Fakulta

Děkan

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Fried

 

Filozofická fakulta UK je špičkovou vzdělávací institucí, která se může chlubit dlouhou a úspěšnou tradicí sahající do roku 1348, k samým počátkům Univerzity Karlovy. Příslušnost k ní zavazuje každou novou generaci k dalšímu rozvíjení jejích kvalit a prestiže.“

 

 

 

Doc. Mirjam Friedová je první ženou ve funkci děkana Filozofické fakulty UK od založení fakulty roku 1348. Absolventka zdejší bohemistiky a klasické filologie se celý život věnuje obecné lingvistice, kterou vyučovala na řadě světových univerzit.

Doktorát získala na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde později působila jako odborná asistentka. Osm let přednášela obecnou lingvistiku a slavistiku na univerzitě v Princetonu a v r. 2008 získala titul docenta na Univerzitě v Helsinkách. Jejím prvním českým odborným působištěm se stal Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Později vedla Ústav obecné lingvistiky na Filozofické fakultě UK a roku 2014 byla zvolena její děkankou.

Mirjam Friedová má bohatou publikační a pedagogickou činnost doma i v zahraničí, zároveň je členkou mnoha významných mezinárodních učených společností. Její bohatá editorská činnost zahrnuje šéfredaktorství časopisu Constructions and Frames, jejž v r. 2008 spoluzakládala, dlouholetou práci redaktorky knižní řady CAL (John Benjamins), kterou r. 2002 spoluzaložila, práci zástupce šéfredaktora časopisu Cognitive Linguistics (de Gruyter) a členství v řadě redakčních rad domácích časopisů.

Více na stránkách Ústavu obecké lingvistiky FF UK.

Jako priority svého funkčního období 2014–2018 si Mirjam Friedová vytkla:

  • pojetí děkanátu jako služby fakultě a akademické obci
  • kvalitní a atraktivní studijní program na všech stupních studia
  • podpora mladých perspektivních pracovníků a jejich vědecko-pedagogického růstu
  • spravedlivější a transparentnější nastavení finančního hodnocení pracovních výkonů
  • otevřenost směrem k vnějšímu světu

Koncepce rozvoje Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2014–2017 (volební program, 2013)

 

e-mail dekan@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 334
konzultační hodiny

st 16:00–17:00 (je nutno se předem objednat e-mailem)

 

Ve středu 10. a 17. ledna jsou konzultační hodiny zrušeny.

místnost č. 101, 1. patro hlavní budovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
životopis (CV)

Sekretariát děkana

Mgr. Barbora Kosíková
e-mail barbora.kosikova@ff.cuni.cz
sekretariat-dekan@ff.cuni.cz
místnost m. č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK
tel. +420 221 619 364
fax +420 221 619 310

Dokumenty

Opatření děkana
Rozhodnutí a sdělení děkana