Fakulta

Rigorózní řád

Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

(schválený akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 10.12.2009)

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 1 odst. 7 statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze usnesl na tomto Rigorózním řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce1, která není součástí studia (dále jen „státní rigorózní zkouška“), podrobnosti o konání této zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“), její průběh a hodnocení, jakož i poplatky spojené s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky a náhradu nákladů spojených s touto zkouškou a přípravou na ni.

 

Čl. 2 Konání státní rigorózní zkoušky na fakultě

 

Státní rigorózní zkoušku, po jejímž vykonání se uděluje akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem), lze na fakultě konat v magisterském studijním programu, v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat titul „doktor filozofie“.

 

Čl. 3 Podávání přihlášek

 

 1. Přihlášku k státní rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který

  1. absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona o vysokých školách,

  2. získal titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona2 a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách,

  3. absolvoval zákonným způsobem uznané vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole srovnatelné s úrovní magisterského studijního programu realizovaného na fakultě, a to v téže oblasti studia, v níž má být vykonána státní rigorózní zkouška.

 2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři a doplněna o úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu anebo dokladů podle § 25 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, příp. o úředně ověřenou kopii dokladu o provedení nostrifikace ukončeného vysokoškolského vzdělání na zahraniční vysoké škole či oznámení o udělení titulu Ph. D. Nezbytnou přílohou je také doklad o zaplacení poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky a náhrady nákladů spojených s touto zkouškou dle čl. 6 tohoto rigorózního řádu. Další případné podrobnosti stanoví opatření děkana. Veškeré informace spojené s přihlašováním ke státní rigorózní zkoušce se zveřejňují na úřední desce a internetových stránkách fakulty.

 3. Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje na adresu fakulty.

 4. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška přílohy stanovené v odst. 2, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu lhůtu 14 dnů. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 5. Nelze-li na fakultě konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul „magistr“, fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.

 6. V případě nekonání státní rigorózní zkoušky podle odstavce 4 a 5 vrátí fakulta uchazeči částku odpovídající zaplacené náhradě nákladů, byla-li tato zaplacena, po odečtení administrativních nákladů paušálně stanovených opatřením děkana. V případě nekonání státní rigorózní zkoušky podle odstavce 4 je poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky nevratný.3

 7. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává doba podle odstavce 4.

 8. Státní rigorózní zkoušku je třeba vykonat do dvou let ode dne podání přihlášky.

Čl. 4 Státní rigorózní zkouška

 

 1. Státní rigorózní zkouška se koná ve dvou obdobích každého akademického roku, a to v dubnu a listopadu. Přihlášku lze podat kdykoliv během roku, k dubnovému termínu státních rigorózních zkoušek ji podává uchazeč nejpozději do 31. 1., k listopadovému termínu státních rigorózních zkoušek pak nejpozději do 31. 8.

 2. Termíny státních rigorózních zkoušek musejí být zveřejněny nejpozději 30 dnů před jejich konáním na úřední desce fakulty a na internetových stránkách fakulty. Ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč i členové zkušební komise (dále jen „komise“). Za včasné pozvání členů komise i uchazeče ke státní rigorózní zkoušce odpovídá vedoucí příslušné základní součásti.4 Seznam uchazečů a návrh členů komise předloží vedoucí příslušné základní součásti děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejméně 30 dnů pře konáním státní rigorózní zkoušky.

 3. Státní rigorózní zkouška se koná před komisí pro státní rigorózní zkoušku v českém jazyce. Na žádost uchazeče schválenou předsedou komise pro státní rigorózní zkoušky nebo vedoucím základní součásti se může konat v jiném jazyce. Průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

 4. Předsedu a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty děkan. Další členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.5 Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.

 5. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Úspěšná obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce.

 6. Ústní zkouška se skládá z předmětu, jehož obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky. Tento předmět však musí obsahově odpovídat absolvovanému studijnímu programu nebo oboru.

 7. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti. Předkládá se v jazyce, ve kterém je obor akreditován, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti.

 8. Změnu tématu rigorózní práce schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti. Součástí žádosti je i nové zadání práce na předepsaném formuláři. Tato žádost musí být děkanovi předložena nejpozději 90 dnů před konáním státní rigorózní zkoušky.

 9. Rigorózní práce má rozsah minimálně 180 000 znaků (tj. 100 normostran). Práce se odevzdává nejpozději 60 dnů před konáním státní rigorózní zkoušky na sekretariátu příslušné základní součásti ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

 10. Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,

  2. označení: rigorózní práce,

  3. jméno autora práce,

  4. název práce,

  5. jméno případného školitele či konzultanta práce,

  6. rok předložení práce.

 11. Na samostatném listě za titulním listem musí být prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

 12. Vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

 13. Jako práce rigorózní může být komisí uznána práce diplomová.6 Uznání je možné pouze v případě, že bude příslušnou základní součástí zajištěno vypracování alespoň jednoho posudku, který zohlední, zda předkládaná diplomová práce splňuje kriteria kladená na práce rigorózní. V případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní bude tento posudek vložen do protokolu o státní rigorózní zkoušce. Uchazeč v tomto případě nepředkládá další výtisky práce, pokud diplomovou práci obhájil na fakultě.

 14. Státní rigorózní zkouška je veřejná. Při obhajobě rigorózní práce přihlíží komise k posudkům oponentů. Při obhajobě student přednese stručné teze své práce a dále reaguje na dotazy, připomínky a námitky vedoucího a oponentů, případně dalších účastníků obhajoby.

 15. O výsledku státní rigorózní zkoušky rozhoduje komise na neveřejném zasedání a usnáší se většinou přítomných členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 16. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví právě tehdy, obhájí-li uchazeč rigorózní práci a složí-li úspěšně ústní zkoušku.

 17. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise.

 18. Státní rigorózní zkoušku lze opakovat jen jednou. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, lze obhajobu opakovat nejdříve za šest měsíců.

 19. Další podrobnosti o státní rigorózní zkoušce včetně vymezení jejího obsahu jsou uvedeny v akreditaci příslušného magisterského studijního programu dle čl. 2 tohoto rigorózního řádu.

Čl. 5 Vydání diplomu

 

Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova v Praze uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.

 

Čl. 6 Poplatek a náhrada nákladů

 

 1. Výši poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky7 i výši náhrady nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku, které hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme8, stanoví opatření děkana. Opatření děkana také stanoví způsob placení uvedeného poplatku a náhrady nákladů a způsob doložení tohoto zaplacení pro účely podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce. Všechny tyto informace se zveřejňují na úřední desce a internetové stránce fakulty.

 2. Náhradu nákladů spojených s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí uchazeč, pokud nabídku přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví opatřením rektor.9

Čl. 7 Zveřejňování rigorózních prací

 

 1. Rigorózní práce podaná k obhajobě se zpřístupňuje10 k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby, a to v místě určeném opatřením děkana fakulty; v tomto opatření se rovněž stanoví doba, po kterou je rigorózní práce zpřístupněna a případné další organizačně administrativní náležitosti. Toto opatření děkana se spolu se jmény studentů, kteří práci k obhajobě předložili, názvy rigorózních prací a termíny konání obhajob zveřejňuje na úřední desce a internetové stránce fakulty.

 2. Zveřejňování rigorózních prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby se uskutečňuje prostřednictvím věcné nebo elektronické databáze.

 3. Organizačně administrativní náležitosti nahlížení do rigorózních prací prostřednictvím věcné databáze stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách fakulty. Podrobnosti o zpřístupnění prostřednictvím elektronické databáze se stanoví opatřením rektora.

 4. Osoba, která nahlíží do rigorózní práce, musí být poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Fakulta může požadovat písemné prohlášení o tom, že osoba, která nahlíží, si je těchto omezení vědoma.

Čl.8 Ustanovení o uznávání jiných prací a zkoušek

 

Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. Pokud byla disertační práce podle první věty obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách), uzná se jako rigorózní práce podle tohoto řádu; v tomto případě se náhrada nákladů nevyžaduje. Ustanovení druhé věty platí i pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky podle tohoto řádu.

 

Čl. 9 Přechodná ustanovení

 

Rigorózní řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto předpisu se dokončí dle dosavadního rigorózního řádu.

 

Čl. 10 Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se rigorózní řád fakulty ze dne 13. 12. 2007.

 

Čl. 11 Schválení a účinnost

 

 1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 10. 12. 2009.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.11

 3. Tento předpis nabývá účinnosti následující den po schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

 

………………………..

Mgr. Petr Christov, Ph. D.

předseda akademického senátu fakulty

 

……………………….

PhDr. Michal Stehlík, Ph. D.

děkan fakulty

 

………………………..

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda akademického senátu univerzity

pdf ke stažení

Poznámky


1

§ 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; čl. 27 statutu fakulty.

2

§ 99 odst. 5 a 9 zákona o vysokých školách.

3

Čl. 3 odst. 4 in fine rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

4

V souladu s čl. 4 odst. 5 rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

5

§ 53 zákona o vysokých školách.

6

Čl. 7 odst. 1 rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

7

Čl. 6 odst. 1 rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

8

Čl. 6 odst. 2 rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

9

Čl. 6 odst. 3 rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

10

§ 47b zákona o vysokých školách.

11

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 22. ledna 2010.