Fakulta

Koncepční grémium děkana

ZÁPISY

Jedním z desiderat nastíněných v mé děkanské koncepci bylo ustavení zvláštního poradního sboru složeného z  akademických pracovníků, který by poskytoval prostor pro odbornou diskusi při promýšlení koncepčních strategií týkajících se dlouhodobějšího rozvoje fakulty v otázkách vzdělávání i vědy.

V intencích tohoto plánu jsem sestavila Koncepční grémium děkana, jehož složení má odrážet rozmanitost našich oborových oblastí:

 • doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. (Katedra psychologie)
 • prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
 • prof. PhDr. Pavel Kouba (Ústav filosofie a religionistiky)
 • prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
 • doc. Radek Chlup, Ph.D. (Ústav filozofie a religionistiky)
 • Mgr. Petr Christov, Ph.D. (Katedra divadelní vědy)
 • prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (Středisko ibero-amerických studií)
 • doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Ústav hospodářských a sociálních dějin)
 • PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (Ústav translatologie)
 • Mgr. Miloš Ševčík, Ph.D. (Katedra estetiky)
 • Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
 • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (Katedra sociologie)
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky)

Toto grémium bylo projednáno na zasedání AS FF UK v březnu 2014, následně představeno také Vědecké radě FF UK a od této chvíle se k němu budu obracet, kdykoli budu hledat odborný pohled či zpětnou vazbu při řešení koncepčního rozvoje fakulty. Mezi témata, u nichž vidím takovou širší diskusi jako potřebnou, patří mimo jiné tyto oblasti:

 • rozvoj studijních programů, akreditační proces
 • koncepce doktorského studia
 • koncepce oborového profilu fakulty
 • hodnocení fungování oborů
 • metodika hodnocení vědeckých výkonů

Na grémium jako celek se budu obracet v situacích, kdy je záhodno zvážit pohled z obecné, celofakultní perspektivy, zatímco v otázkách, u kterých je třeba brát v úvahu specifika dané oborové oblasti, počítám s konzultacemi jen se členy z příslušné oblasti. Ve všech případech však platí, že toto grémium má pouze roli poradní. Konečné rozhodnutí a zodpovědnost zůstane i nadále v rukou děkana.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka