáno v rámci návštěvy vedení univerzity na fakultě.
 • proděkan předložil přehled projektů, které FF UK předložila rektorátu do první výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita. Jedná se celkem 9 projektů (u 8 je FF hlavním řešitelem, u 1 spoluřešitelem). Celková žádaná částka 46.501.569 Kč. Výsledky výběrového řízení budou známy přibližně na konci léta.

resort informačních zdrojů:

 • Přes vydané opatření děkana nedoplnily některé ústavy a katedry předměty pro doporučené studijní plány, budou vyzvány k doplnění.
 • Probíhá kontrola studentů 2. ročníků studia, jsou doplňovány výsledky.
 • Proděkan předal návrh panelů a plakátu k výstavě „Zachráněné knihy“.

různé:

 • Kolegium rozhodlo o udělení Palachovy ceny Mgr. Tereze Rejškové z ÚAA.

Zapsala:
Mgr. Lucie Vavříková


Za správnost:
PhDr. M. Stehlík, Ph.D.
Děkan