Fakulta

Rigorózní řád do 23.1.2010

Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění (zákon o vysokých školách) a podle čl. 27 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy usnesl na tomto Rigorózním řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vnitřním předpisu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen fakulty).

Čl. 1 Zahájení rigorózního řízení

 1. Rigorózní řízení podle § 46 zákona o vysokých školách a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v platném znění (dále jen Rigorózního řádu UK) je zahájeno dnem podání přihlášky na předepsaném tiskopise na studijní oddělení prostřednictvím podatelny fakulty.

Čl. 2 Státní rigorózní zkouška

 

 1. Státní rigorózní zkouška musí odpovídat ustanovení čl. 4 Rigorózního řádu UK.

 2. Státní rigorózní zkoušky (dále jen SRZK) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Přihlášku k dubnovému termínu SRZK podává uchazeč nejpozději do 31. 12., k listopadovému termínu SRZK nejpozději do 31. 7.

 3. Termíny SRZK musejí být zveřejněny nejpozději 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách příslušného pracoviště fakulty. Ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč i členové zkušební komise (dále jen komise). Vedoucí základní součásti pracoviště fakulty odpovídá v souladu s čl. 4 odst. 5 Rigorózního řádu UK za včasné pozvání členů komise i uchazeče k SRZK.

 4. Seznam uchazečů o vykonání SRZK a složení komise navrhne příslušné pracoviště fakulty děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejméně 30 dnů před konáním SRZK.

Čl. 3 Rigorózní práce

 

 1. Rigorózní práci uchazeč odevzdává příslušnému pracovišti fakulty nejpozději 90 dní před konáním zkoušky. V přihlášce musejí být vyplněny všechny požadované údaje, včetně názvu rigorózní práce schváleného předsedou komise pro SRZK v jazyce akreditace a v angličtině.

 2. Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího příslušného pracoviště fakulty a předsedy komise. Je žádoucí, aby práce navazovala na výzkumné záměry, příp. granty řešené příslušným pracovištěm fakulty.

 3. Rigorózní práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí odpovídat ustanovení čl. 6a odst. 9 Rigorózního řádu UK. Její součástí musí být obsah, soupis použité literatury a abstrakt v českém a anglickém jazyce.

  Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, pracoviště fakulty, kde byla práce podána;

  2. označení „rigorózní práce“;

  3. jméno autora práce;

  4. název práce v jazyce akreditace a v angličtině;

  5. rok předložení práce.

  Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

 4. Předseda komise pro SRZK jmenuje dva oponenty rigorózní práce. Za organizaci rigorózního řízení odpovídá vedoucí pracoviště fakulty, na níž se řízení koná.

 5. Jako rigorózní práce může být uznána práce diplomová (čl. 7 odst. 1 Rigorózního řádu UK). V případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní bude příslušným pracovištěm fakulty vložena do diplomové práce kopie oznámení, kterým se uchazeči sděluje, že jeho diplomová práce byla komisí uznána jako práce rigorózní. Jedna kopie tohoto rozhodnutí bude vložena do protokolu o obhajobě diplomové práce a druhá kopie do protokolu o SRZK. Uchazeč v tomto případě nepředkládá další výtisky práce.

Čl. 4 Náhrada nákladů

 

 1. Podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK stanoví poplatek za přijetí přihlášky k rigoróznímu řízení i náhradu nákladů podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK opatření děkana. Poplatek za přijetí přihlášky je podle čl. 3 odst. 4 Rigorózního řádu UK nevratný.

 2. Poplatek za přijetí přihlášky k rigoróznímu řízení a náhrada nákladů nezahrnují náklady spojené s promocí podle čl. 6 odst. 3 Rigorózního řádu UK.

Čl. 5 Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 9. 1999.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 13. 12. 2007

 2. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr. Jan Kalivoda,

předseda AS FF UK

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan FF UK

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UK1

pdf ke stažení

Poznámky


1

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 18. ledna 2008